Boreonemoral regnskog - artikkelserie

Artiklene om boreonemoral regnskog er utarbeidet i 2020 av:

John Bjarne Jordal,
Geir Gaarder,
Kirstin Flynn Steinsvåg,
Mathilde Lorentzen
Sylvelin Tellnes,

alle ansatte i
Miljøfaglig Utredning.

Ordliste

Kortfattet definisjon på en del vanlig benyttede fagbegrep i tekstene, særlig rettet mot utseendet til artene:

Thallus
Den vegetative delen av laven, dvs. selve lavkroppen

Lober
En avgrenset del av thallus (gjerne avrundet eller langstrakt)

Cyfeller og pseudocyfeller
Porer og svakhetssoner gjennom lavbarken (cyfeller gjennom underbarken, pseudocyfeller gjennom overbarken)

Apothecium
Et åpent fruktlegeme, ofte noe hevet opp fra thallus

Perithecium
Et lukket fruktlegeme, ofte noe nedsenket i thallus

Isidier og soral
Vegetative spredningsenheter

Utbredelse pr. mars 2021 (Artskart.artsdatabanken.no 31.03.2021). Se selv på Artskart.

Praktfiltlav
Pectenia cyanoloma (Schaer.) P.M.Jørg., L.Lindblom, Wedin & Ekman (NT)

Et stort eksemplar av praktfiltlav på ei middels grov osp, med typiske store, svartrøde apothecier og ganske brede lober i kanten. Dette er i ganske tørr tilstand. Foto: Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning.

Kjennetegn

Praktfiltlaven er en av våre største bladlaver der enkelte thallus kan bli mer enn knyttnevestore. Da er det ganske så paradoksalt at den faktisk først ble formelt beskrevet for ti år siden (Blom & Lindblom 2010)! Og det faktisk også av to skandinaver og i stor grad basert på norsk materiale. Årsaken er at den har vært forvekslet med den mye vanligere og oftest mye mindre arten vanlig blåfiltlav P. plumbea. Den var riktignok beskrevet som en variant av sistnevnte, men Blom & Lindblom (2010) demonstrerte tydelig at det var snakk om en godt adskilt art. Begge arter har et blått thallus og med den typiske tykke filten i kantene (hypothallus som stikker ut). Men, praktfiltlaven er på alle måter mye større, med bredere lober, større thallus og også noe større apothecier. I tillegg har lobene en karakteristisk bølgende struktur og fruktlegemene (apothecier) er ikke rødbrune, men svartbrune. Thallusfargen er gjerne også litt lysere blå til nesten grå, men der overlapper artene. Praktfiltlav kan også forveksles med kystblåfiltlav P. atlantica, men har oftest fruktlegemer (noe sistnevnte aldri har), samt mangler isidier (noe kystblåfiltlav har rikelig med).

Økologi

Praktfiltlaven tilhører lungenever-samfunnet og er en av de vanligste blant de typiske artene for rik boreonemoral regnskog. Den vokser hyppig både på trær (sjelden på Nordvestlandet) og berg. På trær er det framfor alt osp som er foretrukket substrat, men den dukker også opp på andre treslag, som f.eks. ask. Trærne på lokalitetene har nesten alltid rikelig med andre arter i lungenever-samfunnet, men det behøver ikke være så mange andre regnskogslav på dem. Også på bergvegger hender det at praktfiltlaven er eneste regnskogsart, selv om slike lokaliteter ofte er mer artsrike. Den må betegnes som en klar kjennetegnende art for regnskog, både ut fra norsk og særlig internasjonal utbredelse. Her til lands er den likevel ikke blant de med tydeligst tilknytting til skogtypen, og den kan både vokse i sørvendte lier og på noe mer beskyttede steder.

Utbredelse

Praktfiltlaven har nasjonalt sett litt avvikende utbredelse sammenlignet med andre regnskogslav. På Vestlandet finnes den ganske jevnt utbredt fra Ryfylke i sør og opp til Stadt i nord, med et par utpostlokaliteter i Møre og Romsdal, men så har den også noen lokaliteter i Trøndelag. Den går litt inn fjordene i sør. Kjerneområdet er Sunnhordland, og der kan den stedvis være ganske utbredt. I forhold til andre laver i rik boreonemoral regnskog er det spesielt med arten er at den også vokser på deler av kysten av Nord-Trøndelag. Dette henger dårlig sammen med uttynningen i forekomst for praktfiltlav nordover på Vestlandet, et typisk trekk for de fleste andre slike laver, som da ofte stopper på Nordvestlandet. Vi har ingen god forklaring på hvorfor det har blitt slik.

Kjent global utbredelse pr. 31.03.2021. Sjekk selv på: GBIF.org

Praktfiltlav på osp i Fitjar. Foto: Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning.

Praktfiltlav på berg, der særlig det sentrale eksemplaret viser tydelig den karakteristiske bølgete strukturen på lobene. Foto: Mathilde Norby Lorentzen, Miljøfaglig Utredning.

Praktfiltlav i ganske fuktig tilstand på læger (fra Etne). Foto: Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning.

Litteratur: Blom, H. H. & Lindblom, L. 2010. Degelia cyanoloma (Schaer.) H. H. Blom & L. Lindblom comb. et stat. nov., a distinct species from western Europe. The Lichenologist 42(1): 23-27.

Miljøfaglig Utredning AS   Konsekvensutredning   Naturkartlegging  Naturmangfold naturmangfoldplan  Skjøtselsplan  Planter  Fugl Naturtype Artskartlegging Arter Rødliste Reguleringsplan Eiendom miljørådgiver miljøkonsulent