Miljøfaglig Utredning

Kartlegging av naturmangfold har vært det sentrale arbeidsområdet for Miljøfaglig Utredning i over 30 år, og vi har gjennomført oppdrag i nesten alle av landets kommuner.

Over 30 års erfaring med naturkartlegging

Siden starten i 1989 har Miljøfaglig Utredning levert over 1800 fagrapporter innenfor ulike miljøtema til oppdragsgivere over hele landet. Det gjør oss til et av de mest erfarne rådgivningsfirmaene på våre fagområder. Vi har hatt oppdrag i alle fylker og de fleste kommuner, og blant våre kunder finnes både private utbyggere og offentlige forvaltningsintitusjoner på statlig, regionalt og kommunalt nivå. Vi er dessuten aktivt med i videreutvikling av analyse- og kartleggingsmetodikk. Ta kontakt om du trenger vår ekspertise!

Ikon - pil

Kartlegging av naturmangfold

Kartlegging av naturmangfold har alltid vært et sentralt arbeidsområde for Miljøfaglig Utredning, og vi har gjennomført naturkartlegging i de fleste av landets kommuner.

Naturtyper har oftest hovedfokus i vår kartleggingsvirksomhet, men vi gjennomfører også spesialkartlegginger av enkeltarter og overvåking av fugl. De siste årene har vi blant annet kartlagt artene narreglye, dragehode, huldrestarr, huldrestry, huldrenøkkel, irsk myrklegg, solblom, stor bloddråpesvermer, svartkurle og hjelmragg og gjennomført fugleovervåking/kartlegging av fugl ved Lofotodden, i Brekstadbukta, Hjerkinn skytefelt og i Mjøsområdet.

Ikon - pil

Kommunal planlegging

Fra 2021 etablerte Miljødirektoratet en ny tilskuddsordning for å ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen. Målet er at kommunene skal øke sin kunnskap om egne naturverdier slik at de kan gjøre politiske valg på et bedre kunnskapsgrunnlag tidlig i planprosessene. Vi har fra før lang erfaring med å kartlegge naturmangfold i kommuner og har derfor gode forutsetninger for å samle og systematisere eksisterende naturkunnskap på kommunenivå.

I 2021 har vi bistått Stjørdal, Eidfjord og Bergen kommuner (pågående) i deres arbeid med å utarbeide kommunedelplaner for naturmangfold.

Ikon - pil

Konsekvensutredninger

Miljøfaglig Utredning har over 30 års erfaring som rådgivere i  utbyggingssaker. Vi bistår tiltakshaver med vår naturfaglige ekspertise under hele KU-prosessen og vurderer påvirkning og konsekvens for naturmangfoldet i henhold til nyeste metodikk.

Ikon - pil

Skjøtselsplaner og forvaltningsplaner

Våre miljøregistreringer og konsekvensutredninger vil ofte inngå som underlag for plan eller som beslutningsgrunnlag for eventuelt vedtak av plan. Vi har utarbeidet et stort antall skjøtselsplaner for slåtteenger og forvaltningsplaner for verneområder, og vi har dessuten erfaring med grøntplaner, landbruksplaner, kulturlandskapsplaner og friluftslivsplaner.

Ikon - pil

Kurs- og foredragsvirksomhet

Mange av våre ansatte benyttes som innledere og forelesere i forskjellige sammenhenger og også som veiledere på faglige ekskursjoner i felt. Dette er et viktig kontaktskapende arbeid som prioriteres høyt.

Ikon - pil

FOU-virksomhet

Miljøfaglig Utredning deltar i faglig utviklingsarbeid og har de siste årene blant annet vært med i utvikling av NiN-systemet (Naturtyper i Norge), metodeutvikling av KU, revidering av DN-håndbok 13 (kartlegging av naturtyper) og evalueringer i forhold til Naturmangfoldloven (§ 8-12)

  • Bunodophoron
  • Artoniailicina
  • Gul prelav
  • Pecteniacyanoloma
  • Gullprikklav

Noen av våre aktuelle prosjekter

Ikon - checkmark

InterCity Dovrebanen – KU naturmangfold Brumunddal-Moelv

Miljøfaglig Utredning er underkonsulent for Rambøll-Sweco ANS i det videre planarbeidet med InterCity-utbyggingen mellom Brumunddal og Moelv. Arbeidet består i verdivurdering i kommunedelplanen og vurdering av massedeponier mv. 

Oppdragsgiver: Rambøll-Sweco ANS

Ikon - checkmark

Bunessanden og Kvalvika i  Moskenes og Flakstad kommuner – KU og skjøtselsråd

Miljøfaglig Utredning skal gjøre en forenklet konsekvensvurdering av naturmiljø og landskap i forbindelse med tiltak knyttet til ferdsel ved Bunessanden og Kvalvika. På bakgrunn av mye ferdsel fra turisme og nedgang i beitedyr (Kvalvika) er det også forespurt en vurdering av skjøtsel i området.

Oppdragsgiver: Statsforvalteren i Nordland

Ikon - checkmark

Solcellekraftverk Vardalsåsen – KU naturmangfold

Energeia AS planlegger landets største solcellekraftverk på Vardalsåsen i samarbeid med Gjøvik kommune (planområde på 1215 daa). Kistefos Skogtjenester er engasjert av tiltakshaverne for å utarbeide konsekvensutredning på tema naturmangfold. Vi bistår Kistefos med både feltarbeid og rapportering.

Oppdragsgiver: Kistefos Skogtjenester AS

Ikon - checkmark

Husbyåsen-Remyra i Stjørdal kommune – KU naturmangfold

Stjørdal kommune skal utarbeide en reguleringsplan Finnmyra-Remyra som skal legge til rette for 3-500 boliger og ny hovedveg som vist i kommuneplanens arealdel. I den forbindelse ønsker Stjørdal kommune å få utarbeidet en konsekvensutredning på tema naturmangfold.

Oppdragsgiver: Stjørdal kommune

Ikon - checkmark

Kraftlinje Skaidi-Børselv - KU

Miljøfaglig Utredning kartlegger og utarbeider en konsekvensutredning på tema naturmangfold i forbindelse med plan om ny kraftlinje i Porsanger. Det er lagt opp til ulike traseer i området rundt Skaidi og Børselv.

Oppdragsgiver: Multiconsult Norge AS

Ikon - checkmark

Nordfjorden i Sørfold - KU for ny E6

I forbindelse med planer om ny E6 gjennom Sørfold kommune er det behov for nærmere undersøkelser av naturmangfoldverdier i en alternativ trasé i Nordfjorden. Vi kartlegger etter Miljødirektoratets instruks og utarbeider konsekvensutredning for mulige trasévalg.

Oppdragsgiver: Statens vegvesen.

Ikon - checkmark

Hytter i Solmarka, Norefjell - KU

Vi utarbeider konsekvensutredning på tema naturmangfold i forbindelse med planer om hytte- og reiselivsutbygging i Solmarka på Norefjell.

Oppdragsgiver: Structor Lillehammer AS

Ikon - checkmark

E39 Bokn - Hope, KDP med KU 

Statens vegvesen skal skal få utarbeidet kommunedelplan med KU for ny E39 på strekningen som starter ved utløp av Rogfast i Bokn kommune og ender på Hope nord for Førde i Sveio kommune. Rambøll er valgt som utførende konsulent og vi bistår dem som underkonsulent på tema naturmangfold.

Oppdragsgiver: Rambøll Norge AS

Ikon - checkmark

Alpine moser 2019-2022

Miljøfaglig Utredning skal delta på prosjektet gjennom fire samlinger hvor det primære målet er å oppdage nye arter for Norge og vitenskapen.

Oppdragsgiver: NTNU Vitenskapsmuseet.

Ikon - checkmark

ANO - Arealrepresentativ naturovervåking 2020-2024. Deloppdrag 1, Nord- Norge

Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data på viktige indikatorer for å vurdere økologisk tilstand i hovedøkosystemene. Det gir i tillegg en nøytral og helhetlig beskrivelse av status og utvikling av naturtyper i fastlands-Norge etter systemet Natur i Norge (NiN). Overvåkingen bidrar til å styrke datagrunnlaget for miljøforvaltningen og miljøpolitiske beslutningsprosesser. I dette 5-årige prosjektet, som starter i 2020, skal Miljøfaglig Utredning, sammen med Sállir naturrådgivning, Multiconsult og Natur og Samfunn AS, gjennomføre overvåkingen i Nord-Norge. Til sammen 365 flater på 500 x 500 meter, tilfeldig spredt over hele Nord-Norge, skal kartlegges, hver flate på 18 forhåndsdefinerte punkt. Naturtyper og alle karplantearter skal registreres og det skal i tillegg tas jordprøver.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet / Sállir natur AS.