Siden starten i 1989 har Miljøfaglig Utredning levert over 1800 fagrapporter innenfor ulike miljøtema til oppdragsgivere over hele landet. Det gjør oss til et av de mest erfarne rådgivningsfirmaene på våre fagområder. Vi har hatt oppdrag i alle fylker og de fleste kommuner, og blant våre kunder finnes både private utbyggere og offentlige forvaltningsintitusjoner på statlig, regionalt og kommunalt nivå. Vi er dessuten aktivt med i videreutvikling av analyse- og kartleggingsmetodikk.

 

Ta kontakt om du trenger vår ekspertise!

Kartlegging av naturmangfold

Kartlegging av naturmangfold har vært et sentralt arbeidsområde for Miljøfaglig Utredning siden starten, og vi har utført kartleggingsoppdrag i de fleste av landets kommuner.

Vi har utført et stort antall registreringer i kulturlandskap og har meget god kompetanse på slik kartlegging over hele landet. Kartlegging av beitemarksopp er et av våre spesialfelt.

Vi gjennomfører også spesialkartlegginger av enkeltarter. De siste årene har vi foretatt kartlegging av artene narreglye, dragehode, huldrestarr, huldrestry, handmarinøkkel og hjelmragg.

Planarbeid

Våre miljøregistreringer og konsekvensutredninger vil ofte inngå som underlag for plan eller som beslutningsgrunnlag for eventuelt vedtak av plan. Vi har utarbeidet et stort antall skjøtselsplaner for slåtteenger og forvaltningsplaner for verneområder, og vi har dessuten erfaring med grøntplaner, landbruksplaner, kulturlandskapsplaner og friluftslivsplaner.

Konsekvensutredning

Plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger har som formål å klargjøre virkningene av tiltak som kan få vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn.

Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planlegging av tiltaket og når det tas stilling til, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres.

Miljøfaglig Utredning har 30 års erfaring som rådgivere i store utbyggingssaker. Vi bistår tiltakshaver med vår naturfaglige ekspertise under hele KU-prosessen.

Kart- og veiledningsmateriell

Kombinasjonen mellom faglig kompetanse og erfaring fra presentasjon/framstilling av naturfaglig kunnskap er vårt fortinn for utarbeiding av naturfaglig kart- og veiledningsmateriell. Det er rutine i de fleste oppdrag å kartfeste naturinformasjon. Vi utarbeider også rene illustrasjonskart i ulike sammenhenger.

 

 

Kurs- og foredragsvirksomhet

Mange av våre ansatte benyttes som innledere og forelesere i forskjellige sammenhenger og også som veiledere på faglige ekskursjoner i felt. Dette er et viktig kontaktskapende arbeid som prioriteres høyt.

FOU-virksomhet

Miljøfaglig Utredning deltar i faglig utviklingsarbeid og har de siste årene blant annet vært med i utvikling av NiN-systemet (Naturtyper i Norge), metodeutvikling av KU, revidering av DN-håndbok 13 (kartlegging av naturtyper) og evalueringer i forhold til Naturmangfoldloven (§ 8-12)

Webdesign: Miljøfaglig Utredning AS