Beitemarkssoppundersøkelser i 2020

På oppdrag fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal ble det i 2020 utført kartlegging av beitemarkssopp på 40 lokaliteter i 14 kommuner i fire fylker fra Stad i Vestland til Alstahaug i Nordland. Totalt ble det gjort 506 funn av ca. 91 arter beitemarkssopp. Blant disse var det 206 funn av 37 rødlistearter. De som er truet (EN, VU) utgjorde 16 arter med 115 funn. Av de foreslått prioriterte artene ble det gjort 19 funn av to arter.

Vrangjordtunge ble funnet på to lokaliteter som begge er nye. Grå narremusserong ble funnet med 17 punktforekomster på 7 lokaliteter. På alle disse lokalitetene er arten kjent fra før, men det er dels gamle funn fra før 2000. Minst 12 av punktforekomstene er nye. Tinnvokssopp ble ettersøkt på tre av de kjente lokalitetene i Møre og Romsdal uten at arten ble gjenfunnet.

Innsamlinger gjort under årets og tilvarende prosjekter tidligere har ved hjelp av DNA- sekvensering gitt mye ny kunnskap om hva som finnes av sopp i seminaturlige enger i Norge. Det er både funnet nye arter for Norge og Europa og minst 10 ubeskrevne arter (dvs. nye arter for vitenskapen), hvorav fire bare er funnet i dette prosjektet. Bl.a. er det framskaffet bilder av flere ubeskrevne arter som ikke er fotografert tidligere, og som vil være svært viktige når de etter hvert skal beskrives som nye for vitenskapen. Rapporten ble levert i februar 2021 og kan lastes ned her.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 

 

Miljøfaglig Utredning AS   Konsekvensutredning   Naturkartlegging  Naturmangfold naturmangfoldplan  Skjøtselsplan  Planter  Fugl Naturtype Artskartlegging Arter Rødliste Reguleringsplan Eiendom miljørådgiver miljøkonsulent