Boreonemoral regnskog - artikkelserie

Artiklene om boreonemoral regnskog er utarbeidet i 2020 av:

John Bjarne Jordal,
Geir Gaarder,
Kirstin Flynn Steinsvåg,
Mathilde Lorentzen
Sylvelin Tellnes,

alle ansatte i
Miljøfaglig Utredning.

Ordliste

Kortfattet definisjon på en del vanlig benyttede fagbegrep i tekstene, særlig rettet mot utseendet til artene:

Thallus
Den vegetative delen av laven, dvs. selve lavkroppen

Lober
En avgrenset del av thallus (gjerne avrundet eller langstrakt)

Cyfeller og pseudocyfeller
Porer og svakhetssoner gjennom lavbarken (cyfeller gjennom underbarken, pseudocyfeller gjennom overbarken)

Apothecium
Et åpent fruktlegeme, ofte noe hevet opp fra thallus

Perithecium
Et lukket fruktlegeme, ofte noe nedsenket i thallus

Isidier og soral
Vegetative spredningsenheter

Utbredelse pr. februar 2021 (Artskart.artsdatabanken.no 25.02.2021). Se selv på Artskart.

Tornflekklav
Arthonia ilicina

Foto: Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS

Kjennetegn

Tornflekklaven er en av mange flekklavarter i norske regnskoger. I utgangspunktet kan det være vanskelig å skjelne denne fra en rekke andre arter av skorpelav på trær. Men, en skal ikke ha funnet arten så mange ganger før en enkelt skiller den fra sine slektninger. Thalluset er lyst, men ikke helt hvitt, snarere mer gulhvitt (kremhvitt). Fruktlegmene er svarte og uregelmessige i formen, men er grovt sett mer eller mindre runde og kan virke litt utflytende av og til. Det viktigste kjennetegnet er faktisk thalluskanten, som ofte trer markert fram som en bred svartaktig kant, nokså skarpt avgrenset utover, men gradvis avtagende innover. Velutviklet så ser en dette tydelig på flere meters avstand. Små eksemplarer i sparsomme forekomster bør derimot mikroskoperes, og da er de nokså store (26-36 um lange) og samtidig tydelig buede sporene lett kjennelige.

Økologi

Innenfor sitt kjerneområde er tornflekklaven en av de viktigste kjennetegnende artene for fattig boreonemoral regnskog. Den opptrer der ganske hyppig og kan være blant de dominante regnskogsartene, gjerne i selskap med gul pærelav Pyrenula occidentalis, rurlavarter (Thelotrema spp.) og andre flekklaver (Arthonia spp.). Arten er vanligst på hassel, men går også ganske vanlig på flere andre lauvtrearter, gjerne på kristtorn og rogn, men av og til også andre arter. Tornflekklav forekommer i begrenset grad i rik boreonemoral regnskog. Den vil gjerne ha nokså beskyttede miljøer, men kan også opptre i mer sørvendte og eksponerte lier.  Arten foretrekker litt eldre skog.

Utbredelse

Utbredelsen til tornflekklav er ganske sterkt konsentrert til Sunnhordland. Den blir raskt sjeldnere nord for Bergen, men har utpostforekomster (som mange andre arter) på Svanøy i Sunnfjord. I Sunnhordland er den nokså hyppig inn til Varaldsøy i Hardangerfjorden, der den stopper brått. I Rogaland virker den meget sjelden og er hittil bare funnet på Rennesøy i Ryfylke.

Tornflekklav fra regnskogsmiljø på Stord. Her opptrer den i mosaikk med blant annet gul pærelav på hassel, og danner nærmest “skitne” partier på stammene. Foto: Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS

Miljøfaglig Utredning AS   Konsekvensutredning   Naturkartlegging  Naturmangfold naturmangfoldplan  Skjøtselsplan  Planter  Fugl Naturtype Artskartlegging Arter Rødliste Reguleringsplan Eiendom miljørådgiver miljøkonsulent