Webdesign: Miljøfaglig Utredning AS

Aktuelle oppdrag

Eikekartlegging Nesttun

Miljøfaglig Utredning skal undersøke barklevende flora og sopp på seks eiketrær på Nesttun i Bergen i forbindelse med en reguleringsplan. Oppdragsgiver er Opus Bergen.

Oppdragsgiver: Opus Bergen AS

Tillegg, NiN-rutekartlegging Hordaland 2019

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge viktige naturtyper etter NiN-metodikken i et område rundt Halhjem og Hagavik i Os kommune i Hordaland.

Oppdragsgiver: Ecofact Sørvest AS

Grandane i Lærdal - kartlegging av naturtyper

Lærdal kommune er i gang med å revidere kommuneplanen, samt har planer om å regulere noe areal nær Lærdal sentrum og laksesenteret for utbygging. Her ligger samtidig en gammel naturtypelokalitet, og det er behov for en oppdatert avgrensning og verdivurdering av denne, samt eventuelle naturverdier i nærområdet. I tillegg ønsker kommunen veiledning i hvordan naturverdiene kan tas vare på.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Indre Hornnesvika Førde

Det er planlagt en utvidelse av industriområdet Inre Hornnesvika Vest i Førde. Et gruntvannsområde blir i den forbindelse berørt, med potensial for brakkvannsmiljø med tilhørende sjeldne og truede pusleplanter. En nærmere undersøkelse av miljøet og eventuell samlet belastning for naturtypen er derfor ønskelig.

Oppdragsgiver: Asplan Viak AS

Losby gods utvidelse 2019

MFU skal kartlegge naturmangfold i forbindelse med utvidelse av hotellet på Losby Gods i Lørenskog kommune. Kartleggingen skal utføres i løpet v høsten 2019.

Oppdragsgiver: Losby Gods Eiendom AS

Rossfjordstraumen - Skjøtselsplan for pollinerende insekter

Miljøfaglig Utredning skal lages skjøtselsplan for to teiger i Rossfjordstraumen i Troms med den hensikt å bedre forholdene for pollinerende insekter.

Oppdragsgiver: Midt-Troms Grønt AS

Oppheim ved Sistrand på Frøya - utredning av naturmangfold

Det er planlagt et boligfelt på Oppheim ved Nordhammaren, like sør for Sistrand på Frøya. I den forbindelse er det ønskelig med en utredning av konsekvensene for naturmangfoldet som del av reguleringsplanarbeidet.

Oppdragsgiver: WSP Norge AS

Midtskogvatnet i Orkdal - kartlegging og skjøtsel av slåttemyr

Det er ønske om å foreta en nærmere kartlegging av naturverdier på en eiendom i og ved Midtskogvatnet naturreservat i Orkdal kommune, særlig med henblikk på framtidig skjøtsel av området. Dette inkluderer blant annet utarbeidelse av forslag til skjøtselsplan for slåttemyr.

Oppdragsgiver: Kåre Westgård

E136 Flatmark-Monge-Marstein

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge og revidere gitte naturtyper langs E136 for Statens Vegvesen. Dette er en utvidelse av tidligere utført kartlegging.

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

E6 - Ulvsvågskaret i Hamarøy - naturundersøkelser

Det er behov for en nærmere undersøkelse av naturmangfoldet i nærområdet til E6 gjennom Hamarøy kommune. En kartlegging vil bli utført i juli 2019 og notat utarbeides i etterkant. Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Lillestrøm stasjon

Det skal sikres bedre og universielt tilgjengelig tilkomst til alle plattformer på Lillestrøm stasjon. I forbindelse med dette skal Miljøfaglig Utredning utarbeide en miljøkonsekvensutredning på Ytre miljø, herunder naturmangfold/biologisk mangfold/nærmiljø.

Oppdragsgiver: Atkins Norge

Holslia i Eidsvoll

MFU skal kartlegge naturmangfold for et planlgt boligområde i Eidsvoll. Kartleggingen skal utføres i løpet av sommer/høst 2019 med rapportering 15. september

Oppdragsgiver: Areal & Bolig Utvikling AS

Gjøsvikmoen i Røros - naturmangfoldkartlegging

Et boligområde er planlagt på Gjøsvikmoen i Røros kommune. I den forbindelse stilles det krav om kartlegging og vurdering av virkninger på naturmangfoldet.

Oppdragsgiver: Feste NordØst as

Handlingsplan for slåttemark i Oppland - skjøtselsplaner 2019

Arbeidet med handlingsplan for slåttemark i Oppland videreføres, nå for hele Innlandet. Miljøfaglig Utredning skal utarbeide skjøtselsplaner for to lokaliteter i Oppland, samt revidere for en lokalitet i Oppland og en i Hedmark og delta på fagdag i august.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Innlandet

Mørkridsdalen - Kartlegging av naturtyper

Det er i Breheimens budsjett for 2019 satt av midler til kartlegging av naturtyper på Dulsetehaugen og Vetlestølshaugen i Mørkridsdalen landskapsvernområde, Luster kommune. Miljøfaglig Utredning skal sommeren 2019 kartlegge og verdisette lokaliteter i områdene etter DN-håndbok 13 samt at de skal beskrives etter NiN-metodikk.

Oppdragsgiver: Breheimen Nasjonalparkstyre

Slåttemark - kvalitetssikring av slåttemark i Kvam

Vi har fått oppdrag til å vurdere en slåtteeng ved Norheimsund i Kvam herad og lage beskrivelse etter HB13-metoden.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Hordaland

Naturindeks - moseovervaking 2019

I forbindelse med Naturideks for Norge, skal Miljøfaglig Utredning reanalysere overvakingsfelt for moseartane Scapania nimbosa, Scapania joergensenii og Anastrophyllum donnianum.

Oppdragsgiver: NTNU Vitenskapsmuseet

Kvernstua Nittedal

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge femmede arter på et utbyggingsområde ved Kvernstua i Nittedal

Oppdragsgiver: AF Gruppen

Malvik - vindmøllekartlegging ved Hønstad

Multiconsult utreder en mulig bygging av et par vindmøller i Malvik kommune. Miljøfaglig Utredning bidrar med undersøkelser av naturtyper og flora i utredningsområdet.

Oppdragsgiver: Multiconsult Norge AS

Rutekartlegging Hadeland - supplering av kartlegging i 2016

Miljøfaglig Utredning skal utføre kartlegging av viktige naturtyper innenfor område som ble heldekkende kartlagt etter NiN2.0 i 2016 på Hadeland.

Oppdragsgiver: Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Fuktskogkartlegging Innlandet 2019

Naturfaglige registreringer av fuktskog i Innlandet. Det skal kartlegges 28 lokaliteter med et samlet areal på 69306. daa.

Målet med kartleggingen er å øke kunnskapen om fuktskoger. Registreringene skal bedre grunnlaget for forvaltningen av det biologiske mangfoldet i fuktskog, herunder å kunne danne grunnlag for tilbud om frivillig vern av skog. Fuktskog er i dette prosjektet definert bredt som skogtyper med fuktig jordsmonn, dette inkluderer alle typer sumpskoger og flomskogsmark. Gråor-heggeskoger er inkludert med både flommarkstype og lisidetype. Oppdraget utføres i samarbeid med AsplanViak og Kistefos Kogtjenester.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Fjellgrinda, Gjerdrum

En ravine ved Ask i Gjerdrum skal stabiliseres for å hindre ras i forbindelse med ny utbygging. MFU skal lage plan for revegetering av ravine etter oppfylling.

Oppdragsgiver: Ask Boliger AS

Thorleif Haugs vei

MFU skal oppdatere rapporten fra 2016 for å beskrive avbøtende tiltak for forekomst av karpe i dam i utbyggingsområdet

Oppdragsgiver: 823 TH Haugsvei AS - Voksentoppen

Frivillig skogvern - kartlegging på Vestlandet og Midt-Norge 2019

Miljødirektoratet ønsker å få kartlagt naturverdiene i skogområder som er utvalgt for vurdering til frivillig skogvern. Dette omfatter en rekke områder rundt omkring i landet. Miljøfaglig Utredning deltar i dette arbeidet som underkonsulent til BioFokus og vil etter planen undersøke 3 områder på Vestlandet og 4 områder i Nordland fylke i 2019.

Oppdragsgiver: Biofokus

Registrering av kystblåstjerne på Bulandet

Miljøfaglig Utredning skal registrere forekomster av kystblåstjerne (EN) på Bulandet i Askvoll kommune i Sogn og Fjordane. Dette i forbindelse med 3 tiltak som kan påvirke denne arten. Konsekvensene av tiltakene skal vurderes og eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives. Oppdragsgiver: Askvoll kommune

Levanger - oppføring av basestasjon for mobil telekommunikasjon - virkninger for naturmangfoldet

Det er planlagt satt opp en basestasjon for mobil telekommunikasjon i Levanger kommune. Denne ligger innenfor en registrert lokalitet med kalkskog. Det er derfor behov for en nærmere kartlegging for å vurdere konsekvensene i for naturmiljøet med grunnlag i naturmangfoldloven.

Oppdragsgiver: Pro Invenia

Salten transformatorstasjon - botaniske undersøkelser 2019

Statnett må bygge ny Salten transformatorstasjon i Sørfold kommune. I den forbindelse må en tilkomstveg oppgraderes. Denne berører en svært viktig naturtypelokalitet, blant annet med en av landets viktigste forekomster av granfiltlav (sterkt truet). I konsesjonsvedtaket stiller NVE krav om ytterligere botaniske kartlegginger langs vegtraséen, for å minimalisere konsekvensene. Endringer i prosjektet kan også medføre behov for botaniske kartlegginger av selve stasjonsområdet med tilhørende midlertidige driftsområder.

Oppdragsgiver: Multiconsult Norge AS

Reindalssæter og Vermedalssætran - skjøtselsplaner for helhetlige kulturlandskap

Miljøfaglig Utredning skal utarbeide skjøtselsplaner for Reindalsseter i Tafjorden-Reindalen LVO og Vermedalssætran i Romsdalen LVO, innenfor Reinheimen nasjonalparkforvaltning. Oppdragsgiver: Nasjonalparkforvalter Reinheimen

Rutekartlegging Hordaland 2019

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge naturtyper etter NiN-systemet i Os og Tysnes i Hordaland i samarbeid med Ecofact Sørvest sommeren 2019.

Oppdragsgiver: Ecofact Sørvest AS

Rutekartlegging Hadeland og Valdres 2019

Miljøfaglig Utredning skal utføre kartlegging etter Miljødirektorates instruks for kartlegging av naturtyper på Hadeland (40 ruter) og i Valdres (5 ruter).

Oppdragsgiver: Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Kvitfjell - utvidelse av skianlegg

Kartlegging av naturtyper og rødlistearter i forbindelse med hytteutbygging ved Kvitfjell i Ringebu kommune.

Oppdragsgiver: Structor AS

Hjerkinn - overvåking av rovfugl og våtmarksfugl i 2019

Miljøfaglig Utredning skal følge opp overvåkingen av rovfugl og våtmarksfugl innenfor gamle Hjerkinn skytefelt, som nå har blitt nasjonalpark. Utføres i samrbeid med Kistefos Skogtjenester.

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Fellestjenester Hamar Fakturasenteret

Finndalen - hengegras og fugleregistreringer

Bestanden av hengegras i Finndalen skal detaljkartlegges, samtidig vil et område bli avskjermet for beiting for å se om plantene her kommer til å sette aks. Prosjektet omfatter også kartlegging av hekkende fugl i kulturlandskapet i landskapsvernområdet. Oppdragsgiver: Nasjonalparkforvalter Reinheimen

Lygna hyttefelt - bevaring av vegetasjon/enkelttrær

Vi skal vurdere bevaring av vegetasjon og enkelttrær innenfor godkjent del av reguleringsplan for hyttefelt Lygna i Gran.

Oppdragsgiver: Brandbu og Tingelstad almenning

Basiskartlegging i Hordaland

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge verneområder i Hordaland etter NiN-metodikk i 2019. Det er totalt 19 verneområder som er med i dette prosjektet og de er spredt i hele fylket. Til sammen dekker de omlag 16 400 daa.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Svartkurle Oppdal - overvåking fjell-lokaliteter

Kartlegging og overvåking av et utvalg svartkurlelokaliteter i Oppdal kommune

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Trøndelag

Nasjonal kartlegging av beitemarkssopp i 2019

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Bodø - ny bydel

I Bodø er det planlagt en ny bydel tilknyttet flyttingen av Bodø lufthavn. I den forbindelse ønsker kommunen en supplerende kartlegging av naturtyper og artsmangfold av deler av området, samt vurdering av grøntstruktur og restaurering av areal.

Oppdragsgiver: Bodø kommune

Rv36 Kryss E18-Skyggestein

Prosjektet rv. 36 Kryss E18 – Skyggestein skal gjennomføres som kommunedelplan med konsekvensutredning. I den forbindelse har Statens vegvesen behov for bistand til å gjennomføre kartlegging, registrering og verdivurdering av planområdet. Dette gjelder de ikke-prissatte temaet naturmangfold. prosjektet skal gjennomføres i løpet av sommeren 2019 med levering i oktober 2019.

Oppdragsgiver: Norconsult AS

Solli Miljøpark i Råde

Miljøfaglig Utredning AS skal kartlegge nytt massedeponi nørdøst for Solli Miljøpark og kartlegge planlagt utvidelse av arealet for Solli Miljøpark i Råde. Arbeidet skal gjennomføres forsommer 2019.

Oppdragsgiver: Skolt Miljøpark AS

Mo gård - skjøtsel av dragehodelokaliteter 2019

Vi skal også i år bistå Kistefos Skogtjenester med skjøtsel av dragehodelokaliteter på Mo gård i Hole. Arbeidet består i rydding og slått av 1-2 lokaliteter.

Oppdragsgiver: Kistefos Skogtjenester AS

Basiskartlegging i Oppland 2019

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge 7 verneområder (6 naturreservater og ett fuglefredningsområde) i Oppland etter NiN2.1 i 2019.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Basiskartlegging i Hedmark 2019

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge 6 verneområder (5 naturreservater og ett naturminne) i Hedmark etter NiN2.1 i 2019.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Hjelmragg, Ramalina obtusata, i Norge

Hjelmragg Ramalina obtusata står oppført med status kritisk truet (CR) i Norge. Den har en oppsplittet utbredelse og få kjente lokaliteter. Gjennom et kartleggingsprosjekt i 2018 (Gaarder et al. 2018) ble nesten halvparten av tidligere kjente lokaliteter reinventert, samt 7 nye påvist, og den er nå kjent fra 31 lokaliteter, hvorav 5 antas utgått og 7 ikke er reinventert i de senere årene. Kartleggingen i 2018 gav samtidig mer presise bestandsestimat enn tidligere, og førte til en oppjustering av antatt bestandsstørrelse. Den gav også ny og mer presis informasjon om artens økologi og trusselbilde.

Prosjektet vil ha flere delformål, som både omfatter reinventeringer, nyregistreringer, naturtypebeskrivelser og forslag til forvaltningsplaner.

– Reinventering av eldre lokaliteter som bør få bedre data (Oppland: Bergdøla og Stulsbroen/Nordåa i Ringebu, Trøndelag: Hauka nedre og 3 lokaliteter i Bua i Midtre Gauldal, nedre del av Storåa, Sørli mellom Bruvoll og Aspnes og Storfossen i Ågardselva i Lierne), i alt 8 lokaliteter.

– Søk etter nye lokaliteter. Dette anses særlig aktuelt i Ringebu, Nord- og Sør-Fron i Oppland (Vinstra ovenfor Golo, nedre deler av Nordåa, Steinåa mv.), samt enkelte steder i Midtre Gauldal og kanskje Sanddøldalen i Grong/Lierne i Trøndelag, men det kan også være muligheter andre steder.

– Utarbeidelse av områdebeskrivelser tilpasset innlegging i Naturbase for relevante lokaliteter som mangler dette (gjelder 4 kjente lokaliteter i Midtre Gauldal og 3 i Lierne), samt oppdatering av eksisterende beskrivelser for enkelte andre (3 lokaliteter i Lierne).

– Utarbeidelse av forslag til en skjøtselsplan for forekomsten nedenfor hovedvegen på Sørli i Lierne.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Trøndelag

Vestre Vika skjøtselsplan

Miljøfaglig Utredning skal lage skjøtselsplan for et område av kystlynghei ved Vestre Vika i Bømlo kommune, og i den forbindelse gjennomføre en befaring sammen med brukerne i området.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Hordaland

Svartkurle i Oppdal 2019

Overvåking av kjente svartkurlelokaliteter i Oppdal, samt leting etter nye. Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Trøndelag

Aukra - forvaltning av leplantefelt og Aukraskogen på Gossen

Aukra kommune ønsker å utarbeide en forvaltningsplan for leplantefeltene som ble etablert på Gossen på 1960-tallet. Samtidig har de også behov for å utarbeide en revidert forvaltningsplan for det statlig sikrede friluftsområdet Aukraskogen. Vi vil komme med faglige innspill til hvordan leplantefeltene kan forvaltes og hvordan dette påvirker både mennesker, milijø og næringsinteresser, samt utarbeide forslag til ny forvaltningsplan for Aukraskogen.

Oppdragsgiver: Aukra kommune

Dragehode i Oppland 2019 - skjøtsel og overvåking

Miljøfaglig Utredning skal sammen med Kistefos Skogtjenester videreføre overvåking og skjøtsel av lokaliteter for dragehode i Vestoppland. Prosjektet startet opp i 2014.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Innlandet

Overvåking/skjøtsel av irsk myrklegg i Trøndelag

Overvåking av lokaliteter for irsk myrklegg rundt munninga av Trondheimsfjorden

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Trøndelag

Kartlegging og overvåking av irsk myrklegg MR

Kartlegging/overvåking av irsk myrklegg i Møre og Romsdal, lokalisert til Aure kommune

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kartlegging og overvåking av stor bloddråpesvermer

Overvåking av stor bloddråpesvermer i Nesset og Rauma

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Solblom på Søre Sunnmøre

Overvåking av solblomlokaliteter i et utvalg kommuner på Sunnmøre

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Rutekartlegging i Oslo og Akershus

Miljøfaglig Utredning skal sammen med Norconsult gjennomføre NiN-kartlegging av et område i Oppegård og Ski kommuner i løpet av sommeren 2019. Kartleggingsarbeidet utføres på oppdrag fra Miljødirektortet.

Oppdragsgiver: Norconsult AS

Rutekartlegging i Møre og Romsdal 2019

Miljøfaglig Utredning skal sammen med Multiconsult gjennomføre NiN-kartlegging på Sunnmøre og Romsdal i Møre og Romsdal i løpet av sommeren 2019. Kartleggingsarbeidet utføres på oppdrag fra Miljødirektortet.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Nittedal-Tumyrhaugen 2019

Miljøfaglig Utredning AS skal kartlegge naturmangfold og rødlistearter på Tumyrhaugen i Nittedal kommune. Planområdet er tidligere delvis kartlagt i forbindelse med to prosjekter som Miljøfaglig Utredning har hatt for kommunen. Denne kartlegingen skal supplere tidligere kartlegginger. Prosjektet skal rapporteres i løpet av juni 2019

Oppdragsgiver: Nittedal kommune

E6 Svenningelv - Lien - supplerende kartlegging av naturmangfold

I forbindelse med utbygging av ny E6 forbi Trofors i Grane kommune har det på grunn av vanskelige grunnforhold blitt nødvendig å omregulere strekningen mellom Svenningelv brusted og Valryggen brusted. Dette har i neste omgang gjort det nødvendig med en supplerende kartlegging av naturverdiene på strekningen, samt tilhørende vurdering av hvordan tiltaket vil virke inn på disse.

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Basiskartlegging i Oslo og Akershus 2019

Miljøfaglig Utredning skal NiN-kartlegge Elstad landskapsvernområde i Ullensaker kommune og Gaupesteinsmarka naturreservat i Ski kommune i løpet av 2019. Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Basiskartlegging i Nordland 2019

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge 8 verneområder i Nordland etter NiN2.1 i 2019. Samlet areal er 16245 daa.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Basiskartlegging i Hordaland 2019

Miljøfaglig Utredning AS skal utføre basiskartlegging i 2 verneområder i Hordaland etter NiN-metode i 2019. Samlet areal er ca. 16650 daa.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Fosskleiva skjøtselsplan

MFU skal utarbeide en skjøtselsplan for en naturbeitemark i Vanggrøftdalen i Os kommune, kalt Fosskleiva.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Innlandet, avd Jord og Mat

Fosskleiva syd og Villatomta skjøtselsplan

MFU skal utarbeide en skjøtselsplan for et område i Vanggrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde, kalt Osmovollen øst.

Oppdragsgiver: Os kommune

Dovrebanen Venjar-Eidsvoll: Overvåking av vannfugl i 2019

Overvåkingen av vannfugl i Andelva, Vorma og sørenden av Mjøsa videreføres i 2019 (før anleggsstart i mars og under anleggsperioden resten av året), etter å ha blitt gjennomført i to år før anleggsstart. Arbeidet er bestilt av BaneNOR, men utføres som underkonsulent for arkitektfirmaet Aas-Jacobsen AS.

Oppdragsgiver: Aas-Jacobsen

Tjeldbergvika ved Svolvær

Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med utvikling av Tjeldbergvika ved Svolvær som et boligområde.

Oppdragsgiver: Clemens Eiendom AS

Massedeponi Råde

Miljøfaglig Utredning AS skal kartlegge naturmangfold i forbindelse med et massedeponi nord for Missingmyr i Råde. Det er et deponi av rene masser fra bane NOR sitt dobbeltsporprosjekt gjennom Moss. Foreløpig kartlegging i desember og supplerende innen første uka av juni 2019

Oppdragsgiver: Skolt pukkverk AS

Skjøtselsplaner for kystlynghei i Hordaland

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge kystlynghei i to områder på Bømlo og lage skjøtselsplaner for den fremtidige bruken av disse. I tillegg skal det lages skjøtselsplan for tre områder med kystlynghei i Øygarden kommune.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Hordaland

Eide kommunale vannverk

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge naturmangfold i forbindelse med at Hemne kommune ønsker å etablere ny drikkevannskilde for Eide kommunale vannverk ved Kyrksæterøra.

Oppdragsgiver: Hemne kommune

Meldal kommune - Kartlegging av naturmangfold

Miljøfaglig Utredning skal primært nykartlegge naturtyper, samt kvalitetssikre eksisterende tidligere registrerte naturtyper. Arbeidet er en del av kommunens rullering av kommuneplanens arealdel. Potensielle pressområder skal derfor prioriteres ved nykartlegging.

Oppdragsgiver: Meldal kommune

Prestmoen massetak - KU naturmangfold av utvidelse

I forbindelse med regfuleringsplan for utvidelse av Prestmoen massetak i Ringerike skal Miljøfaglig Utredning utføre KU på naturmangfold. Det vil bli en foreløpig rapportering i desember/januar, men nytt feltarbeid må gjøres i mars/april for å fange opp svartgubbe.

Oppdragsgiver: John Myrvang AS

Breheimen - skjøtselsplaner for Vigdalen LVO og Høydalen LVO

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge stølsområdene i Vigdalen og Høydalen Landskapsvernområder i Brehaimen Nasjonalpark. Det skal også utarbeides skjøtselsplaner for disse områdene. Oppdraget gjennomføres for Brehaimen nasjonalparkstyre. Oppdragsgiver: Breheimen Nasjonalparkstyre

Klimavirkninger på norsk naturbasert turisme

Vestlandsforsk leder et prosjekt for å studere hvordan en får en bærekraftig miljøtilpasning av den naturbaserte turismen i Norge. Miljøfaglig Utredning er en av medvirkende institusjoner i dette prosjektet, med et særlig ansvar for å se på hvordan klimaendringene påvirker det biologiske mangfoldet sin mulighet til å levere økosystemtjenester til reiselivet.

Oppdragsgiver: Vestlandsforsking

Brekstadfjæra - overvåking av fugl

Ørland kommune planlegger utfyllinger i Brekstadfjæra, et viktig fugleområde. Deler av dette er utført, og det skal følges opp med overvåking av fugl for å vurdere konsekvenser. I tillegg skal det gjøres før- og etterundersøkelser tilknyttet et neste utbyggingstrinn.

Oppdragsgiver: Ørland kommune

InterCity Sørli-Brumunddal - hensettingsterminal og massedeponier KU naturmangfold

I forbindelse med InterCity-utbyggingen mellom Sørli og Brumunddal skal det utarbeidet konsekvensutredning for ny hensettingsterminal og massedeponier. Miljøfaglig Utredningskal bistå med KU på tema naturmangfold som underleverandør for Rambøll-Sweco ANS.

Oppdragsgiver: Rambøll Norge AS/Sweco Norge AS

InterCity Sørli-Brumunddal - kompensasjonsplan for Åkersvika NR

I forbindelse med InterCity-utbyggingen mellom Sørli og Brumunddal vil Åkersvika NR bli berørt, og det skal utarbeides en kompensasjonsplan. Miljøfaglig Utredning vil bistå Jernbaneverket i denne prosessen med kartlegging av aktuelle kompensasjonsområder.

Oppdragsgiver: Rambøll Norge AS/Sweco Norge AS

InterCity Dovrebanen - KU Hamar kommune

I forbindelse med InterCity-utbyggingen på Dovrebanen skal det utarbeides kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen gjennom Hamar kommune. Miljøfaglig Utredning er fagansvarlig for naturmangfold i KU.

Oppdragsgiver: Rambøll Norge AS/Sweco Norge AS

Øvre Gorsetgrenda i Oppdal - vurdering av naturmangfold for nytt hyttefelt

Det er planlagt et nytt hyttefelt på i Øvre Gorsetgrenda i Oppdal kommune. Dette vil berøre ei naturbeitemark av verdi svært viktig og med forekomst av flere truede beitemarksopp. Det er derfor behov for en nærmere utredning av konsekvensene av tiltaket på dette naturmangfoldet.

Oppdragsgiver: Harald Rogstad

Toftøya i Brønnøysund - KU naturmangfold - tilleggsundersøkelser

I forbindelse med en konsekvensutredning på tema naturmangfold ved etablering av et næringssenter på Toftøya ved Brønnøysund er det behov for å avklare bedre samlet belastning på naturmiljøet, ikke minst gjennom kartlegging av potensielt lignende miljøer i nærområdet.

Oppdragsgiver: Natur og Samfunn AS

Rugsvea i Fåberg - utvidelse av steinbrudd

Kartlegging av naturtyper og rødlistearter ved Rugsvea i Fåberg på oppdrag for Structor Lillehammer i tilknytning til utvidelse av steinbrudd.

Oppdragsgiver: Structor AS

Rv4 Gran grense til Roa - kartlegging av aktuelle massetaksområder

Kartlegging av naturtyper og rødlistearter i aktuelle masseuttak/deponiområder i tilknhytning til ny Rv4 Gran grense-Roa i Lunner kommune.

Oppdragsgiver: Structor AS

Skjøtselsplaner for slåtteenger i Møre og Romsdal

Det skal utarbeides ny skjøtselsplan for tre slåtteenger i Møre og Romsdal. Det gjelder Barsteinen i Nesset kommune, Langlisetra nord for Istad i Molde kommune og Espehjelle i Stranda kommune.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Vintervollen i Røros - naturmangfoldkartlegging

Et hyttefelt er planlagt på Vintervollen i Røros kommune. I den forbindelse stilles det krav om kartlegging og vurdering av virkninger på naturmangfoldet.

Oppdragsgiver: Feste NordØst as

Slåttahaugen i Vanggrøftdalen, Os - naturmangfoldkartlegging

Det er planlagt en parkeringsplass på Slåttahaugen samt framføring av strøm i Vangrøftdalen LVO i Os kommune, deriblant vurdering av kabel over myr. I den forbindelse ønsker nasjonalparkstyret en kartlegging og utredning av naturmangfoldet som kan bli berørt.

Oppdragsgiver: Nasjonalparkforvalter Forelhogna

Bergem kompostplass i Tingvoll - fremmedartsvurdering

Tingvoll kommune ønsker en kartlegging og vurdering av forekomst av fremmedarter på og ved Bergem kompostplass, for framtidig forvaltning av området, inkludert eventuelle planer om nedlegging.

Oppdragsgiver: Tingvoll kommune

Usikkerhet i konsekvensutredning - temapresentasjon

Som del av Miljødirektoratet sitt ansvar for bl.a. å utvikle metodikk for konsekvensutredninger av klima- og miljøtema vil de arrangere en fagsamling for utredere 9.9.2019. Kvalitet og usikkerhet er da tema for møtet, og Miljøfaglig Utredning er forespurt om å holde et innlegg og en presentasjon av tema usikkerhet.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet