Webdesign: Miljøfaglig Utredning AS

Aktuelle oppdrag

Artsrike vegkanter, driftsområde Kongsberg

Miljøfagig utredning as skal kartlegge artsrike vegkanter i Driftsområde Kongsberg. Kartleggingen skal skje i løpet av juni-juli i 2018. I første rekke skal gamle avgrensninger kvalitetssires og eventuelt nye avgrenses.

Oppdragsgiver: Norconsult AS

Basiskartlegging i 2018

I 2018 har vi fått i oppdrag å NiN-kartlegge verneområder i Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo og Akershus, Sogn og Fjordane, Telemark, Rogaland (Jærstrendene, Rott, Synesvarden og plantefredningsområder på Stavanger flyplass).

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Breheimen - skjøtselsplaner for Vigdalen LVO og Høydalen LVO

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge stølsområdene i Vigdalen og Høydalen Landskapsvernområder i Brehaimen Nasjonalpark. Det skal også utarbeides skjøtselsplaner for disse områdene. Oppdraget gjennomføres for Brehaimen nasjonalparkstyre.

Oppdragsgiver: Breheimen Nasjonalparkstyre

Bådalsgutua 14 Gjerdrum

Miljøfaglig Utredning AS lager plan for tilbakeføring av naturinngrep i forbindelse med stabilisering av ravine.

Oppdragsgiver: Steffen Granerud AS

Dovrebanen Venjar-Langset - overvåking av fugl 2018

Overvåkingen av vannfugl i Andelva, Vorma og sørenden av Mjøsa videreføres i første omgang i 2018, trolig med forlengelse i ytterligere tre år. Miljøfaglig Utredning står for både tellinger og rapportering av overvåkingen.

Oppdragsgiver: Aas-Jacobsen

Flateby Bjerkekvartalet

Miljøfaglig Utredning kartlegger naturmangfold i forbindelse med detaljregulering av Bjerke-kvartalet i Flateby. Oppdraget gjennomføres for 3-T Bygg AS gjennom Øvre romerike prosjektering

Oppdragsgiver: 3-T Bygg AS

Handlingsplan for slåttemark i Oppland - deltakelse i arbeidsgruppe 2018

Etter samme opplegg som tidligere vil Miljøfaglig Utredning delta i arbeidsgruppa for handlingsplan for slåttemark i Oppland. Det er berammet ett møte på våren og ett møte etter feltsesongens slutt.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Oppland

Hjelmragg - bevaring av en kritisk truet art

Hjelmragg er en kritisk truet lavart med svært begrenset utbredelse i Norge, kjent fra rundt 24 lokaliteter fordelt på tre adskilte områder i Sør- og Midt-Norge. For å få bedre oversikt over artens bestand og økologi i Norge vil kjente lokaliteter bli reinventert, og det er planlagt søk etter nye forekomster i egnede miljøer. I neste omgang kan det være aktuelt å utarbeide forslag til forvaltningsplaner for å bevare forekomstene.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Trøndelag

Hjerkinn skytefelt - overvåking av fugl 2018

Miljøfaglig Utredning skal sammen med Geir Høitomt i Kistefos Skogtjenester overvåke sårbare fuglebestander i Hjerkinn skytefelt i forbindelse med tilbakeføring av skytefeltet til sivile fommål.

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Fellestjenester Hamar Fakturasenteret

Huldrestarr og handmarinøkkel i Etnedal kommune og Røssjøen naturreservat

Miljøfaglig Utredning skal kartlegge huldrestarr og handmarinøkkel i Røsssjøen naturreservat og tilleggende områder i Etnedal kommune på oppdrag fra Kistefos Skogtjenester.

Oppdragsgiver: Kistefos Skogtjenester AS

Håkavikvegen 10 Asker

Miljøfaglig utredning skal kartlegge naturmangfold og vurdere konsekvenser for plan om å etablere flere eneboliger på Elnestangen i Asker.

Oppdragsgiver: Ole Sæthre

InterCity Sørli-Brumunddal - planprogram Åkersvika-Brumunddal

Miljøfaglig Utredning skal bidra på fagtema naturmangfold ved utarbeidelse av en såkalt KU-light i forbindelse med fastsettelse av planprogram for strekningen Åkersvika-Brumunddal på Dovrebanen.

Oppdragsgiver: Rambøll Norge AS / Sweco Norge AS

Jarenvannet - overvåking av vasspest og kransalger 2018

Kartlegging av konkurranseforhold mellom vasspest og kransalger i Jarenvannet virdereføres i av Fylkesmannen i Oppland i 2018. Skjøtselstiltak som bla. luking av vasspest i kransalgeområder skal vurderes.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Oppland

Kalkskogskartlegging i Hedmark, Nordland og Sogn og Fjordane 2018

Som ledd i kunnskapsoppbyggingen om naturfaglige verdier i skog i Norge skal det i 2018 kartlegges 39 skogområder i Hedmark, Nordland og Sogn og Fjordane fylker, som er valgt ut med særlig fokus på forekomst av kalkskog. I samarbeid med AsplanViak, BioFokus og Kistefos skogtjenester har Miljøfaglig Utredning fått i oppdrag av Miljødirektoratet å gjennomføre disse undersøkelsene.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Røkting av insektsfeller på slåttemark ved Laugen på Trondenes

Vi hjelper til i felt med å sette opp og røkte 3 insektfeller i slåttemark og referanseområder nord for vannet Laugen ved Trondenes, Harstad kommune.

Oppdragsgiver: Biofokus

Klimaskog - planting av skog på nye arealer - feltundersøkelse

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har i perioden 2015-2018 gjennomført en treårig pilotfase med planting av skog på nye arealer som klimatiltak. Som en del av dette arbeidet skal det gjennomføres en evaluering av pilotfasen. Miljøfaglig Utredning har i den forbindelse fått i oppdrag å undersøke om miljøkriteriene har blitt ivaretatt gjennom saksbehandlingen i pilotfasen, dvs at det ikke plantes på arealer som er viktig for naturmangfoldet.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Klimavirkninger på norsk naturbasert turisme

Vestlandsforsk leder et prosjekt for å studere hvordan en får en bærekraftig miljøtilpasning av den naturbaserte turismen i Norge. Miljøfaglig Utredning er en av medvirkende institusjoner i dette prosjektet, med et særlig ansvar for å se på hvordan klimaendringene påvirker det biologiske mangfoldet sin mulighet til å levere økosystemtjenester til reiselivet.

Oppdragsgiver: Vestlandsforsking

Kulturlandskapskartlegging i Gausdal

Kartlegging av naturverdier i slåttemark på Ulsrud i Vestre Gausdal, utføres før slått i 2018, på oppdrag for Gausdal kommune.

Oppdragsgiver: Gausdal kommune

Kurs i naturmangfold - Bømlo

I anledning vårt 30-årsjubileum avholder vi kurs i naturmangfold på Bømlo i august. Kurset er firmaets gave til seg selv samtidig som det er en glimrende anledning til å treffe hyggelige kollegaer fra andre fagmiljø og utveksle kunnskap om naturmangfold i et interessant naturområde.

Meldal kommune - Kartlegging av naturmangfold

Miljøfaglig Utredning skal primært nykartlegge naturtyper, samt kvalitetssikre eksisterende tidligere registrerte naturtyper. Arbeidet er en del av kommunens rullering av kommuneplanens arealdel. Potensielle pressområder skal derfor prioriteres ved nykartlegging.

Oppdragsgiver: Meldal kommune

NiN-rutekartlegging i 2018

I 2018 kartlegger vi naturtyper etter NiN-metodikk i utvalgte ruteinndelte områder i Hordaland, Oppland og Troms. Forvaltningsrelevante naturtyper og arter skal både kartlegges og verdisettes.

Overvåking av dragehode i Oppland i 2018

Miljøfaglig Utredning skal sammen med Kistefos Skogtjenester utføre overvåking av dragehode i et utvalg lokaliteter i Oppland fylke som en del av en nasjonal overvåkingsplan koordinert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Prestmoen massetak - KU naturmangfold av utvidelse

I forbindelse med regfuleringsplan for utvidelse av Prestmoen massetak i Ringerike skal Miljøfaglig Utredning utføre KU på naturmangfold. Det vil bli en foreløpig rapportering i desember/januar, men nytt feltarbeid må gjøres i mars/april for å fange opp svartgubbe.

Oppdragsgiver: John Myrvang AS

Reinheimen - skjøtselsplaner for Finndalen, Lordalen, Muldalen og Romsdalen LVO

Miljøfaglig Utredning skal utarbeide skjøtselsplaner for helhetlige kulturlandskap innenfor landskapsvernområdene Finndalen, Lordalen, Muldalen og Romsdalen på oppdrag for Nasjonaparkstyret for Reinheimen. I Finndalen skal vi samarbeide med Kistefos Skogtjenester.

Oppdragsgiver: Nasjonalparkforvalter Reinheimen

Sagatangen i Gran -økologisk undersøkelse

Økologisk undersøkelse av planlagt industri- serviceområde på Sagatangen i Gran. Inntil Jarenvannet naturreservat.

Oppdragsgiver: Gran kommune

Sagerud skianlegg Nittedal

MFU skal kartlegge naturmangfold på et planlagt område som skal benyttes som skianlegg ved Sagerud i Nittedal. Kartleggingen skal utføres i løpet av oktober 2018

Oppdragsgiver: Nittedal kommune

Skallan-Rå UKL i Kvæfjord. Kartlegging av naturtyper og utarbeiding av skjøtselsplaner.

Kartlegging av naturtyper og utarbeiding av skjøtselsplaner i det utvalgte kulturlandskapet Skallan-Rå i Kvæfjord kommune.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Troms

Skjøtsel av dragehodelokaliteter i Oppland 2018

Miljøfaglig Utredning skal sammen med Kistefos Skogtjenester videreføre skjøtsel og overvåking av dragehodelokaliteter i Oppland. En mindre del av prosjektet (med eget budsjett) vil nå bli gjennomført som en del av Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin overvåkingsplan for dragehode i Norge.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Oppland

Totenvika naturreservat - kartlegging av fremmede arter

Fylkesmannen i Oppland har bestilt en kartlegging av fremmede arter i Totenvika naturreservat, samt en beskrivelse av aktuelle tiltak for bekjempelse.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Oppland