Miljøfaglig Utredning AS

Konsekvensutredning

Naturkartlegging

Skjøtselsplan

Planter

Fugl

Naturtype

Artskartlegging

Arter

Rødliste

Reguleringsplan

Eiendom

rådgiver

konsulent

Stilling ledig

Miljøfaglig Utredning AS er en konsulentbedrift med 12 fast ansatte. Firmaet har kontorer i Oslo, Bergen, Tingvoll, Eina, Ørsta og Harstad. Etter over 30 års virke er vi blant landets mest erfarne firma på miljøfaglig rådgivning. Vi utfører naturtype- og artskartlegginger, gjennomfører konsekvensutredninger og lager skjøtselsplaner for kulturlandskap og verneområder.

For å øke kapasiteten og styrke fagmiljøet i det sentrale Østlandsområdet, søker vi nå etter en person med god kompetanse på naturmangfold for opprettelse av et nytt kontorsted i eller nord for Oslo. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå i å gjennomføre prosjektoppdrag, fra utforming av tilbud til ferdig leveranse.

Rådgiver – naturmangfold

Beskrivelse

Miljøfaglig Utredning AS vil ansette en rådgiver til nytt kontorsted som skal opprettes i Osloområdet i løpet av sommer/høst 2021. Den som ansettes vil komme til å samarbeide mye med våre to medarbeidere i Østlandsområdet men må også være forberedt å jobbe alene på det nye kontorstedet en tid framover. Vi ønsker i utgangspunktet heltidsansatt, men stillingsstørrelse kan diskuteres. Stillingen innebærer mye reisevirksomhet i forbindelse med feltarbeid i sommerhalvåret, og i 2021 vil dette starte nokså umiddelbart etter tiltredelse. Utenom feltsesongen er rapportskriving en sentral arbeidsoppgave.

Arbeidsoppgaver:

 • Naturtypekartlegging etter NiN-metodikk
 • Artskartlegging
 • Utarbeiding av konsekvensutredninger og skjøtselsplaner
 • Kundekontakt og tilbudsutforming
 • Prosjektledelse
 • GIS-arbeid

Vi søker deg som har:

 • Mastergrad innenfor biologi, naturforvaltning, økologi eller tilsvarende (fullført innen søknadsfristen)
 • God artskunnskap på karplanter og interesse for å tilegne deg, eller har, kunnskap også på andre terrestre artsgrupper
 • Oppdragserfaring med NiN-kartlegging
 • Gode ferdigheter i norsk skriftlig og god metode‐ og oppgaveforståelse
 • God gjennomføringsevne innenfor gitte tidsrammer
 • Praktisk kompetanse på feltarbeid i forbindelse med inventering av ulike naturmiljø. Kompetanse på kartlegging av verdifulle naturtyper vil bli særlig vektlagt.
 • Lyst til å være mye ute og er klar for mye reiseaktivitet, spesielt i barmarkssesongen (mai-oktober)
 • Sertifikat og disponerer bil innen ansettelsesdato

Som person er du omgjengelig og faglig dyktig, og like viktig: interessert i å holde deg faglig oppdatert. Du trives med varierte arbeidsoppgaver og kan jobbe både alene og sammen med andre. Du er ansvarsfull og fleksibel og synes det er viktig å utvikle deg selv og dele kunnskap med både kollegaer og  samarbeidspartnere.

Miljøfaglig Utredning AS tilbyr fast stilling i et uformelt og kompetent arbeidsmiljø der faglig interesse og  selvstendig ansvar står i fokus. Firmaet legger vekt på å gi god og grundig opplæring til nye ansatte. Tiltredelse etter avtale, fortrinnsvis fra 1. mai 2021. Lønn etter avtale.

Søknad sendes til post@mfu.no innen 25.01.2021.

Spørsmål kan rettes til samme e‐postadresse eller til daglig leder, Pål Alvereng, tlf. 97588024.