Boreonemoral regnskog - artikkelserie

Artiklene om boreonemoral regnskog er utarbeidet i 2020 av:

John Bjarne Jordal,
Geir Gaarder,
Kirstin Flynn Steinsvåg,
Mathilde Lorentzen
Sylvelin Tellnes,

alle ansatte i
Miljøfaglig Utredning.

Ordliste

Kortfattet definisjon på en del vanlig benyttede fagbegrep i tekstene, særlig rettet mot utseendet til artene:

Thallus
Den vegetative delen av laven, dvs. selve lavkroppen

Lober
En avgrenset del av thallus (gjerne avrundet eller langstrakt)

Cyfeller og pseudocyfeller
Porer og svakhetssoner gjennom lavbarken (cyfeller gjennom underbarken, pseudocyfeller gjennom overbarken)

Apothecium
Et åpent fruktlegeme, ofte noe hevet opp fra thallus

Perithecium
Et lukket fruktlegeme, ofte noe nedsenket i thallus

Isidier og soral
Vegetative spredningsenheter

Utbredelse pr. april 2021 (Artskart.artsdatabanken.no 15.04.2021). Se selv på Artskart.

Gul pærelav
Pyrenula occidentalis (R.C.Harris) R.C.Harris (NT)

Gul pærelav på grein. Foto: Kirstin Maria Flynn Steinsvåg, Miljøfaglig Utredning.

Kjennetegn

Gul pærelav er vanligvis lett gjenkjennelig, men i enkelte tilfeller kan en bli usikker. Som andre pærelaver har thalluset en ”voksaktig” overflate, kanskje i enda større grad enn øvrige norske arter i slekta. Med dette menes at det kan virke som om den er litt glinsende og dekt av et tynt lag med voks. Dette skiller slekta fra omtrent alle andre norske skorpelav, der overflata virker klart mer ”tørr”. Den har alltid nokså tett med svarte, middels store fruktlegemer (perithecier, dvs de åpner seg ikke opp som apothecier gjør). Det som gjør den lett å oppdage og vanligvis artsbestemme er i tillegg at thallus er fargerikt og skiller seg tydelig ut, selv på avstand, fra resten av lavene på samme tre. Litt forvirrende er derimot at denne fargen kan variere mye, fra nokså gul og gulbrun til nesten rødbrun og over mot grønn, men det er likevel samme art. Med litt erfaring er det bare et par nærstående, sjeldne og sørlige slektninger arten kan forveksles med. Det gjelder i første rekke storsporet pærelav Pyrenula macrospora, men denne ser i Norge bare ut til å vokse på edellauvtrær som ask og lind.

Økologi

Gul pærelav er både ganske lett kjennelig, vidt utbredt og ofte hyppig på sine voksesteder, i tillegg til at den virker sterkt knyttet til regnskogsmiljø (DellaSala et al. 2011). Den er derfor i praksis kanskje den aller beste kjennetegnende arten på boreonemoral regnskog. Den kan vokse på mange ulike lauvtrær, men er særlig vanlig på hassel og rogn. Den er mest utbredt i fattig boreonemoral regnskog, men forekommer også nokså hyppig i rik boreonemoral regnskog, og vokser der gjerne på ask. I tillegg finnes den ikke sjelden på kristtorn, og dukker opp på blant annet eik og osp. Samtidig trives den både på forholdsvis grove stammer og tynne kvister, men er tydelig en glattbarksart og vil ikke ha grov oppsprukket bark. Den er nok vanligst i litt skjermede miljøer, men kan også vokse sørvendt. Stedvis indikerer utbredelsen at den forsvinner når skogen har blitt for sterkt utnyttet og at det tar tid før den klarer å reetablere seg, men den bør nok ikke betegnes som mer enn middels kultursky.

Utbredelse

Arten er ganske vidt utbredt fra sørlige Ryfylke og nordover til Trøndelag. Dette er en av få typiske arter for boreonemoral regnskog som krysser Trondheimsfjorden og den finnes så vidt på et par lokaliteter med boreal regnskog i Ørland lengst sør på Fosenhalvøya. Den er særlig hyppig i Sunnhordland, men også stedvis ganske vanlig innenfor de regionale kjerneområdene for boreonemoral regnskog i Ryfylke, Sunnfjord og lokalt i Møre og Romsdal. Arten går flere steder et stykke innover i fjordene.

Kjent global utbredelse pr. 15.04.2021. Sjekk selv på GBIF.org

Gul pærelav. Foto: Ardian Høgøy Abaz, Miljøfaglig Utredning.

Typisk miljø for gul pærelav. Fra Innerøya. Foto: Mathilde Norby Lorentzen, Miljøfaglig Utredning.

 

Kilder:

DellaSala, D. A. (ed. . 2011. Temperate and Boreal Rainforests of the World. Ecology and Conservation. Island Press.

Miljøfaglig Utredning AS   Konsekvensutredning   Naturkartlegging  Naturmangfold naturmangfoldplan  Skjøtselsplan  Planter  Fugl Naturtype Artskartlegging Arter Rødliste Reguleringsplan Eiendom miljørådgiver miljøkonsulent