Boreonemoral regnskog - artikkelserie

Artiklene om boreonemoral regnskog er utarbeidet i 2020 av:

John Bjarne Jordal,
Geir Gaarder,
Kirstin Flynn Steinsvåg,
Mathilde Lorentzen
Sylvelin Tellnes,

alle ansatte i
Miljøfaglig Utredning.

Ordliste

Kortfattet definisjon på en del vanlig benyttede fagbegrep i tekstene, særlig rettet mot utseendet til artene:

Thallus
Den vegetative delen av laven, dvs. selve lavkroppen

Lober
En avgrenset del av thallus (gjerne avrundet eller langstrakt)

Cyfeller og pseudocyfeller
Porer og svakhetssoner gjennom lavbarken (cyfeller gjennom underbarken, pseudocyfeller gjennom overbarken)

Apothecium
Et åpent fruktlegeme, ofte noe hevet opp fra thallus

Perithecium
Et lukket fruktlegeme, ofte noe nedsenket i thallus

Isidier og soral
Vegetative spredningsenheter

Utbredelse pr. mars 2021 (Artskart.artsdatabanken.no 17.03.2021). Se selv på Artskart.

Rødflekklav
Coniocarpon cinnabarinum DC. (VU)

Rødflekklav. Foto: Sylvelin Tellnes, MFU.

Kjennetegn

Rødflekklav var inntil nylig den vi trodde var den dominerende, vanlige flekklaven som hadde rødfargede fruktlegemer. Frisch et al. (2020) sin gjennomgang viser at denne oppfatningen delvis er feilaktig og må revideres. Med sine relativt store (over 20 um) og helst 4-5 septerte sporer (de to forvekslingsartene har under 20 um store sporer og helst 3-septerte sporer), bør den uansett være ganske enkel å bestemme under mikroskop. Også i felt bør det normalt være mulig å fastslå arten med stor grad av sikkerhet, da fruktlegemene er forholdsvis runde til ovale og ikke danner uregelmessige streker (dels også forgreinede streker) som de to andre artene (praktflekklav C. fallax og C. cuspidans).

Økologi

Økologisk virker rødflekklav ganske lik de to andre Coniocarpon-artene. Arten ser i Norge i første rekke ut til å vokse på hassel, men går også på flere andre treslag, som ask og rogn. Materialet hittil peker i retning av en sterkere tilknytting til hassel enn de to andre slektningene. Antagelig er den i likhet med praktflekklav ikke spesielt kultursky og kan etablere seg ganske tidlig på unge trær. Også denne unngår trolig de fuktigste skogene.

Utbredelse

Rødflekklav er antagelig en forholdsvis sørlig art i Norge. På Artskart (pr. 1.1.2020) ligger det inne flere funn fra Møre og Romsdal, men de fleste og kanskje alle disse er feilbestemte praktflekklav. Hittil er den sikkert bare funnet fra sørlige del av Ryfylke og til litt nord for Bergen. Tyngdepunktet ligger i Sunnhordland og arten går et stykke innover i Hardangerfjorden.

Kjent utbredelse i Europa og Nord-Amerika. Kilde: GBIF.org

Ganske rike forekomster av rødflekklav på hasselstammer, sammen med vortelav Pertusaria ssp. Foto: Sylvelin Tellnes, Miljøfaglig Utredning.

Litteratur: Frisch A, Moen VS, Grube M, Bendiksby M (2020) Integrative taxonomy confirms three species of Coniocarpon (Arthoniaceae) in Norway. MycoKeys 62: 27–51. https://doi.org/10.3897/mycokeys.62.48480

 

Miljøfaglig Utredning AS   Konsekvensutredning   Naturkartlegging  Naturmangfold naturmangfoldplan  Skjøtselsplan  Planter  Fugl Naturtype Artskartlegging Arter Rødliste Reguleringsplan Eiendom miljørådgiver miljøkonsulent