Kartlegging av naturmangfold har vært det sentrale arbeidsområdet for Miljøfaglig Utredning helt siden oppstarten i 1988, og vi har gjennomført oppdrag i nesten alle av landets kommuner.

35 års erfaring med naturkartlegging

Siden starten i 1988 har Miljøfaglig Utredning levert godt over 2000 fagrapporter innenfor ulike miljøtema til oppdragsgivere over hele landet. Det gjør oss til et av de mest erfarne rådgivningsfirmaene på våre fagområder. Vi har hatt oppdrag i alle fylker og de fleste kommuner, og blant våre kunder finnes både private utbyggere og offentlige forvaltningsintitusjoner på statlig, regionalt og kommunalt nivå. Vi er dessuten aktivt med i videreutvikling av analyse- og kartleggingsmetodikk. 

Nedenfor ser du noe av det vi kan tilby av tjenester. Ta kontakt hvis du trenger vår kunnskap og erfaring!

Kartlegging av naturmangfold

Kartlegging av naturmangfold har alltid vært et sentralt arbeidsområde for Miljøfaglig Utredning, og vi har gjennomført naturkartlegging i de fleste av landets kommuner.

Naturtyper har oftest hovedfokus i vår kartleggingsvirksomhet, men vi gjennomfører også spesialkartlegginger av enkeltarter og overvåking av fugl. De siste årene har vi blant annet kartlagt artene narreglye, dragehode, huldrestarr, huldrestry, huldrenøkkel, irsk myrklegg, solblom, stor bloddråpesvermer, svartkurle og hjelmragg og gjennomført fugleovervåking/kartlegging av fugl ved Lofotodden, i Brekstadbukta, Hjerkinn skytefelt og i Mjøsområdet.

Konsekvensutredning

Miljøfaglig Utredning har gjennomført konsekvensutredninger helt siden 1989. Til sammen nærmer vi oss 800 oppdrag (pr. 2024) og produserer om lag 40 fagrapporter med konsekvensutredning på fagtema naturmangfold hvert år. Vi har opparbeidet oss en solid erfaring på kartleggingsmetodikk og har både bredde- og spesialistkunnskap når det gjelder natur på land, samt god kjennskap til prosessene i forvaltningen. Våre rapporter blir gjennom planprosessen gjenstand for kontinuerlig vurdering av forvaltningen. Les mer..

Kommunal planlegging

Fra 2021 etablerte Miljødirektoratet en tilskuddsordning for å ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen. Målet er at kommunene skal øke sin kunnskap om egne naturverdier slik at de kan gjøre politiske valg på et bedre kunnskapsgrunnlag tidlig i planprosessene. 

Fra 2024 er det åpnet for tilskudd til kommuner som vil gå gjennom eldre arealplaner og vurdere disse i tråd med oppdatert kunnskap om naturverdier (planvask). Det er dessuten opprettet en ordning kalt "Natursats" der det kan søkes om tilskudd for planlegging og gjennomføring av lokale tiltak for å ivareta naturmangfold i kommunene.

Vi har lang erfaring med å kartlegge naturmangfold i kommuner og har de siste årene utarbeidet flere kommunale naturmangfoldplaner. Vi kan bistå med naturfaglig kunnskap i kommunens planprosesser og foreta kartlegging og verdisetting der det viser seg å være nødvendig. 

Skjøtselsplaner og forvaltningsplaner

Semi-naturlige naturtypar an er formet av langvarig, ekstensiv hevd som beite, slått eller lyngbrenning. Enkelte av dem kan være svært artsrike. Det finnes fem semi-naturlige naturtyper, og alle er vurdert som truet i rødlista for naturtyper fra 2018. Naturtypen "slåttemark" er vurdert som kritisk truet fordi arealet av denne typen har gått kraftig ned i løpet av den siste 50-årsperioden. 

Semi-naturlige naturtyper gror igjen og forsvinner om de ikke skjøttes aktivt, og det er derfor etablert tilskuddsordninger for bidra til at slike arealer ryddes og holdes i hevd. Miljødirektoratet har en ordning med tilskudd til trua natur, og Landbruksdirektoratet har ordningen "regionalt miljøtilskudd i jordbruket" (RMP) der det gis tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord.

Vi har utarbeidet et stort antall skjøtselsplaner for semi-naturlig natur, samt forvaltningsplaner for verneområder, der vi gjennomfører naturfaglig kartlegging og utformer skjøtselsråd i samarbeid med grunneier og/eller forvalter av arealene.

Kurs- og foredragsvirksomhet

Mange av våre ansatte benyttes som innledere og forelesere i forskjellige sammenhenger og også som veiledere på faglige ekskursjoner i felt. Dette er et viktig kontaktskapende arbeid som prioriteres høyt.

FOU-virksomhet

Miljøfaglig Utredning deltar i faglig utviklingsarbeid og har de siste årene blant annet vært med i utvikling av NiN-systemet (Naturtyper i Norge), metodeutvikling av KU, revidering av DN-håndbok 13 (kartlegging av naturtyper) og evalueringer i forhold til Naturmangfoldloven (§ 8-12)

  • Bunodophoron
  • Gul prelav

Noen av våre aktuelle prosjekter

Ikon - checkmark

InterCity Dovrebanen – KU naturmangfold Brumunddal-Moelv

Miljøfaglig Utredning er underkonsulent for Rambøll-Sweco ANS i det videre planarbeidet med InterCity-utbyggingen mellom Brumunddal og Moelv. Arbeidet består i verdivurdering i kommunedelplanen og vurdering av massedeponier mv. 

Oppdragsgiver: Rambøll-Sweco ANS

Ikon - checkmark

Bunessanden og Kvalvika i  Moskenes og Flakstad kommuner – KU og skjøtselsråd

Miljøfaglig Utredning skal gjøre en forenklet konsekvensvurdering av naturmiljø og landskap i forbindelse med tiltak knyttet til ferdsel ved Bunessanden og Kvalvika. På bakgrunn av mye ferdsel fra turisme og nedgang i beitedyr (Kvalvika) er det også forespurt en vurdering av skjøtsel i området.

Oppdragsgiver: Statsforvalteren i Nordland

Ikon - checkmark

Solcellekraftverk Vardalsåsen – KU naturmangfold

Energeia AS planlegger landets største solcellekraftverk på Vardalsåsen i samarbeid med Gjøvik kommune (planområde på 1215 daa). Kistefos Skogtjenester er engasjert av tiltakshaverne for å utarbeide konsekvensutredning på tema naturmangfold. Vi bistår Kistefos med både feltarbeid og rapportering.

Oppdragsgiver: Kistefos Skogtjenester AS

Ikon - checkmark

Husbyåsen-Remyra i Stjørdal kommune – KU naturmangfold

Stjørdal kommune skal utarbeide en reguleringsplan Finnmyra-Remyra som skal legge til rette for 3-500 boliger og ny hovedveg som vist i kommuneplanens arealdel. I den forbindelse ønsker Stjørdal kommune å få utarbeidet en konsekvensutredning på tema naturmangfold.

Oppdragsgiver: Stjørdal kommune

Ikon - checkmark

Kraftlinje Skaidi-Børselv - KU

Miljøfaglig Utredning kartlegger og utarbeider en konsekvensutredning på tema naturmangfold i forbindelse med plan om ny kraftlinje i Porsanger. Det er lagt opp til ulike traseer i området rundt Skaidi og Børselv.

Oppdragsgiver: Multiconsult Norge AS

Ikon - checkmark

Nordfjorden i Sørfold - KU for ny E6

I forbindelse med planer om ny E6 gjennom Sørfold kommune er det behov for nærmere undersøkelser av naturmangfoldverdier i en alternativ trasé i Nordfjorden. Vi kartlegger etter Miljødirektoratets instruks og utarbeider konsekvensutredning for mulige trasévalg.

Oppdragsgiver: Statens vegvesen.

Ikon - checkmark

Hytter i Solmarka, Norefjell - KU

Vi utarbeider konsekvensutredning på tema naturmangfold i forbindelse med planer om hytte- og reiselivsutbygging i Solmarka på Norefjell.

Oppdragsgiver: Structor Lillehammer AS

Ikon - checkmark

E39 Bokn - Hope, KDP med KU 

Statens vegvesen skal skal få utarbeidet kommunedelplan med KU for ny E39 på strekningen som starter ved utløp av Rogfast i Bokn kommune og ender på Hope nord for Førde i Sveio kommune. Rambøll er valgt som utførende konsulent og vi bistår dem som underkonsulent på tema naturmangfold.

Oppdragsgiver: Rambøll Norge AS

Ikon - checkmark

Alpine moser 2019-2022

Miljøfaglig Utredning skal delta på prosjektet gjennom fire samlinger hvor det primære målet er å oppdage nye arter for Norge og vitenskapen.

Oppdragsgiver: NTNU Vitenskapsmuseet.

Ikon - checkmark

ANO - Arealrepresentativ naturovervåking 2020-2024. Deloppdrag 1, Nord- Norge

Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data på viktige indikatorer for å vurdere økologisk tilstand i hovedøkosystemene. Det gir i tillegg en nøytral og helhetlig beskrivelse av status og utvikling av naturtyper i fastlands-Norge etter systemet Natur i Norge (NiN). Overvåkingen bidrar til å styrke datagrunnlaget for miljøforvaltningen og miljøpolitiske beslutningsprosesser. I dette 5-årige prosjektet, som starter i 2020, skal Miljøfaglig Utredning, sammen med Sállir naturrådgivning, Multiconsult og Natur og Samfunn AS, gjennomføre overvåkingen i Nord-Norge. Til sammen 365 flater på 500 x 500 meter, tilfeldig spredt over hele Nord-Norge, skal kartlegges, hver flate på 18 forhåndsdefinerte punkt. Naturtyper og alle karplantearter skal registreres og det skal i tillegg tas jordprøver.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet / Sállir natur AS.