Oppdrag som pågår

Feltarbeid i Breidalen i Storfjord kommune i Troms.

Ny håndbok om konsekvensanalyser fra Statens vegvesen

I de fleste av konsekvensutredningene som vi utarbeider, benytter vi metodikk som er utarbeidet av Statens vegvesen og beskrevet i deres håndbokserie. Håndbok 140 fra 2006 er nå avløst av Håndbok v712 som bruker to av våre utredninger som eksempel. Det er temarapport for nærmiljø og friluftsliv (Melby 2013) for E16 Skaret - Hønefoss og temarapport for naturmangfold (Fjeldstad m.fl. 2012) for utbyggingsprosjektet E18 Tvedestrand - Arendal.

Tolgakartleggingen på nett

Resultatene fra kartlegging i Tolga i 2011 er nå kommet inn i Miljødirektoratets Naturbase. Fylkesmannen i Hedmark har på sin nettside skrevet en artikkel om kartleggingen.

Et flompåvirket parti langs Lona nord for Lonsjølibrua i Tolga. Dette er en lokalitet av naturtypen store elveør som har fått verdien svært viktig – A. Her finnes mange arter som er typiske for ustabile og dels fuktige grus- og sandbanker, bla. rødlistearten klåved (NT). Foto: Ulrike Hanssen, 09.07.2011

NIN-kartlegging av verneområder i Nord-Trøndelag (basiskartlegging)

Miljødirektoratet gjennomfører også i 2016 kartlegging av verneområder etter NIN-metodikk (nå versjon 2.1). Miljøfaglig Utredning har fått i oppdrag å gjennomføre kartlegging av 39 verneområder i Nord-Trøndelag.

Senja Biopark

SenjaBio AS får laget detaljreguleringsplan for Senja Biopark og trenger i prosessen konsekvensvurderinger på bl.a. temaene naturmangfold, landskap, landbruk og friluftsliv.
Oppdragsgiver: SenjaBio AS

Hansefellåsen

MFU skal gjennomføre en kartlegging av naturmangfold i forbindelse med en reguleringsplan i Hansefellåsen i Rælingen kommune.
Oppdragsgiver: Block Watne AS

Regionhavn i Orkanger

Miljøfaglig Utredning skal bistå Rambøll med konsekvensutredning for regionhavn i Orkanger, hovedsakelig på konsekvenser for fugl.
Oppdragsgiver: Rambøll Norge AS

Vegutvidelse i Gjerdrum

MFU skal delta på befaring i forbindelse med vegutvidelse i Skogvegen i Gjerdrum for å vurdere naturmangfold.
Oppdragsgiver: Gjerdrum kommune

Høstingsskog, lauveng og styvingstrær i Oppland

Miljøfaglig Utredning skal sammen med vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzensberger, Kistefos Skogtjenester og Dokkadeltaet Våtmarkssenter gjøre en forstudie av forekomsten av høstingsskog, lauveng og styvingstrær i Oppland, og deretter utføre kartlegging i utvalgte områder.
Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Oppland

NiN-kartlegging av Altervatn naturreservat i Dønna

Fylkesmannen i Nordland ønsker å få kartlagt naturmangfoldet i Altervatn naturreservat i Dønna kommune, samt få utarbeidet en skjøtselsplan for reservatet. Kartleggingen er planlagt utført i 2016 og basert på NiN.20-metodikken. Det er i første rekke de terrestriske arealene som vil bli undersøkt og få utarbeidet tilhørende forvaltningsråd.
Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Nordland

Forvaltningsplan for Mardalen og skjøtselsplaner ved Hoem i Eikesdalen

Dovrefjell nasjonalparkstyre ønsker å få utarbeidet en forvaltningsplan for Mardalen naturreservat samt skjøtselsplaner for verdifulle kulturlandskap på Hoem innenfor Eikesdalsvatnet landskapsvernområde. Begge områder ligger i Nesset kommune, Møre og Romsdal fylke.
Oppdragsgiver: Dovrefjell nasjonalparkstyre

Nordlandsglattkrans - søk etter nye lokaliteter i 2016

Fylkesmannen i Nordland ønsker et utvidet søk etter nordlandsglattkrans (VU) innenfor utvalgte lokaliteter i Nord-Trøndelag, Nordland og Troms. Feltarbeidet blir utført høsten 2016, og foruten søk etter denne endemiske kransalga for Norge, vil det også bli registrert andre interessante arter og forvaltningsprioriterte naturtyper.
Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Nordland

Langeset – Stryn – Storesunde i Stryn

Stryn kommune ønsker kartlegging av biologisk mangfold som grunnlag for konsekvensutredning i oversiktsplan for deler av planområdet Langeset-Stryn-Storesunde. Området er på forhånd mangelfullt kjent, og det vil bli gjennomført nytt feltarbeid her våren 2016, med særlig vekt på forvaltningsprioriterte naturtyper og rødlistearter.
Oppdragsgiver: Stryn kommune

Kvalitetssikring av naturtyper i skog i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ønsker å få kvalitetssikret en del naturtypelokaliteter i skog i fylket der kunnskapsgrunnlaget virker mangelfullt. Undersøkelsene startet opp høsten 2015, men hovedarbeidet vil bli utført i 2016.
Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Nord-trøndelag

Svartkurle i Røros kommune

Miljøfaglig Utredning skal gjennomføre kartlegging av den prioriterte arten svartkurle i Røros kommune, vesentlig rundt Sølendet naturreservat.
Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Steigen og Vesvågøy - Naturtypekartlegging i kulturmark

Fylkesmannen i Nordland ønsker å få oppdatert kunnskapen om naturtyper i kulturmark (særlig kystlynghei og naturbeitemark) i kommunene Steigen og Vestvågøy. Det er aktuelt å undersøke et utvalg områder. Feltarbeidet blir lagt til høsten for å kunne fange opp beitemarksopp, ei viktig organismegruppe i kulturmarkseng.
Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Nordland

Forvaltningsplan for Totenvika naturreservat

Miljøfaglig Utredning yter bistand ved utarbeidelse av forvaltningsplan for Totenvika naturreservat i samarbeid med Kistefos Skogtjenester.
Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Oppland

InterCity, Brumunddal - Lillehammer

Miljøfaglig Utredning skal som underleverandør for Rambøll og Sweco bidra i verdi- og sårbarhetsanalyse på temaet naturmangfold tilknyttet InterCity-parsellen mellom Brumunddal i Hedmark og Lillehammer i Oppland. Prosjektet skal videreføres med KDP med KU  i 2017-2018.
Oppdragsgiver: Rambøll Norge AS

Lygna pukkverk - Kartlegging av naturmangfold

Lygna Pukkverk planlegger å utvide uttaksområdet, og i den forbindelse skal naturverdiene i utvidelsesområdet kartlegges, inkludert de to Kortungssætrene som ligger inntil planområdet.
Oppdragsgiver: Rambøll Norge AS

Basiskartlegging av 13 verneområder i Oppland

13 verneområder i Oppland skal kartlegges etter NiN 2.0 - metodikk i 2015.
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger - Utvalgt kulturlandskap

Miljøfaglig Utredning skal utarbeide en helhetlig beite- og skjøtselsplan for Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger kommune, – utvalgt kulturlandskap i Finnmark. Oppdraget innebærer en oppdatert kartlegging av naturtyper i området og utarbeiding av skjøtselsplaner for de mest skjøtselsavhengige naturtypene. (Bildet til høyre viser "trollene" i Trollholmssund, en turistattraksjon i regionen, formet i den særegne dolomitten som finnes i deler av området). Oppdraget avsluttes i løpet av 2016.
Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Finnmark

Kartlegging av kystfuruskog i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i 2015

I forbindelse med oppbygging av kunnskap om naturverdier i kystfuruskogene i Norge ønsker Miljødirektoratet å få kartlagt en del utvalgte områder i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i 2015. Det er særlig de fuktigste skogene, såkalte regnskogsmiljøer, som blir vektlagt.
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Nystrandvegen, Porsgrunn

Miljøfaglig Utredning skal gjennomføre en kartlegging av biologisk mangfold langs Nystrandvegen i Porsgrunn i forbindelse med bygging av ny sykkelveg.
Oppdragsgiver: Rambøll Norge AS

Rv 35, Hokksund - Åmot

Miljøfaglig Utredning skal i samarbeid med Rambøll gjennomføre verdianalyse av utredningsområde for ny Rv35 mellom Hokksund og Åmot. Arbeidet skal utføres i løpet av sommeren 2015. Oppdragsgiver: Rambøll Norge AS

Vistehorten/Nordherad - ekskursjonsmål for Nord-Gudbrandsdal VGS

Miljøfaglid Utredning skal bistå Klima- og miljølaboratoriet ved Nord-Gudbrandsdal videregående skole med finne egnete eksursjonsmål i Nordherad i Vågå og gi en naturfaglig innføring i området for lærere.
Oppdragsgiver: Nord-Gudbrandsdal videregående skole, klima- og miljølaboratoriet

Kastellåsen, Eidsvoll

Kartlegging av naturmangfold på et utbyggingsområde i Eidsvoll med fokus på salamandre.
Oppdragsgiver: Vidar Wilberg

Overvåking av kystblåstjerne i Askvoll kommune

Miljøfaglig Utredning har fått tilskudd fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til å overvåke kystblåstjerne i Askvoll kommune gjennom ordningen “Tilskudd til truete arter”. Arten skal kartlegges og bestander telles opp i kjerneområdet for arten på Værlandet og Bulandet i juni 2015.
Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

InterCity-parsell Sørli-Lillehammer - KU naturmangfold

Miljøfaglig Utredning har som underleverandør for Ramboll fått ansvaret for å utarbeide konsekvensutredning på temaet naturmangfold tilknyttet InterCity-parsellen mellom Sørlig og Lillehammer i Hedmark og Oppland.
Oppdragsgiver: Rambøll Norge AS

E16 Nærøydalen - reguleringsplan med KU for tema naturmljø

Det er planlagt ny tunnel forbi Stalheimskleiva på grensa mellom Aurland i Sogn og Fjordane og Voss i Hordaland fylke. I den forbindelse er det behov for nærmere utredninger av konsekvenser av tiltaket på naturmiljøet.
Oppdragsgiver: Asplan Viak AS

Skogkartlegging i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen ønsker å få hevet kvaliteten på en del barskogslokaliteter som ligger inne i Naturbase. Dette skal skje gjennom rekartlegginger i feltsesongen. Både avgrensninger og lokalitetsbeskrivelser skal oppdateres og dokumentasjon bl.a. i form av foto og belegg av spesielle arter skal tas.
Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Askøy - kvalitetssikring av naturtyper

Miljøfaglig Utredning skal kvalitetssikre naturtypelokaliteter i Askøy kommune på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. I alt 26 tidligere registrerte naturtyper i kommunen er valgt ut til dette arbeidet. Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Hordaland.

Bildøy - områdeplan Fjell kommune

Miljøfaglig Utredning skal gjennomføre en undersøkelse av naturmangfoldet på nordøstsiden av Bildøy i Fjell kommune. Dette skjer i forbindelse med en områdeplan for denne delen av kommunen. Oppdragsgiver: AsplanViak. Oppdragsgiver: Asplan Viak AS.

Huldrestrykartlegging

Huldrestry er aktuell som prioritert art etter naturmangfoldloven. I den forbindelse er det ønskelig å få nærmere sjekket opp status og ulike parametre for kjente lokaliteter for arten over hele landet. Asplan Viak AS har hovedansvaret, men har inkludert flere underleverandører, deriblant Miljøfaglig Utredning, i gjennomføring av prosjektet.
Oppdragsgiver: Asplan Viak AS.

Rånåsfoss - Miljøovervåkingsprogram 2014-2016

Miljøfaglig Utredning er engasjert av Glomma kraftproduksjon for å gjennomføre tre nye år (2014-2016) med miljøovervåkingsprogram for fugl og naturtyper i forbindelse med heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk.
Oppdragsgiver: Glomma kraftproduksjon AS.

Webdesign: Miljøfaglig Utredning AS