Miljøfaglig Utredning har kartlagt norsk natur siden 1989 og sitter derfor inne med mye kunnskap som vi ønsker å formidle. Vi har derfor laget en serie med fagartikler som vi tror kan være interessant lesning for flere enn oss. Artiklene vil bli publisert her én etter en. Vi har kalt serien for "Vår natur". Det henspeiler på at dette er natur vi i MFU kjenner ekstra godt, men også at det er natur vi i Norge har et felles ansvar for. Den første artikkelserien handler om boreonemoral regnskog og arter som er typiske for denne naturtypen.

Boreonemoral regnskog

En presentasjon av miljøet og artsmangfoldet

Skoger som økosystem kan deles inn på mange ulike måter. I det norske inndelingssystemet Natur i Norge (NiN) (Halvorsen m.fl. 2015) er det eksempelvis et hovedfokus på egenskaper ved marka, som kalkinnhold og vannmetning, men systemet gir også muligheter for å dele inn etter andre kriterier. I tillegg er forskjeller i temperatur (varmesum) tradisjonelt spilt en stor rolle, med de varmekjære, nemorale og boreonemorale edellauvskogene i lavlandet i sør, og de boreale skogene med gran, furu og fjellbjørk i nord og i høyden. Les mer..

 

 

 

Webdesign: Miljøfaglig Utredning AS