Siden starten i 1989 har Miljøfaglig Utredning levert over 1800 fagrapporter innenfor ulike miljøtema til oppdragsgivere over hele landet. Det gjør oss til et av de mest erfarne rådgivningsfirmaene på våre fagområder. Vi har hatt oppdrag i alle fylker og de fleste kommuner, og blant våre kunder finnes både private utbyggere og offentlige forvaltningsintitusjoner på statlig, regionalt og kommunalt nivå. Vi er dessuten aktivt med i videreutvikling av analyse- og kartleggingsmetodikk.

Ta kontakt om du trenger vår ekspertise!

Kartlegging av naturmangfold

Kartlegging av naturmangfold har alltid vært et sentralt arbeidsområde for Miljøfaglig Utredning, og vi har gjennomført naturkartlegging i de fleste av landets kommuner.

Naturtyper har oftest hovedfokus i vår kartleggingsvirksomhet, men vi gjennomfører også spesialkartlegginger av enkeltarter og overvåking av fugl. De siste årene har vi blant annet kartlagt artene narreglye, dragehode, huldrestarr, huldrestry, huldrenøkkel, irsk myrklegg, solblom, stor bloddråpesvermer, svartkurle og hjelmragg og gjennomført fugleovervåking/kartlegging av fugl ved Lofotodden, i Brekstadbukta, Hjerkinn skytefelt og i Mjøsområdet.

Skjøtselsplaner og forvaltningsplaner

Våre miljøregistreringer og konsekvensutredninger vil ofte inngå som underlag for plan eller som beslutningsgrunnlag for eventuelt vedtak av plan. Vi har utarbeidet et stort antall skjøtselsplaner for slåtteenger og forvaltningsplaner for verneområder, og vi har dessuten erfaring med grøntplaner, landbruksplaner, kulturlandskapsplaner og friluftslivsplaner.

FOU-virksomhet

Miljøfaglig Utredning deltar i faglig utviklingsarbeid og har de siste årene blant annet vært med i utvikling av NiN-systemet (Naturtyper i Norge), metodeutvikling av KU, revidering av DN-håndbok 13 (kartlegging av naturtyper) og evalueringer i forhold til Naturmangfoldloven (§ 8-12)

Konsekvensutredning

Plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger har som formål å klargjøre virkningene av tiltak som kan få vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn.

Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planlegging av tiltaket og når det tas stilling til, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres.

Miljøfaglig Utredning har 31 års erfaring som rådgivere i  utbyggingssaker. Vi bistår tiltakshaver med vår naturfaglige ekspertise under hele KU-prosessen og vurderer hvordan planlagte tiltak påvirker naturmangfoldet i berørte områder.

Kart- og veiledningsmateriell

Kombinasjonen mellom faglig kompetanse og erfaring fra presentasjon/framstilling av naturfaglig kunnskap er vårt fortinn for utarbeiding av naturfaglig kart- og veiledningsmateriell. Det er rutine i de fleste oppdrag å kartfeste naturinformasjon. Vi utarbeider også rene illustrasjonskart i ulike sammenhenger.

Kurs- og foredragsvirksomhet

Mange av våre ansatte benyttes som innledere og forelesere i forskjellige sammenhenger og også som veiledere på faglige ekskursjoner i felt. Dette er et viktig kontaktskapende arbeid som prioriteres høyt.

 

 

 

Miljøfaglig Utredning AS

Konsekvensutredning

Naturkartlegging

Skjøtselsplan

Planter

Fugl

Naturtype

Artskartlegging

Arter

Rødliste

Reguleringsplan

Eiendom

rådgiver

konsulent