Boreonemoral regnskog - artikkelserie

Artiklene om boreonemoral regnskog er utarbeidet i 2020 av:

John Bjarne Jordal,
Geir Gaarder,
Kirstin Flynn Steinsvåg,
Mathilde Lorentzen
Sylvelin Tellnes,

alle ansatte i
Miljøfaglig Utredning.

Ordliste

Kortfattet definisjon på en del vanlig benyttede fagbegrep i tekstene, særlig rettet mot utseendet til artene:

Thallus
Den vegetative delen av laven, dvs. selve lavkroppen

Lober
En avgrenset del av thallus (gjerne avrundet eller langstrakt)

Cyfeller og pseudocyfeller
Porer og svakhetssoner gjennom lavbarken (cyfeller gjennom underbarken, pseudocyfeller gjennom overbarken)

Apothecium
Et åpent fruktlegeme, ofte noe hevet opp fra thallus

Perithecium
Et lukket fruktlegeme, ofte noe nedsenket i thallus

Isidier og soral
Vegetative spredningsenheter

Utbredelse pr. mars 2021 (Artskart.artsdatabanken.no 08.03.2021). Se selv på Artskart.

Stjerneflekklav
Arthonia stellaris Kremp. (VU)

Stjerneflekklav. Foto: Mathilde Norby Lorentzen, Miljøfaglig Utredning AS

Kjennetegn

Stjerneflekklav er en av de mange små og litt anonyme flekklavene i boreonemorale regnskoger. Arten bør mikroskoperes for sikker bestemmelse, men kan med en del øvelse gjenkjennes i felt på de smale, uregelmessig oppdelte fruktlegemene. De er sjelden stjerneformet, men kan ofte splittes i to-tre greiner. Typisk er også at fruktlegemene ofte kan endre retning litt skarpt, nesten som små lyn. Thallus-fargen er gjerne gråbrun, men kan variere noe. Sporene er 16-22 um lange og har en forstørret endecelle. Forstørret endecelle er for øvrig noe som går igjen for flere av de sjeldne og krevende flekklavene. Flere av de mer vanlige vidt utbredte artene i denne slekta mangler dette, deriblant den mest aktuelle forvekslingsarten – vanlig flekklav A. radiata.

Økologi

Arten vokser i første rekke på hassel, men kan også opptre på andre glattbarksløvtrær, som rogn og ask. Den er sjelden dominerende og kan ofte være liten, sparsom og lett overses. Den trives nok best i litt tørrere utforminger av regnskogene og kan være nesten like vanlig i deler av Møre og Romsdal som i Sunnhordaland. Både økologi og utbredelse tyder på at den er en klar kjennetegnende art for boreonemoral regnskog. Den vokser gjerne sammen med andre regnskogslav, men lokalitetene er ofte ikke særlig artsrike. Den ser ut til å være blant de mer tolerante artene overfor kulturpåvirkning, men samtidig har sannsynligvis voksestedene vært nokså utsatt for både treslagsskifte og ulike inngrep.

Utbredelse

Stjerneflekklav er av de mest utbredte boreonemorale regnskogsartene i Norge, og forekommer fra nordre del av Jæren i Rogaland opp til Tingvoll på Nordmøre, samt med en sørøstlig utpostlokalitet i Lillesand i Agder. Det er tilsynelatende store hull i forekomsten mellom Bergen og Ålesund, da den mellom der bare er funnet i Flora i Sunnfjord. Det er mulig dette delvis er reelt, men helst er utbredelsen litt mindre oppsplittet.

Kjent utbredelse i Europa og Nord-Amerika. Kilde: GBIF.org

Miljøfaglig Utredning AS   Konsekvensutredning   Naturkartlegging  Naturmangfold naturmangfoldplan  Skjøtselsplan  Planter  Fugl Naturtype Artskartlegging Arter Rødliste Reguleringsplan Eiendom miljørådgiver miljøkonsulent