Artikkel om tinnvokssopp i Agarica

Den nye arten Cuphophyllus atlanticus står omtalt i siste nummer av Agarica (vol 42). Siden dette er den norske vestlandsarten tinnvokssopp føles den kanskje ikke så ny, men greia er at typen av Cuphophyllus canescens viser seg med DNA-sekvensering å være noe annet som hittil bare er kjent fra USA. Derfor måtte vår art nybeskrives. Beskrivelsen kan lastes ned og leses her.

Beitemarkssoppundersøkelser i 2020

På oppdrag fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal ble det i 2020 utført kartlegging av beitemarkssopp på 40 lokaliteter i 14 kommuner i fire fylker fra Stad i Vestland til Alstahaug i Nordland. Totalt ble det gjort 506 funn av ca. 91 arter beitemarkssopp. Blant disse var det 206 funn av 37 rødlistearter. De som er truet (EN, VU) utgjorde 16 arter med 115 funn. Les mer...

 

Bjorli – Kartlegging av naturmangfold og konsekvensvurdering i forbindelse med områderegulering

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge naturmangfold og gjennomføre konsekvensvurdering i forbindelse med områderegulering for deler av Bjorli i Lesja kommune. Området ønskes regulert til alpinanlegg med heistraseer og nedfartsløyper fra Bjorlitoppen, hotell og hyttefelt på Flyhaugen og utvikling av nedre delen på eksisterende anlegg samt tilhørende infrastruktur. I første omgang skal en del av planområdet kartlegges og vurderes.

Oppdragsgiver: Norconsult AS

Tverrforbindelsen, Orkland

Miljøfaglig Utredning kartlegger naturtyper og arter og utfører konsekvensutredning av ny tverrforbindelse mellom Fv710 og Fv714. Orkland kommune planlegger bygging av en snarvei mellom gamle Snillfjord og Agdenes kommuner med prosjektnavnet «Tverrforbindelsen». Veiprosjektet ligger i den nordlige delen av Orkland kommune. Innenfor planområdet er tiltaket planlagt med en total veilengde på ca. 13 km, hvorav 6 km er nybygging og 7 km er opprusting av eksisterende privat skogsbilvei.

Hensikten med oppdraget er å øke kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet langs veiprosjektet og kartlegge konsekvensene for naturverdiene. I denne tidlige fasen av prosjektet er det fokus på å unngå konflikt med viktige naturverdier. I områder med store konsekvenser vil avbøtende tiltak bli vurdert.

Befaringer og eventuelt supplerende kartlegging av naturmangfold vil foregå i særlig utvalgte områder hvor det kan være stort potensial for å finne naturverdier av nasjonal og regional verdi med utgangspunkt i eksisterende kunnskap.

Oppdragsgiver: Orkland kommune

Høydalen LVO - informasjonsmøte om skjøtselsplanutkast

MFU skal legge fram forslag til skjøtselsplan for Høydalen LVO for berørte parter i Høydalen under en befaring i dalen 23.9.2020.

Oppdragsgiver: Breheimen Nasjonalparkstyre

Solhjemsbergum ved Otta - detaljkartlegging av dragehode

Miljøfaglig UTredning skal kartlegge dragehode og andre rødlistearter på eiendommen Solhjem vest for Otta i forbindelse med en søknad om boligbygging.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Innlandet

Skogfaret Bærum

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge naturmangfold på et planlagt boligområde i Skogfaret i Bærum. Kartleggingen skal utføres i løpet av høsten 2020

Oppdragsgiver: Barlindhaug Eiendom

ØRAS-Dal skog Kartlegging av naturmangfold

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge naturtyper i forbindelse med utvidelse av ØRAS renovasjonsanlegg på Mogreina i Ullensaker kommune. Karteggingen skal gjennomføres i løpet av høsten 2020

Oppdragsgiver: Øvre Romerike Avfallsselskap IKS

Kulturlandskap Vestland høst 2020

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge skjøtselskrevende naturtyper i kulturlandskapet i Vestland høsten 2020. Dette prosjektet inkluderer også fire skjøtselsplaner for kystlyngheier i Øygarden og Austrheim kommuner.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vestland

Tallodden i Østre Toten - skjøtselsplan

Miljøfaglig Utredning skal utarbeide en enkel skjøtselsplan for det kommunale skogområdet Tallodden i Østre Toten.

Oppdragsgiver: Østre Toten kommune

Nesbyen - befaring sykkel- og tursti

MFU skal kartlegge naturmangfold langs trase for vedtatt sykkel- og tursti fra Syningen til Nesbyen sentrum, gjennom et barskogsområde som er aktuelt for frivillig vern. Oppdragsgiver: Stiftelsen Norges Flotteste Sykkelopplevelse

Viubråten i Lunner - supplerende kartlegging

Miljøfaglig Utredning skal utføre supplerende kartlegging i planområdet for boligbygging på Viubråten i Lunner kommune. Tidligere kartlegging er på utført på vinteren og må derfor suppleres.

Oppdragsgiver: Proess Ålesund

InterCity Dovrebanen - reguleringsplan Åkersvika-Brumunddal

Miljøfaglig Utredning skal fortsette som underkonsulent for Rambøll/Sweco i det videre planarbeidet med InterCity-utbyggingen mellom Hamar og Brumunddal. Arbeidet vil bestå i administrering av fugletellinger i Åkersvika naturreservat og bidrag til reguleringsplanen på strekningen.

Oppdragsgiver: Rambøll Norge AS/Sweco Norge AS

Jøngfjellet i Orkland - utredning av naturmangfold ved kabelgraving

Det er planlagt å grave en del grøfter for kabler fram til hytter på Jøngfjellet i Orkdal kommune. Blant annet vil disse gå gjennom myr, der det i nærområdet tidligere er påvist noe naturverdier. Det er derfor ønskelig med en nærmere vurdering av naturmangfoldet i området før tiltaket gjennomføres.

Oppdragsgiver: Tensio TS

E16 Kongsvinger-E6

MFU skal bistå Asplan Viak og Rambøll med feltkartlegging ifm E16 Kongsvinger-E6. Kartleggingen skal gjøres i løpet av høsten 2020.

Oppdragsgiver: Asplan Viak AS

Konows gate 5-7 Oslo

Miljøfaglig Utredning AS skal kartlegge naturmiljøet i forbindelse med en utbygging i Konows gate 5-7 i Oslo. Arbeidet skal utføres i løpet av september 2020 med rapportering senest 1. november.

Oppdragsgiver: Attivo Bolig Konowsgate AS

Alvstusetra, Trollheimen - Revidering av skjøtselsplan

I løpet av høsten 2020 skal Miljøfaglig Utredning gjøre undersøkelser av naturmangfold og revidere eksisterende skjøtselsplan på Alvstusetra i Surnadal kommune.

Oppdragsgiver: Verneområdestyre for Trollheimen

Basiskartlegging av verneområder i Innlandet 2020

Miljøfaglig Utredning skal bistå Dokkadeltaet NVS med basiskartlegging i Hynna naturreservat, vesentlig for å sikre harmonisering med kartlegging i en annen del av samme verneområde i 2019.

Oppdragsgiver: Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Jørgen Moes veg 75 i Hole - slått av eng med dragehode

Miljøfaglig Utredning skal bistå Kistefos Skogtjenester med slått av eng med dragehode i Jørgen Moes veg 75 i Hole kommune.

Oppdragsgiver: Kistefos Skogtjenester AS

Tristilvegen- tiltaksplan fremmede arter

MFU skal lage en tiltaksplan for håndtering av fremmede arter i planlagt boligområde på Hektneråsen i Rælingen kommune. Arbeidet skal gjennomføres i løpet av august 2020

Oppdragsgiver: Strukta AS

Basiskartlegging av verneområder etter NIN 2020. 18_TL_1 Grytdalen

Det skal utføres naturkartlegging i sørvestre og midtre deler av Grytdalen naturreservat som ligger i Orkland kommune etter gjeldende NiN-systematikk. Oppdraget omfatter også registrering av arter, fotodokumentasjon og utarbeidelse av rapport.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Hengegras og sotbegerarter i Finndalen 2020

MFU skal sammen med Kistefos Skogtjenester følge opp skjøtselsplanen for Finndalen LVO med kartlegging av rødlistede sotbegerarter og hengegras (inkludert oppfølging av område med arten skjermet mot beiting), samt bidra på en fagdag i løpet av høsten. Oppdragsgiver: Nasjonalparkforvalter Reinheimen

Skjøtselsplan for Ausvika friluftsområde

Bodø kommune ønsker å få utarbeidet skjøtselsplan for deler av det statlig sikra friluftsområdet Ausvika. Planen skal se på behov for tiltak som ivaretar trua arter og naturtyper i området, samtidig som man tilrettelegger for friluftsliv.

Oppdragsgiver: Bodø kommune

Skjøtselsplan Kverveneset Ålesund

Miljøfaglig Utredning skal utarbeide skjøtselsplan for en kystlynghei på Kverveneset i Ålesund kommune.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Alpine moser 2019-2022

Miljøfaglig Utredning skal delta på prosjektet gjennom fire samlinger hvor det primære målet er å oppdage nye arter for Norge og vitenskapen.

Oppdragsgiver: NTNU Vitenskapsmuseet

E39 Stord-Os - supplerende natutypekartlegging

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge naturtyper langs planlagt trasé for ny E39 mellom Stord og Os i Vestland. Her skal særlig regnskog, våtmark, kulturlandskap og hule eiker fanges opp.

Oppdragsgiver: Asplan Viak AS

Beitemarksopp - kartlegging på Stølsvidda

MFU skal bistå Kistefos Skogtjenester med kartlegging av beitemarksopp i 3 stølslag på Stølsvidda i Nord-Aurdal kommune.

Oppdragsgiver: Kistefos Skogtjenester AS

Tristilvegen Rælingen

MFU skal kartlegge fremmede arter på et utbyggingsområde for boliger på Flatby i Rælingen kommune.

Oppdragsgiver: Strukta AS

Birkelunden på Raufoss -florakartlegging og skjøtselsvurdering

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge karplanter og beitemarksopp på et areal i Birkelunden på Raufoss, hvor kommunen har et prosjekt med pollinerende insekter. Skjøtselen av området (slutt tidlig i august) skal også evalueres.

Oppdragsgiver: Vestre Toten kommune

Handlingsplan for slåttemark i Innlandet - skjøtselsplaner 2020

MFU skal også i år lage skjøtselsplan for to slåttemarker i Innlandet samt evaluere skjøtselen på ytterligere to lokaliteter (som får tilskudd gjennom handlingsplan for slåttemark).

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Innlandet

Vinnutrappa i Sunndal - konsekvenser på naturmangfoldet

Det planlegges en trapp og utbedring av sti opp langs elva Vinnu i Sunndal kommune. I den forbindelse har Fylkesmannen krevd at traséen blir vurdert av biolog før arbeidet blir satt i gang, særlig rettet mot forekomst av de to sjeldne og rødlistede sommerfuglartene stor bloddråpesvermer og mnemosynesommerfugl.

Oppdragsgiver: Vinnutrappas venner

Gorsetgjerdet i Oppdal - kartlegging og vurdering av skjøtsel

Grunneier for gnr/bnr 294/21 på Gorsetgjerdet i Oppdal kommune ønsker å få vurdert naturverdiene på sin tomt og hvis det finnes slike der, få utarbeidet en skjøtselsplan for slåttemark.

Oppdragsgiver: Lars Adde

Langbakken på Averøya - vurderinger av konsekvenser for naturmangfold

Det er ønsker om utvidelse av industriområdet på Langbakken i Averøy kommune. I den forbindelse er det oppstart av detaljregulering der en utredning av naturmangfoldet skal inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget.

Oppdragsgiver: Sigurd Folland AS

Furumyra Vestre Toten - oppdyrking KU

Miljøfafglig Utredning skal utføre en konsekvensutredning på temaet naturmangfold i forbindelse med søknad om oppdyrking vest for Furumyra mellom Bøverbru og Eina i Vestre Toten kommune. Kommjunen har krevd KU pga. MiS-figur og funn av skogsøtgras.

Oppdragsgiver: Martin Klundby

Hanor rasteplass, Nord-Odal kommune

MFU skal kartlegge naturmangfold i forbindelse med utvidelse av Hanor rasteplass i Nord- Odal kommune. Oppdraget gjøres for Innlandet fylkeskommune.

Oppdragsgiver: Innlandet fylkeskommune

Prestmoen, Oppdal - Forenklet KU

Miljøfaglig Utredning skal i løpet av sommeren 2020 kartlegge naturmangfoldet på Prestmoen i Oppdal kommune. Dette skal gjøres i forbindelse med planer om oppdyrking av området.

Oppdragsgiver: Nina og Agnar Dørum

Sørsto, Oppdal - Forenklet KU

Miljøfaglig Utredning skal i løpet av sommeren 2020 kartlegge naturmangfoldet i forbindelse med nydyrking av et område ved Sørsto i Oppdal kommune. Oppdragsgiver: Trond Hegdal

Erling Skjalgssons gate 25 Oppdragsgiver: Neptun Properties

Lofoten - Kartlegging av fremmedarter i 2020

Formålet med kartleggingen er å få en bedre oversikt over de mest skadelige fremmede plantene i Lofoten. Det skal kartlegges på kommunale områder. Fokusartene kjempespringfrø, rynkerose, hagelupin, legepestrot, parkslirekneartene og bjørnekjeks- artene prioriteres. Kjempespringfrø skal dessuten kartlegges særskilt langs europavei, riksvei og fylkesvei.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Nordland

Tredalspollen - Rekartlegging av naturmangfold

Miljøfaglig Utredning skal i 2020 rekartlegge Tredalspollen i Sunndal kommune i forbindelse med ønske om ny badeplass.

Oppdragsgiver: Sunndal kommune

Dragehode - plan for flytting av forekomst ved Hande i Nord-Aurdal

Miljøfaglig Utredning skal utarbeide en plan for flytting av to dragehodeforekomster som blir berørt av breddeutvidelse av E16 ved Hande i Nord-Aurdal. Planen omfatter både flytting av planter med rotsystem og innsamling av frø for såing.

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Borgværet i Vestvågøy kommune - Kartlegging og utarbeidelse av skjøtselsplan

Formålet med oppdraget er å oppdatere naturbase med rett status, samt utarbeide skjøtselsplan som kan gi prioriterte anbefalinger for beitebruker og forvaltningsmyndighet. Oppdraget gjelder utvalgte lokaliteter av trua og utvalgte naturtyper i Borgværet i Vestvågøy kommune.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Nordland

Frivillig skogvern 2020

En rekke skogområder er i 2020 tilbudt av grunneiere til frivillig skogvern. Disse skal undersøkes på oppdrag for Miljødirektoratet. Det gjelder bl.a. flere områdere i Nordland fylke som Miljøfaglig Utredning vil kartlegge som underkonsulent for BioFokus.

Oppdragsgiver: Biofokus

Hjerkinn - overvåking av rovfugl og våtmarksfugl i 2020

Miljøfaglig Utredning skal følge opp overvåkingen av rovfugl og våtmarksfugl innenfor gamle Hjerkinn skytefelt, som nå har blitt nasjonalpark (siste av 3 år med overvåking). Utføres i samarbeid med Kistefos Skogtjenester.

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg

Bjørkemoen supplerende kartlegging

Miljøfaglig Utredning skal gjennomføre supplerende kartlegging på fugl og fisk samt innarbeide registreringer av korsandemat og vurdere denne i en regional sammenheng

Oppdragsgiver: Fauna Eiendom AS

Rongadalen i Nordreisa - bevaring av truede arter

Rongadalen i Nordreisa har en av de største ansamlingene av nasjonalt og internasjonalt sjeldne fjellplanter i Norge. Dette inkluderer arter som bergjunker (EN), svartkurle (EN), griffelstarr (EN) og sibirnattfiol (EN). På tross av de store nasjonale og antagelig internasjonale naturverdiene er området ikke omfattet av noen spesiell beskyttelse, eksempelvis i form av naturreservat eller nasjonalparker. Dette prosjektet har derfor følgende formål:

1. Gi en samlet beskrivelse av naturverdiene i og rundt Rongadalen

2. Få avgrenset og beskrevet spesielt verdifulle delområder

3. Beskrive status og viktige påvirkningsfaktorer for truede arter i området (unntatt kjent forekomst for svartkurle)

4. Sette fram forslag til aktuelle forvaltningstiltak for å bevare de truede artene

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Solblom på Nordre Sunnmøre 2020

Vi skal reinventere tidligere solblom-lokaliteter på Nordre Sunnmøre. Solblom er en art som mistenkes for å ha stor tilbakegang, jf. tilsvarende prosjekt 2019.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Sunnmørsmarikåpe, kartlegging og overvåking

Sunnmørsmarikåpe er en av få endemiske planter i Norge, som bare finnes i et lite område på Sunnmøre. Vi skal overvåke kjente lokaliteter for sunnmørsmarikåpe, og forsøke å finne nye lokaliteter.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Stor bloddråpesvermer, kartlegging og overvåking

Vi skal kartlegge og overvåke lokaliteter for stor bloddråpesvermer i Stranda (Geiranger), Fjord (Tafjord) og Sunndal kommuner. Jf. tilsvarende prosjekt i Sunndal 2018 og Nesset+ Rauma i 2019.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Tilleggskartlegging arter Bremangerlandet Vindpark

Vi skal bidra til supplerende kartlegging av artsmangfold i arealet for Bremanger Vindpark.

Oppdragsgiver: Norconsult AS

Hvitrot - Kartlegging i Vestfold og Telemark

Hvitrot er vurdert som sårbar (VU) på gjeldende rødliste for Norge. 90 % av kjent bestand befinner seg i noen få kommuner i Vestfold og Telemark. Gamle funn av hvitrot skal re- inventeres for å få bedre kunnskap om dagens bestand, artens økologi og årsaker til tilbakegang, samt trusler. Dette vil være grunnlaget for utarbeidelse av forvaltningsråd for å sikre bestander av hvitrot.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vestold og Telemark

Basiskartlegging i Vestland 2020 - Pakke 3_VE4

Miljøfaglig Utredning skal i 2020 kartlegge fire verneområder i Vestland etter NiN-systemet. Dette gjelder naturreservatene Tingastad, Fimreiteåsen, Rodeholene og Stedjeberget.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Basiskartlegging i Rogaland 2020 - Pakke 5_RO_3

Miljøfaglig Utredning skal i løpet av 2020 NiN-kartlegge naturreservatene Førland/Sletthei, Grudevatnet og Orrevatnet i Rogaland.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Basiskartlegging i Nordland 2020 - Pakke 8_NO_2

Miljøfaglig Utredning skal i løpet av 2020 NiN-kartlegge naturreservatene Brennvika og to delområder i naturreservatet Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn i Nordland.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Basiskartlegging i Møre og Romsdal 2020 - Pakke 11_MR_3

Miljøfaglig Utredning skal i løpet av 2020 NiN-kartlegge naturreservatene Nord-Geiranger - Herdalen, Korsbrekke, Sætremyrane, Midt-Geiranger - Herdalen og Sør-Geiranger - Herdalen i Møre og Romsdal. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter v/Øystein Settem Wold er innleid for å kartlegge deler av områdene.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Basiskartlegging Trøndelag 2020 - Pakke 6_TL_5

Miljøfaglig Utredning AS skal NiN-kartlegge naturreservatene Rauberga, Viglåa, Mølmannsdalen, Simle og Minilldalsmyrene i Trøndelag i 2020.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Oppdal - vurdering av samlet belastning for hyttefelt

Oppdal kommune har behov for å se nærmere på konsekvensene i forhold til §10 i naturmangfoldloven om økosystemtilnærming og samlet belastning for et hyttefelt i kommunen. Miljøfaglig Utredning vil i samarbeid med NIBIO utrede dette basert på eksisterende kunnskap.

Oppdragsgiver: Oppdal kommune

Skjøtselsgruppa for slåttemark i Innlandet

Arbeidet i skjøtselsgruppa for slåttemark i Innlandet fortsetter i 2020, der MIljøfaglig Utredning deltar i gruppa og utarbeider skjøtselsplaner for slåttemarklokaliteter.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Innlandet

Grimsdalen LVO - skjøtselsplan

Miljøfaglig Utredning skal utarbeide skjøtselsplan for Grimsdalen landskapsvernområde i Dovre kommune på basis av tidligere utkast til plan. Arbeidet skal gjøres i løpet av mai måned, men planen skal i tillegg legges fram for nasjonalparkstyret høsten 2020. Oppdragsgiver: Nasjonalparkforvalter Rondane og Dovre

Dragehode- rekartlegging i gamle Hedmark fylke

Miljøfaglig Utredning skal sammen med Kistefos Skogtjenester rekartlegge 57 forekomster av dragehode i gamle Hedmark fylke sommeren 2020. Det skal utarbeides enkle skjøstselsforslag i samarbeid med grunneier for de lokaliteter der grunneier er positiv til dette.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Innlandet

Grødem steinbrudd i Strand - naturmangfold

Miljøfaglig Utredning skal undersøke naturmangfoldet i et mulig steinbrudd og massedeponi ved Grødem i Strand kommune.

Oppdragsgiver: Morten Espedal

Vegamaure, bevaring av arten i Norge

Fylkesmannen i Nordland har bevilget tilskudd til et prosjekt som skal øke kunnskapen om Vegamaure i Norge. Det skal gjennomføres en systematisk og detaljert kartfesting av gjenværende forekomster av vegamaure utenfor verneområder på hovedøya Vega og gjøres avgrensning og beskrivelse av tilhørende naturtyper der det er relevant, inkludert forvaltningsråd. Kartlegging av andre sjeldne og truede arter, med særlig vekt på beitemarksopp, innenfor undersøkelsesområdet, med tilhørende forvaltningsråd, gjøres samtidig.

I tillegg skal det utarbeides en mer detaljert beskrivelse av artens økologi, og ut fra dette utlede mer presist hvilke forvaltningsbehov arten ser ut til å ha på Vega/i Norge.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Nordland

Dragehode - Skjøtsel og overvåking i Vestoppland 2020

Fylkesmannen Innlandet har bevilget tilskudd til skjøtselstiltak for å bedre kvaliteten, samt overvåking av bestandsutvikling, for dragehodeforekomster på 69 lokaliteter i Vestoppland. Ulike regimer brukes i prosjektet, og de ulike metodene evalueres for å få mer kunnskap om skjøtsel av arten.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Innlandet

Hagtornsommerfugl - bevaringstiltak

Hagtornsommerfugl er oppført som sterkt truet i Norge. Den har gått sterkt tilbake i Norge i nyere tid og finnes nå i første rekke i Indre Sogn. Vi ønsker derfor å gjennomføre en inventering av flere lokaliteter i Indre Sogn for å avklare nærmere artens status og økologi. Resultatene skal munne ut i en rapport, med beskrivelse av nasjonal forekomst og økologi til arten, samt vurderinger av skjøtsel, hensyn og trusler.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vestland

Tarva - naturtypekartlegging og oppdatering av skjøtselsplan

Det er ønskelig å få en systematisk kartlegging av verdifulle kulturlandskapstyper (semi- naturlige enger og kystlynghei) på Tarva, som grunnlag for å tildele RMP-tilskudd, samt få revidert skjøtselsplan for kystlyngheiene på øya. Det er en målsetting å benytte NiN som faglig grunnlag i arbeidet så langt det er praktisk tilrettelagt for dette.

Oppdragsgiver: Ørland kommune

Glansteppemose i Askvoll og Kinn

Glansteppemose (Porella obtusata) står oppført med status sterkt truet (EN) på rødlista i Norge. Arten har en sørvestlig utbredelse i Norge og er kjent fra de to fylkene Vestland og Rogaland. Nord i Vestland, i Askvoll og Kinn kommuner er arten dårlig undersøkt. Miljøfaglig Utredning skal undersøke gamle lokaliteter for arten og vurdere tilstand.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vestland

Strutlav i Vestland fylke

Strutlav (Gomphillus calycioides) står oppført med status kritisk truet (CR) på rødlista i Norge. Arten er meget sjelden og er så langt kun registrert med 5 funnsteder i Norge, fire av disse ligger i Vestland, i kommunene Alver, Bjørnafjorden (to lokaliteter) og Etne. Det finnes i dag lite dokumentasjon om arten. Miljøfaglig Utredning skal undersøke de fire forekomstene i Vestland for å bedre kunnskapen om artens habitatkrav og bestandsstørrelse.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vestland

Gul buktkrinslav i Vestland og Rogaland

Gul buktkrinslav (Hypotrachyna sinuosa) er oppført med status sterkt truet (EN) på Norsk rødliste for arter. Arten er kjent fra rundt 13 lokaliteter langs kysten fra Alver kommune i Vestland til Hjelmeland kommune i Rogaland, samt på en avvikende lokalitet i Lærdal i Indre Sogn. Miljøfaglig Utredning ønsker å bedre oversikten over artens kjente forekomster i Norge, gjennom både reinventering av kjente lokaliteter og søk etter nye. I tillegg er målet å få bedre kunnskap om artens bestandsstørrelse og miljøkrav.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vestland

Rutekartlegging Innlandet og Viken (revisjon) 2020 - pakke 24-SU2

Miljøfaglig Utredning skal rekartlegge 30 ruter i Lunner kommune (Viken) som ble kartlagt i 2017. I tillegg skal vi innenfor samme pakke kartlegge naturtyper etter Miljødirektorates instruks i to rutesvermer (9+8 ruter) på Nes i Ringsaker kommune (Innlandet).

Oppdragsgiver: Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Rutekartlegging Innlandet - revisjon Ringsaker 2020 - pakke 07-IN2

Miljøfaglig Utredning skal rekartlegge naturtyper etter Miljødirektorates instruks i 25 ruter i Ringsaker kommune som ble kartlagt i 2017. Arbeidet utføres som underleverandør for Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter.

Oppdragsgiver: Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Dvergmarinøkkel - reinventering og skjøtselsråd for lokaliteter på Dovrefjell

Kistefos Skogtjenester skal i samarbeid med Miljøfaglig Utredning reinventere lokaliteter med dvergmarinøkkel (EN) på Dovrefjell i Innlandet fylke med tanke på å gi skjøtselsråd for intakte lokaliteter.

Oppdragsgiver: Kistefos Skogtjenester AS

Rutekartlegging i Møre og Romsdal 2020

Miljøfaglig Utredning skal gjennomføre NiN-rutekartlegging etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks i Molde kommune og Stranda kommune.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Nipdraugmose i Sogn og Fjordane

Vi skal gjøre en feltinnsats for å bedre kunnskapsgrunnlaget for nipdraugmosen, herunder ettersøk i nye områder.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vestland

Brunburkne - Truga artar

Brunburkne er raudlista som sårbar (VU), og har ei utbreiing som er avgrensa til bergartar med serpentin og olivin. Prosjektet siktar på å kartlegge førekomstar av brunburkne i kommunane Stad, Stryn, Bremanger, Kinn og Gloppen. Dette omfatter 57 punkter innanfor åtte lokalitetar. Olivinområde i nærleiken av kjende førekomstar vil også bli undersøkte.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vestland

Bømlopakken - NiN-utvalgskartlegging 2020, pakke 14VL2 Bømlo-Stord

Utvalgskartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratets instruks for kartlegging av naturtyper (NiN) i et nærmere definert område på og nær Bømlo og Stord i Vestland fylke (pakke 14VL2). Alt areal i oppdraget skal gjennomsøkes, men det er kun areal som defineres som en naturtype etter Miljødirektoratets instruks som skal kartfestes og påføres variabler og økologisk kvalitet. Kartleggingen er basert på natursystemnivået i NiN, og skal utføres i ulike målestokker.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Dragehodeskjøtsel Mo gård 2020

Vi skal bistå Kistefos Skogtjenester med praktisk skjøtsel og overvåking av dragehode på Mo gård i Hole kommune.

Oppdragsgiver: Kistefos Skogtjenester AS

Solblom - skjøtsel av lokaliteter i Vestoppland og Valdres

Miljøfaglig Utredning skal sammen med Kistefos Skogtjenester gjøre en reinventering av kjente lokaliteter med solblom (VU) og utarbeide skjøtselsplaner for intakte lokaliteter i Vestoppland og Etnedal kommune i Innlandet samt Lunner kommune i Viken. Arten vil bli deltaljkartlagt på lokalitetene med tanke på videre overvåking.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Innlandet

Huldrenøkkel - reinventering og skjøtelsplaner for intakte lokaliteter i Innlandet

Miljøfaglig Utredning skal reinventerer alle lokaliteter med funn av huldrenøkkel (CR) i Innlandet, hvorav de fleste i Gran kommune. Det skal utarbeides skjøtselsplaner for intakte lokaliteter.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Innlandet

Gulmyrull - reinventering og skjøtselsråd for lokaliteter i Land og Valdres

Kistefos Skogtjenester skal i samarbeid med Miljøfaglig Utredning reinventere lokaliteter med gulmyrull (VU) i Land og Valdres med tanke på å gi skjøtselsråd for intakte lokaliteter.

Oppdragsgiver: Kistefos Skogtjenester AS

Aursundløvetann. Kartlegging og utarbeidelse av skjøtselsplaner for arten i kommunene Lom, Folldal, Tolga og kanskje Røros

Det skal gjøres opptelling og bedre kartfesting av kjente forekomster av Aursundløvetann, fange opp eventuelle andre sjeldne og truede arter i samme miljø (i Sverige er arten vanligvis knyttet til generelt verdifulle miljøer) og revidering av eksisterende naturtypebeskrivelser for lokalitetene, eventuelt beskrive nye naturtypelokaliteter der det er relevant.

Det skal dessuten utarbeides konkrete skjøtselsplaner for kjente lokaliteter i Lom, Folldal, Tolga og kanskje Røros.

Det kan i tillegg være aktuelt å søke etter enkelte nye lokaliteter, men dette er ingen prioritert oppgave.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Innlandet

Caliciopsis calicioides - Nordland

Miljøfaglig Utredning skal i 2020 forbedre kunnskapsgrunnlaget om Caliciopsis calicioides (EN), ved feltarbeid og utarbeidelse av rapport. Dette inkluderer en oppsummering av artens bestandsstørrelse og bestandsutvikling i Norge, samt sammenstilling av viktige data omkring artens økologi.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Nordland

Neselva Hageby

MFU skal vurdere bruk av prydplanter i et nytt boligområde ved Neselva i Asker. Dette skal vurderes mot fare for evt spredning av disse innplantede artene i et sårbart miljø omkring Neselva.

Oppdragsgiver: Sohlberg & Toftenes AS

Rasmusslætte hyttefelt, Oppdal - Forenklet KU

Miljøfaglig Utredning AS skal i 2020 gjøre en forenklet KU for Rasmusslætte hyttefelt i Oppdal kommune. Dette i forbindelse med ønske om fortetting av hytter i området.

Oppdragsgiver: Multiplan AS

ANO - Arealrepresentativ naturovervåking 2020-2024. Deloppdrag 1, Nord- Norge (år 2020)

Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data på viktige indikatorer for å vurdere økologisk tilstand i hovedøkosystemene. Det gir i tillegg en nøytral og helhetlig beskrivelse av status og utvikling av naturtyper i fastlands-Norge etter systemet Natur i Norge (NiN). Overvåkingen bidrar til å styrke datagrunnlaget for miljøforvaltningen og miljøpolitiske beslutningsprosesser. I dette 5-årige prosjektet, som starter i 2020, skal Miljøfaglig Utredning, sammen med Sállir naturrådgivning, Multiconsult og Natur og Samfunn AS, gjennomføre overvåkingen i Nord-Norge. Til sammen 365 flater på 500 x 500 meter, tilfeldig spredt over hele Nord-Norge, skal kartlegges, hver flate på 18 forhåndsdefinerte punkt. Naturtyper og alle karplantearter skal registreres og det skal i tillegg tas jordprøver.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet / Sállir natur AS

Ljøen, Stranda, KU

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Ljøen, Stranda kommune er det stilt krav om konsekvensutredning. Miljøfaglig Utredning skal gjennomføres en KU på temaene naturmangfold, jordressurser og viktige mineralressurser, økosystemtjensester og randsonen til verdensarvområdet. Ku-en vil være basert på eget feltarbeid og eksisterende kunnskap.

Oppdragsgiver: Kibsgaard-Petersen AS

Vestland: Datainnlegg, faktaark for gamle naturtypelokaliteter

MFU skal generere og legge inn faktaark for gamle naturtyper inn i en rekke eldre kommunekartleggingsrapporter. Rapportene er fra tiden mellom 2002 og 2006 og faktaarkene legges nå inn som vedlegg i rapportene for å unngå tap av data ettersom disse eldre registreringene mulig skal fjernes fra Naturbase.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vestland

Napp havn i Flakstad kommune – utredning av naturmangfold for detaljregulering.

Flakstad kommune skal få ferdigstilt prosessen med å regulere et industriområde ved havneområdet på Napp. Miljøfaglig Utredning skal bistå Stein Hamre arkitektkontor AS med å vurdere virkninger for naturmangfold.

Oppdragsgiver: Stein Hamre arkitektkontor as

Dovrebanen Venjar-Langset - overvåking av vannfugl 2020 ,202025202

Norsk rødliste for arter – revisjon av sopper

John Bjarne Jordal deltar i utarbeidelse av Norsk rødliste for arter 2021, som medlem av ekspertgruppa for sopp. Rødlista skal presenteres innen utgangen av 2021.

Oppdragsgiver: NINA

Skyset i Nittedal

Miljøfaglig Utredning AS skal kartlegge naturmangfold på en tomt på Skyset i Nittedal. Foreløpig feltarbeid skal gjøres i januar med foreløpig rapport, supplerende feltarbeid i mai med endelig rapport. Kartleggingen gjennomfløres for Skyset Utbygging AS

Oppdragsgiver: Skyset Utbygging AS

Global rødliste for sopp 2020

John Bjarne Jordal skal bidra til vurdering av europeiske sopparter til den globale rødlista (jf. tilsvarende prosjekt 2019). Arbeidet fullføres med arbeidsmøte i Cambridge 20.-24.04.2020. Planlagt publikasjon av nye rødlistearter i juni 2020.

Oppdragsgiver: IUCN

Miljøfaglig Utredning AS   Konsekvensutredning   Naturkartlegging  Naturmangfold naturmangfoldplan  Skjøtselsplan  Planter  Fugl Naturtype Artskartlegging Arter Rødliste Reguleringsplan Eiendom miljørådgiver miljøkonsulent