Oppdrag som pågår

Feltarbeid i Breidalen i Storfjord kommune i Troms.

Kartlegging i Holmvassdalen naturreservat i Grane

Miljøfaglig Utredning skal gjennomføres kartlegging av verdifulle myr- og våtmarksområder i deler av Holmvassdalen naturreservat. Kartleggingen skal gjennomføres etter metodikk i DN-håndbok 13 og faktaark for naturtyper. I tilelgg skal to forvaltningsrelevante problemstillinger vurderes. Det er 1) Sårbarhetsvurdering av områder med mye barmarkskjøring, og 2) Registrering av spor etter myrslått og vurdering om det er aktuelt med restaurering og slått.

Svartkurle i Vanggrøftdalen i Os

Usikre svartkurlelokaliteter i Vanggrøftdalen i Os kommune, Hedmark, skal undersøkes. Arbeidet er en del av den nasjonale handlingsplanen for denne prioriterte arten.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Boligområde ved Haugerud i Nannestad

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge naturmangfold på et planlagt boligområde ved Haugerud i Nannestad.

Oppdragsgiver: Hellvik Hus Romerike AS

Utbyggingsområde på Grorudhagen i Bærum

Miljøfaglig Utredning skal være rådgiver for Strukta AS i forbindelse med plan om kartlegging og fjerning av fremmede arter i et utbyggingsområde på Grorudhagen i Bærum.

Oppdragsgiver: Strukta AS

Naturmangfold i Nittedal

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge naturmiljøet i utvalgte utbyggingsområder i Nittedal i 2017. Flere av områdene skal konsekvensutredes i forhold til naturmangfoldloven. i tillegg skal det lages tiltaksplaner for å håndtere og hindre spredning av fremmede arter. ROS-analyser skal også fylles ut.

Oppdragsgiver: Nittedal kommune

Frivillig skogvern

Miljøfaglig Utredning vil i 2017 delta som underleverandør for BioFokus med kartlegging av utvalgte områder i Norge for Frivillig skogvern. Det vil i første rekke være områder i Trøndelag og Nordland som vil bli registrert av oss.

Oppdragsgiver: Biofokus

Melhus sentrum i Melhus - kartlegging av naturmangfold

Melhus kommune ønsker å få kartlagt naturmangfoldet innenfor et nærmere definert område rundt Melhus sentrum, i forbindelse med arbeidet med en områdeplan. Miljøfaglig Utredning vil utføre dette, i samarbeid med Økolog Vatne og Ulf Hansen.

Oppdragsgiver: Melhus kommune

Rutekartlegging i Hadeland og Ringsaker

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge naturtyper etter NiN-metodikk i 30 ruter på Hadeland i Oppland og 25 ruter i Ringsaker i Hedmark som underleverandør for Dokkadeltaet våtmarkssenter.

Oppdragsgiver: Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Gjøvika i Gran - frivillig skogvern

Miljøfaglig Utredning skal beskrive naturverdiene i Gjøvika foreslåtte naturreservat i Gran kommune i Oppland.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Oppland

Utbygging av boligområde ved Maura sentrum

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge naturmangfold og vurdere konsekvenser i forbindelse med  utbygging av boligområde ved Maura i Nannestad

Oppdragsgiver: Akershus Utvikling AS

Lomsdal-Visten nasjonalpark - sårbarhetsanalyse

Oppdraget omhandler en sårbarhetsvurdering der MFU skal kartlegge områder med potensiell konflikt mellom verneverdier og dagens ferdsel i Skjørlægda i Lomsdal-Visten nasjonalpark.

Oppdragsgiver: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

Kartlegging i forbindelse med søknader om planting av lutzgran

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge biologisk mangfold i områdene rundt et utvalg lokaliteter der det er søkt om utplanting av lutzgran i tre kommuner i Nordland.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Nordland

Verdisetting av naturtyper basert på NiN2

Miljøfaglig Utredning skal teste ut kartlegging og verdisetting av naturtyper som er kandidater til å bli naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Dette utvalget av verdisatte naturtyper skal supplere og etterhvert avløse datasettet med viktige naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

NiN Rutekartlegging Hordaland

Miljøfaglig Utredning skal i samarbeid med Ecofact Sørvest kartlegge naturtyper etter NiN metodikken på Moster på Bømlo i Hordaland.

Oppdragsgiver: Ecofact Sørvest AS

Høstingsskog i Oppland: Skjøtselsplaner 2017

Kartlegging av høstingsskog i Oppland skal videreføres i 2017, og i tillegg skal det utarbeides skjøtselsplaner for et utvalg av lokaliteter.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Oppland

Handlingsplan for slåttemark i Oppland: Skjøtselsplaner 2017

Utarbeidelse av skjøtselsplaner for slåttemark og kontroll av lokaliteter som får tilskudd i Oppland.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Oppland

Bømmelhamn - kartlegging av slåpetornkratt

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge slåpetorn-hagtorn kratt på Lønningsneset ved Bømmelhamn i Bømlo kommune i forbindelse med en reguleringsplan for fritidsboliger i området.

Oppdragsgiver: Dimensjon Rådgivning AS

Kystfuruskog - sammenstilling av resultatene 2012-2016

Miljøfaglig Utredning har siden 2012 vært med på flere prosjekt hvor naturmangfoldet i kystfuruskogene har blitt undersøkt, sammen med flere andre konsulenter. Nå skal resultatene fra dette arbeidet sammenstilles for Miljødirektoratet.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Basiskartlegging etter NiN 2.1

Miljøfaglig Utredning skal utføre basiskartlegging etter NiN 2.1 - metodikk i verneområder i fylkene Agder, Oppland, Nordland, Sør-Trøndelag og Hedmark.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Tollolenget i Kjurrudalen LVO - kulturlandskapsplan

Oppdragsgiver ønsker å få utarbeidet en kulturlandskapsplan for Tollolenget i Kjurrudalen landskapsvernområde der skjøtsel av slåttemarka utgjør hoveddelen. Planen skal beskrive tiltak og kartfeste disse.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Hedmark

Dovrebanen Venjar-Langset - overvåking av fugl i Vorma i 2017

Miljøfaglig Utredning skal utføre overvåking av trekkende og overvintrende vannfugl i Vorma mellom Eidsvoll og Minnesund i forbindelse med utbyggingen av Dovrebanen mellom Venjar og Langset i Eidsvoll.

Oppdragsgiver: Aas-Jacobsen

Korsbrekke naturreservat ved Hellesylt - ålegraskartlegging

Som ledd i overvåkingen av ålegras i Korsbrekke naturreservat på Hellesylt i Stranda kommune, skal bestanden reinventeres høsten 2017.

Oppdragsgiver: Stranda Hamnevesen KF

Vestsiden massedeponi ved Hønefoss

Det planlegges et massedeponi på vestsida av Begna ved Hønefoss, og Miljøfaglig Utredning skal utarbeide KU på temaet naturmangfold av tiltaket.

Oppdragsgiver: John Myrvang AS

InterCity Sørli-Brumunddal - kompensasjonsplan for Åkersvika NR

I forbindelse med InterCity-utbyggingen mellom Sørli og Brumunddal vil Åkersvika NR bli berørt, og det skal utarbeides en kompensasjonsplan. Miljøfaglig Utredning vil bistå Jernbaneverket i denne prosessen med kartlegging av aktuelle kompensasjonsområder.

Oppdragsgiver: Rambøll Norge AS/Sweco Norge AS

InterCity, Sørli-Brumunddal - hensettingsterminal og massedeponier

I forbindelse med INterCity-utbyggingen mellom Sørli og Brumunddal skal det utarbeidet konsekvensutredning for ny hensettingsterminal og massedeponier. Miljøafaglig Utredning skal bistå med KU på tema naturmangfold som underleverandør for Rambøll-Sweco ANS.

Oppdragsgiver: Rambøll Norge AS/Sweco Norge AS

Konsekvenser for naturmangfold ved skogplanting

Som del av klimaskogprosjektet er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag et av tre prøvefylker i en 3 årig pilotfase med prosjekt på planting av skog på nye arealer. Dette inkluderer vurdering av konsekvenser på naturmangfoldet av aktuelle tiltak. Miljøfaglig Utredning har fått en tre-årig rammeavtale på å utføre slike utredninger for Fylkesmannen.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Nord-trøndelag

Rv35 Hokksund-Åmot og fv.287 Åmot-Haugsfoss

MFU skal kartlegge naturmiljøet i forbindelse med utvidet planområde for ny Rv35 mellom Hokksund og Åmot. I tillegg skal tidligere kartlegging i området utprøves opp mot ny håndbok V712. oppdraget gjennomføres som del av rammeavtale med Statens vegvesen gjennom Norconsult. Oppdraget skal være ferdig til begynnelsen av juni 2017.

Oppdragsgiver: Norconsult AS

Indre Øyrane i Førde - områderegulering

Førde kommune planlegger en områderegulering for Indre Øyrane i Førde sentrum. Løken - et brakkvannsområde - er da viet spesiell oppmerksomhet, ikke minst hvordan en skal ta vare på naturverdiene der.

Oppdragsgiver: Multiconsult AS

Forvaltningsplan for Totenvika naturreservat

Bistand i utarbeidelse av forvaltningsplan for Totenvika naturreservat, samarbeid med Kistefos Skogtjenester.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Oppland

InterCity-parsell Brumunddal-Lillehammer - forstudie/verdi- og sårbarhetsanalyse naturmangfold

Miljøfaglig Utredning skal som underleverandør for Rambøll og Sweco bidra i verdi- og sårbarhetsanalyse på temaet naturmangfold tilknyttet InterCity- parsellen mellom Brumunddal i Hedmark og Lillehammer i Oppland. Prosjektet skal videreføres med KDP med KU i 2017-2018.

Oppdragsgiver: Rambøll Norge AS

 

Webdesign: Miljøfaglig Utredning AS