Kartlegging av naturmangfold har vært det sentrale arbeidsområdet for Miljøfaglig Utredning helt siden oppstarten i 1988, og vi har gjennomført oppdrag i nesten alle av landets kommuner.

35 års erfaring med naturkartlegging

Siden starten i 1988 har Miljøfaglig Utredning levert godt over 2000 fagrapporter innenfor ulike miljøtema til oppdragsgivere over hele landet. Det gjør oss til et av de mest erfarne rådgivningsfirmaene på våre fagområder. Vi har hatt oppdrag i alle fylker og de fleste kommuner, og blant våre kunder finnes både private utbyggere og offentlige forvaltningsintitusjoner på statlig, regionalt og kommunalt nivå. Vi er dessuten aktivt med i videreutvikling av analyse- og kartleggingsmetodikk. 

Nedenfor er det en oversikt over våre hovedtjenester. Ta kontakt hvis du trenger vår kunnskap og erfaring!

Konsekvensutredning

Miljøfaglig Utredning har gjennomført konsekvensutredninger helt siden 1989. Til sammen nærmer vi oss 800 KU-oppdrag (pr. 2024), og vi produserer flere ti-talls fagrapporter med konsekvensutredning på tema naturmangfold hvert år. Vi har opparbeidet oss en solid erfaring på kartleggingsmetodikk og har både bredde- og spesialistkunnskap når det gjelder natur på land, samt god kjennskap til prosessene i forvaltningen.

Gjennom planprosessen blir våre rapporter vurdert av forvaltningen. Vi har vært med lenge, har opparbeidet oss et godt renommé og nyter god anseelse som kunnskapsleverandør på fagtema naturmangfold. 

Basis for alt vi gjør er solid arts- og miljøkunnskap og forståelse av økologiske sammenhenger i naturen. Alle våre ansatte har relevant formell utdannelse, de aller fleste på masternivå. Flere hos oss har dessuten vært med i mange utviklingsprosesser av kartleggingsmetodikk, inkludert metoder brukt i konsekvensvurdering. Les mer..

Kommunal planlegging

Vi har lang erfaring med å kartlegge naturmangfold i kommuner og har de siste årene arbeidet med kommunale naturmangfoldplaner i kommunene:

  • Eidfjord
  • Stjørdal
  • Bergen (kartleggingsstatus for natur og naturtyper)
  • Tingvoll (faggrunnlag)
  • Lærdal
  • Vestnes (pågående arbeid)
  • Sunndal (pågående arbeid)

Utredning av kunnskapsgrunnlaget:

Vi har rutiner på innsamling av eksisterende informasjon om naturverdiene, påvirkningsfaktorer og usikkerhet/kunnskapshull. Vår erfaring er at det er svært store forskjeller mellom kommunene. Planer med tyngde på generell, nasjonal kunnskap vil ofte være av liten lokal relevans. Vi fokuserer på naturmangfoldet lokalt, men beholder samtidig et regionalt/nasjonalt perspektiv.

Forslag til tiltak:

På basis av generell kunnskap, spesifikk kommunal kunnskap og eventuelle lokale innspill, sammenstiller vi, konkretiserer og eventuelt prioriterer innspill til handlingsdelen. Det kan være å dekke kunnskapshull, forbedring av kommunale saksbehandling, aktive tiltak og informasjon/veiledning ovenfor lokalbefolkningen.

Supplerende naturkartlegging:

Innenfor tilskuddsrammen vil det vanligvis i tillegg være rom for å gjøre noe supplerende feltarbeid hvis det er ønskelig, eksempelvis rettet mot planvask, potensielle nye utbyggings- og pressområder, kontroll og kvalitetssjekk av gamle naturtypelokaliteter, eller systematisert mot bestemte naturtyper.

Informasjon og opplæring:

Vi kan delta på befaringer, holde foredrag, bidra på informasjonsmøter rettet mot politikere og administrasjon, eller for lokalbefolkningen mer generelt. Vi kan også bidra med populariserte utdrag av fagutredningen.

Klimaplanlegging

Kobling mot kommunal klimaplanlegging kan være relevant. Vi har noe kompetanse på dette, og kan i tillegg knytte til oss annen fagekspertise på feltet hvis nødvendig.

Plankart

Vi har kartlagt mye av Norge..

Naturkartlegging

Kartlegging av naturmangfold har alltid vært et sentralt arbeidsområde for Miljøfaglig Utredning, og vi har gjennomført naturkartlegginger i de fleste av landets kommuner (se kartet til venstre). 

Naturtype- og artskartlegging gir naturkunnskap som bakgrunn for konsekvensvurderinger, men vi gjennomfører også en rekke kartleggingsoppdrag uten at det foreligger konkrete utbyggingsplaner. For Miljødirektoratet utfører vi årlig såkalt "utvalgskartlegging", d.v.s. naturtype- inkl. artskartlegging i utvalgte områder, samt "basiskartlegging", som er kartlegging av verneområder. Vi gjennomfører også spesialkartlegginger av enkeltarter og overvåking av fugl. De siste årene har vi blant annet kartlagt artene narreglye, dragehode, huldrestarr, huldrestry, huldrenøkkel, irsk myrklegg, solblom, stor bloddråpesvermer, svartkurle og hjelmragg og gjennomført fugleovervåking/kartlegging av fugl ved Lofotodden, i Brekstadbukta, Hjerkinn skytefelt og i Mjøsområdet, for å nevne noe.

Skjøtselsplaner

Semi-naturlige naturtypar er formet av langvarig hevd med beite, slått eller lyngbrenning. Det finnes fem semi-naturlige naturtyper, og alle er vurdert som truet i rødlista for naturtyper fra 2018. Naturtypen "slåttemark" er vurdert som kritisk truet fordi arealet av denne typen har gått kraftig ned i løpet av den siste 50-årsperioden. 

Semi-naturlige naturtyper gror igjen og forsvinner om de ikke skjøttes aktivt, og det er derfor etablert tilskuddsordninger for bidra til at slike arealer ryddes og holdes i hevd. Miljødirektoratet har en ordning med tilskudd til trua natur, og Landbruksdirektoratet har ordningen "regionalt miljøtilskudd i jordbruket" (RMP) der det gis tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord.

Vi har utarbeidet et stort antall skjøtselsplaner for semi-naturlig natur der vi gjennomfører naturfaglig kartlegging og utformer skjøtselsråd i samarbeid med grunneier og/eller forvalter av arealene.

FoU, kurs og foredrag

Miljøfaglig Utredning deltar i faglig utviklingsarbeid og har de siste årene blant annet vært med i utvikling av NiN-systemet (Naturtyper i Norge), metodeutvikling av KU, revidering av DN-håndbok 13 (kartlegging av naturtyper) og evalueringer i forhold til Naturmangfoldloven (§ 8-12)

Mange av våre ansatte benyttes som innledere og forelesere i forskjellige sammenhenger og også som veiledere på faglige ekskursjoner i felt. Dette er et viktig kontaktskapende arbeid som prioriteres høyt.

Noen av våre aktuelle prosjekter:

InterCity Dovrebanen – KU naturmangfold Brumunddal-Moelv

Miljøfaglig Utredning er underkonsulent for Rambøll-Sweco ANS i det videre planarbeidet med InterCity-utbyggingen mellom Brumunddal og Moelv. Arbeidet består i verdivurdering i kommunedelplanen og vurdering av massedeponier mv. 

Oppdragsgiver: Rambøll-Sweco ANS

Bunessanden og Kvalvika – Konsekvensutredning og skjøtselsråd

Miljøfaglig Utredning har gjort en forenklet konsekvensvurdering av naturmiljø og landskap i forbindelse med tiltak knyttet til ferdsel ved Bunessanden og Kvalvika i Moskenes og Flakstad kommuner. På bakgrunn av mye ferdsel fra turisme og nedgang i beitedyr (Kvalvika) ble det også forespurt om å gjøre en vurdering av skjøtsel i området.

Oppdragsgiver: Statsforvalteren i Nordland

Solcellekraftverk Vardalsåsen – KU naturmangfold

Energeia AS planlegger landets største solcellekraftverk på Vardalsåsen i samarbeid med Gjøvik kommune (planområde på 1215 daa). Kistefos Skogtjenester er engasjert av tiltakshaverne for å utarbeide konsekvensutredning på tema naturmangfold. Vi bistår Kistefos med både feltarbeid og rapportering.

Oppdragsgiver: Kistefos Skogtjenester AS

Husbyåsen-Remyra i Stjørdal kommune – KU naturmangfold

Stjørdal kommune skal utarbeide en reguleringsplan Finnmyra-Remyra som skal legge til rette for 3-500 boliger og ny hovedveg som vist i kommuneplanens arealdel. I den forbindelse ønsket Stjørdal kommune å få utarbeidet en konsekvensutredning på tema naturmangfold.

Oppdragsgiver: Stjørdal kommune

E39 Bokn - Hope, KDP med KU 

Statens vegvesen skal skal få utarbeidet kommunedelplan med KU for ny E39 på strekningen som starter ved utløp av Rogfast i Bokn kommune og ender på Hope nord for Førde i Sveio kommune. Rambøll er valgt som utførende konsulent og vi bisto dem på utredningstema naturmangfold.

Oppdragsgiver: Rambøll Norge AS

ANO - Arealrepresentativ naturovervåking 2020-2024. Deloppdrag 1, Nord- Norge

Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data på viktige indikatorer for å vurdere økologisk tilstand i hovedøkosystemene. Det gir i tillegg en nøytral og helhetlig beskrivelse av status og utvikling av naturtyper i fastlands-Norge etter systemet Natur i Norge (NiN). Overvåkingen bidrar til å styrke datagrunnlaget for miljøforvaltningen og miljøpolitiske beslutningsprosesser. I dette 5-årige prosjektet, som startet i 2020, skal Miljøfaglig Utredning, sammen med Sállir naturrådgivning, Multiconsult og Natur og Samfunn AS, gjennomføre overvåkingen i Nord-Norge. Til sammen 365 flater på 500 x 500 meter, tilfeldig spredt over hele Nord-Norge, skal kartlegges, hver flate på 18 forhåndsdefinerte punkt. Naturtyper og alle karplantearter skal registreres og det skal i tillegg tas jordprøver.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet / Sállir natur AS.