Miljøfaglig Utredning AS

Konsekvensutredning

Naturkartlegging

Skjøtselsplan

Planter

Fugl

Naturtype

Artskartlegging

Arter

Rødliste

Reguleringsplan

Eiendom

rådgiver

konsulent

Miljøfaglig Utredning har kartlagt norsk natur siden 1989 og sitter derfor inne med mye kunnskap som vi ønsker å formidle. Vi har laget en serie med fagartikler som vi tror kan være interessant lesning for flere enn oss. Artiklene vil bli publisert her én etter en. Vi har kalt serien for "Vår natur". Det henspeiler på at dette er natur vi i MFU kjenner ekstra godt, men også at det er natur vi i Norge har et felles ansvar for. Den første artikkelserien handler om boreonemoral regnskog og arter som er typiske for denne naturtypen.

Boreonemoral regnskog

Miljøet og artsmangfoldet

Skoger som økosystem kan deles inn på mange ulike måter. I det norske inndelingssystemet "Natur i Norge" (NiN) er det for eksempel et hovedfokus på egenskaper ved marka, som kalkinnhold og vannmetning, men systemet gir også muligheter for å dele inn etter andre kriterier. I tillegg er forskjeller i temperatur (varmesum) tradisjonelt spilt en stor rolle, med de varmekjære, nemorale og boreonemorale edellauvskogene i lavlandet i sør, og de boreale skogene med gran, furu og fjellbjørk i nord og i høyden. Les mer..

Hva er regnskogsart, og hva er ikke regnskogsart?

Det er av flere årsaker faglig svært utfordrende å lage en konsekvent, korrekt og ryddig liste over norske regnskogsarter. Les mer..

Tornflekklav

Tornflekklaven er en av mange flekklavarter i norske regnskoger. I utgangspunktet kan det være vanskelig å skjelne denne fra en rekke andre arter av skorpelav på trær. Men, en skal ikke ha funnet arten så mange ganger før en enkelt skiller den fra sine slektninger i felt. Thalluset er lyst, men ikke helt hvitt, snarere mer gulhvitt (kremhvitt). Les mer..

Fureflekklav

Fureflekklaven er nok blant de vanskeligere flekklavene å oppdage og identifisere i felt. Thalluset er lyst, vanligvis gråhvitt, og av og til med et svakt gulgrønt skjær. Fruktlegemene er nokså små, svarte, uregelmessige i formen, men ofte litt avlange. Les mer..