Over 30 års erfaring med naturkartlegging

Siden starten i 1989 har Miljøfaglig Utredning levert over 1800 fagrapporter innenfor ulike miljøtema til oppdragsgivere over hele landet. Det gjør oss til et av de mest erfarne rådgivningsfirmaene på våre fagområder. Vi har hatt oppdrag i alle fylker og de fleste kommuner, og blant våre kunder finnes både private utbyggere og offentlige forvaltningsintitusjoner på statlig, regionalt og kommunalt nivå. Vi er dessuten aktivt med i videreutvikling av analyse- og kartleggingsmetodikk.

Ta kontakt om du trenger vår ekspertise!

Kartlegging av naturmangfold

Kartlegging av naturmangfold har alltid vært et sentralt arbeidsområde for Miljøfaglig Utredning, og vi har gjennomført naturkartlegging i de fleste av landets kommuner.

Naturtyper har oftest hovedfokus i vår kartleggingsvirksomhet, men vi gjennomfører også spesialkartlegginger av enkeltarter og overvåking av fugl. De siste årene har vi blant annet kartlagt artene narreglye, dragehode, huldrestarr, huldrestry, huldrenøkkel, irsk myrklegg, solblom, stor bloddråpesvermer, svartkurle og hjelmragg og gjennomført fugleovervåking/kartlegging av fugl ved Lofotodden, i Brekstadbukta, Hjerkinn skytefelt og i Mjøsområdet.

Konsekvensutredninger

Miljøfaglig Utredning har over 30 års erfaring som rådgivere i  utbyggingssaker. Vi bistår tiltakshaver med vår naturfaglige ekspertise under hele KU-prosessen og vurderer påvirkning og konsekvens for naturmangfoldet i henhold til nyeste metodikk.

Kurs- og foredragsvirksomhet

Mange av våre ansatte benyttes som innledere og forelesere i forskjellige sammenhenger og også som veiledere på faglige ekskursjoner i felt. Dette er et viktig kontaktskapende arbeid som prioriteres høyt.

Kommunal planlegging

Fra 2021etablerte Miljødirektoratet en ny tilskuddsordning for å ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen. Målet er at kommunene skal øke sin kunnskap om egne naturverdier slik at de kan gjøre politiske valg på et bedre kunnskapsgrunnlag tidlig i planprosessene. Vi har fra før lang erfaring med å kartlegge naturmangfold i kommuner og kan bistå med å samle og systematisere eksisterende naturkunnskap i egen kommune.

Skjøtselsplaner og forvaltningsplaner

Våre miljøregistreringer og konsekvensutredninger vil ofte inngå som underlag for plan eller som beslutningsgrunnlag for eventuelt vedtak av plan. Vi har utarbeidet et stort antall skjøtselsplaner for slåtteenger og forvaltningsplaner for verneområder, og vi har dessuten erfaring med grøntplaner, landbruksplaner, kulturlandskapsplaner og friluftslivsplaner.

FOU-virksomhet

Miljøfaglig Utredning deltar i faglig utviklingsarbeid og har de siste årene blant annet vært med i utvikling av NiN-systemet (Naturtyper i Norge), metodeutvikling av KU, revidering av DN-håndbok 13 (kartlegging av naturtyper) og evalueringer i forhold til Naturmangfoldloven (§ 8-12)

 

Miljøfaglig Utredning AS   Konsekvensutredning   Naturkartlegging  Naturmangfold naturmangfoldplan  Skjøtselsplan  Planter  Fugl Naturtype Artskartlegging Arter Rødliste Reguleringsplan Eiendom miljørådgiver miljøkonsulent