Miljøfaglig Utredning har kartlagt norsk natur siden 1989 og sitter derfor inne med mye kunnskap som vi ønsker å formidle. Vi har laget en serie med fagartikler som vi tror kan være interessant lesning for flere enn oss. Artiklene vil bli publisert her én etter en. Vi har kalt serien for "Vår natur". Det henspeiler på at dette er natur vi i MFU kjenner ekstra godt, men også at det er natur vi i Norge har et felles ansvar for. Den første artikkelserien handler om boreonemoral regnskog og arter som er typiske for denne naturtypen.

Boreonemoral regnskog

Miljøet og artsmangfoldet

Skoger som økosystem kan deles inn på mange ulike måter. I det norske inndelingssystemet "Natur i Norge" (NiN) er det for eksempel et hovedfokus på egenskaper ved marka, som kalkinnhold og vannmetning, men systemet gir også muligheter for å dele inn etter andre kriterier. I tillegg er forskjeller i temperatur (varmesum) tradisjonelt spilt en stor rolle, med de varmekjære, nemorale og boreonemorale edellauvskogene i lavlandet i sør, og de boreale skogene med gran, furu og fjellbjørk i nord og i høyden. Les mer..

Hva er regnskogsart, og hva er ikke regnskogsart?

Det er av flere årsaker faglig svært utfordrende å lage en konsekvent, korrekt og ryddig liste over norske regnskogsarter. Vi har for eksempel ikke objektive, fysiologiske data over artenes miljøkrav, i det minste ikke på en slik form at de kan innordnes automatisk innenfor et regnskogsbegrep definert etter prinsipper i NiN. Vår oppfatning av deres tilknytning til regnskog vil derfor dels være etter hvilke andre arter de opptrer sammen med og dels etter utbredelsesmønster nasjonalt og internasjonalt. Les mer..

 

Tornflekklav

Tornflekklaven er en av mange flekklavarter i norske regnskoger. I utgangspunktet kan det være vanskelig å skjelne denne fra en rekke andre arter av skorpelav på trær. Men, en skal ikke ha funnet arten så mange ganger før en enkelt skiller den fra sine slektninger i felt. Les mer..

Fureflekklav

Fureflekklaven er nok blant de vanskeligere flekklavene å oppdage og identifisere i felt. Thalluset er lyst, vanligvis gråhvitt, og av og til med et svakt gulgrønt skjær. Fruktlegemene er nokså små, svarte, uregelmessige i formen, men ofte litt avlange. Les mer..

Stjerneflekklav

Stjerneflekklav er en av de mange små og litt anonyme flekklavene i boreonemorale regnskoger. Arten bør mikroskoperes for sikker bestemmelse, men kan med en del øvelse gjenkjennes i felt på de smale, uregelmessig oppdelte fruktlegemene. De er sjelden stjerneformet, men kan ofte splittes i to-tre greiner. Les mer..

Kystkorallav

Kystkorallav er en nokså lett gjenkjennelig busklav typisk for den fattige boreonemorale regnskogen. Thalluset er grått til grågrønt og kan danne tette tuer. Fertile greiner kan være sparsomme, men er synlig utstikkende fra de sterile greinene. De litt nedbøyde, svarte fruktlegemene er plassert i enden av greinen, og er relativt store... Les mer..

Rødflekklav

Rødflekklav var inntil nylig den vi trodde var den dominerende, vanlige flekklaven som hadde rødfargede fruktlegemer. Denne oppfatningen er delvis  feilaktig og må revideres. Les mer..

Kastanjefiltlav

Kastanjefiltlaven er en godt tiltrykt filtlav. Den er nokså enkel å kjenne igjen i tørr tilstand. Da er fargen oftest ganske tydelig og vakkert kastanjebrun, med litt svart filt i kantene. Fruktlegemer er aldri observert i Norge. Derimot kan det være mye gråblå soral.  Les mer..

Praktfiltlav

Praktfiltlaven er en av våre største bladlaver der enkelte thallus kan bli mer enn knyttnevestore. Da er det ganske så paradoksalt at den faktisk først ble formelt beskrevet for ti år siden, og det faktisk også av to skandinaver og i stor grad basert på norsk materiale. Les mer..

Gullprikklav

Gullprikklaven er en stor og ganske vakker bladlav, og en av de lettest gjenkjennelige av alle våre regnskogslav. Hvis det bare er en art da! Nærmere undersøkelser av norsk materiale tyder så langt på det, men i en amerikansk artikkel som kom for noen år siden ble den tidligere antatt globalt utbredte P. crocata splittet opp i hele 13 ulike arter! Les mer..

Kystkantlav

Kystkantlaven tilhører ei ganske stor slekt med arter som ligner en del på hverandre. Slektsnavnet henspiller på at fruktlegemene alltid har en nokså markert kant, skjønt det kan også en del andre skorpelav ha. Kystkantlaven har svakt rødbrune til markert rødbrune, til dels mursteinsrøde, fruktlegemer. Les mer..

Kystskoddelav

Skoddelav er ei lita slekt der vi først for rundt 15 år siden ble klar over at vi faktisk hadde to arter i Norge (Bjerke & Timdal 2006).  Den vanligste, mest utbredte arten er skoddelav Menegazzia terebrata. Den finnes både på indre Østlandet og langs kysten. Kystskoddelaven er ganske lik, men skilles på formen på soralene.  Les mer..

Randprikklav

Randprikklav er en stor bladlav i rik boreonemoral regnskog. Den har en litt uregelmessig form på thallus. Sammenlignet med eksempelvis lungenever har den ofte ennå mer innbuktninger og avrundete tagger på lobene. Les mer..

Gul pærelav

Gul pærelav er vanligvis lett gjenkjennelig, men i enkelte tilfeller kan en bli usikker. Som andre pærelaver har thalluset en ”voksaktig” overflate, kanskje i enda større grad enn øvrige norske arter i slekta. Med dette menes at det kan virke som om den er litt glinsende og dekt av et tynt lag med voks. Les mer..

Miljøfaglig Utredning AS   Konsekvensutredning   Naturkartlegging  Naturmangfold naturmangfoldplan  Skjøtselsplan  Planter  Fugl Naturtype Artskartlegging Arter Rødliste Reguleringsplan Eiendom miljørådgiver miljøkonsulent