Geir Gaarder

Seniorrådgiver

Naturforvaltningskandidat fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås, 1988.

Ansatt i Miljøfaglig Utredning fra 1993.

Kontorsted: Tingvoll, Møre og Romsdal

 

Arbeidsoppgaver:

  • Kartlegging og verdisetting av naturmangfold

  • Konsekvensutredning på fagtema naturmangfold

  • Utarbeiding av naturmangfoldplaner for kommuner

  • Kartlegging av rødlistearter av karplanter, lav, moser, kransalger og sopp

  • Utarbeidelse av skjøtselsplaner og forvaltningsplaner

  • Metodeutvikling og utredningsarbeid tilknyttet naturtyper, arter og konsekvensutredninger

Publikasjoner

Gaarder, G. 2023. Tilrettelegging for friluftsliv på Hundsvær og Tyskholmen i Ålesund kommune Betydning for naturmangfold.  Miljøfaglig Utredning rapport 2023-95, 43 s. ISBN 978-82-345-0496-9.

Gaarder, G. 2023. Habiliteringsboliger i Kalvehagen i Tingvoll kommune Konsekvenser for naturmangfold.  Miljøfaglig Utredning rapport 2023-98, 30 s. ISBN 978-82-345-0502-7.

Adler, S., Klausen L., Jordal J.B., Hatlen H., Gaarder G. & Larsen, P.G. 2023. Insektkartlegging i Geiranger 16.-18. juni 2023. Norsk entomologisk forening, avd. Møre og Romsdal rapport 2023-01.

Adler, A., Folden, Ø., Gaarder, G., Hatlen, H., Jordal, J. B., Klausen L. & Larsen, P. G. 2023. Nettverkssamling insekter i Geiranger 2023. Sabima kartleggingsnotat 30-2023, 14 s. + vedlegg.

Gaarder, G. 2023. Skredtiltak langs E39 på Skredestranda i Stad kommune. Vurdering av virkninger på naturmangfold.  Miljøfaglig Utredning notat 2023-N13. 22 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0399-3.

Gaarder, G. 2023. Tverrelva kraftverk i Kvæfjord kommune. Konsekvenser for naturmangfold av ny tilkomstveg.  Miljøfaglig Utredning notat 2023-N17, 11 s. ISBN 978-82-345-0425-9.

Gaarder, G. & Abaz, A. H. 2023. Flytebrygge til Hellesylt Camping, Stranda kommune. Revidert vurdering av virkninger på naturmangfold.  Miljøfaglig Utredning notat 2023-N18, 28 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0427-3.

Gaarder, G. 2023. Ofta kraftstasjon i Lærdal kommune. Naturmangfoldvurderinger Miljøfaglig Utredning notat 2023-N28, ISBN 978-82-345-0465-5.

Gaarder, G. 2023. Aunhaugen i Heim kommune. Forekomst av slåttemark.  Miljøfaglig Utredning notat 2023-N40. 11 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0494-5.

Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2023. Innspill til kommunedelplan for naturmangfold i Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-53, xx s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0436-5.

Jordal, J. B., Lorentzen, M. N. & Gaarder, G. 2023. Tilrettelegging av naturtypedata etter DN-håndbok 13 for innlegging i Naturbase, Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-59 61 s., ISBN 978-82-345-0442-6.

Gaarder, G. 2023. Hanntveitelva i Gulen kommune. Utredning av naturmangfold i forbindelse med planer om småkraftverk.  Miljøfaglig Utredning rapport 2023-71, 38 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0455-6.

Steinsvåg, K.M.F. & Gaarder, G. 2023. Moko i Vaksdal kommune. Utredning av naturmangfold i forbindelse med planer om småkraftverk.  Miljøfaglig Utredning rapport 2023-74, 39 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0459-4.

Gaarder, G. 2023. Vormstad biopark, Orkland kommune. Konsekvenser for naturmangfold.  Miljøfaglig Utredning rapport 2023-72, 39 s. ISBN 978-82-345-0456-3.

Gaarder, G. 2023. Deponi og industriområde i Setvikdalen, Meløy kommune. Konsekvenser for naturmangfold.  Miljøfaglig Utredning rapport 2023-77, 32 s. ISBN 978-82-345-0467-9.

Gaarder, G. 2023. Detaljregulering av Leirosen ved Svolvær i Vågan kommune. Konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-79, 38 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0469-3.

Gaarder, G. 2023. Mjelle i Bodø kommune. Forslag til skjøtselsplan.  Miljøfaglig Utredning rapport 2023-87 40 s. + vedlegg, ISBN 978-82-345-0486-0.

Gaarder, G. 2023. Geiranger vassverk, Stranda kommune. Konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-89, 35 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0489-1.

Gaarder, G., Eggum, J., Heggelund, I, Johnsen, O., Kjæreng, E., Lunde, S. E., Skrede H., Skrede Si., Skrede, St.  2023. Kartlegging og statusoppdatering av sibirnattfiol i Norge i 2023.  Miljøfaglig Utredning rapport 2023-91. ISBN 978-82-345-0491-4.

Gaarder, G. & Olofsson, I.  2023. Altervatn naturreservat med omgivelser, Dønna kommune. Naturtypekartlegging basert på NiN2, samt anbefalinger om skjøtsel.  Miljøfaglig Utredning rapport 2023-37, ISBN 978-82-345-0415-0.

Gaarder, G. 2023. Ny 132 kV-linje ved Eiktyr industripark i Orkland kommune. Naturmangfold på utvalgte deler av strekningen.  Miljøfaglig Utredning rapport 2023-38, 21 s. ISBN 978-82-345-0416-7.

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2023. Naturmangfold ved tidligere planlagt pukkverk på Viset, Ålesund kommune.  Miljøfaglig Utredning rapport 2023-27, ISBN 978-82-345-0403-7.

Jordal, J.B., Gaarder, G., Lorentzen, M.N., Tellnes, S. & Larsen B.H. 2023. Nasjonal kartlegging av beitemarkssopper i 2022. Miljøfaglig Utredning Rapport 2023-28. ISBN 978-82-345-0404-4.

Nyjordet, S. M. G. & Gaarder, G. 2023. Revidert skjøtselsplan for slåttemark på Fosshammar, Stjørdal kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-33, 23 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0411-2.

Folden, Ø., Gaarder, G. & Lorentzen, M. N.  2023. Skjøtselsplan for Melandsøyan og Bjørndalsmyran i Grytdalen naturreservat, Orkland kommune.  Miljøfaglig Utredning rapport 2023-32, 32 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0410-5.

Nyjordet, S. M. G. & Gaarder, G. 2023. Revidert skjøtselsplan for slåttemark og annen semi-naturlig eng på Sunndal, Stjørdal kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-34, 21 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0412-9.

Nyjordet, S. M. G. & Gaarder, G. 2023. Skjøtselplan for slåttemyrene Langmyra, Indre Steinmyra, Myr ved øvre Beitlandet og Myr ved nedre Beitlandet, Stjørdal kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-35, 14 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0413-6.

Gaarder, G. 2023. Stormyra industriområde. Konsekvenser for naturmangfold av etablering av drikkevannsanlegg.  Miljøfaglig Utredning notat 2023-N9. 22 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0392-4

Gaarder, G. 2023. Gamvik på Nordre Sørøya. Naturverdier og skjøtsel av kulturlandskapet.  Miljøfaglig Utredning rapport 2023-20. 40 s. ISBN 978-82-345-0391-7.

Tellnes, S. & Gaarder, G. 2023. Røtet i Surnadal - Konsekvenser av industriutbygging for naturmangfoldet. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-26, 28 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0402-0.

Gaarder, G. 2023. Skredtiltak langs E39 på Skredestranda i Stad kommune. Virkninger på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N13, 22 s. ISBN 978-82-345-0399-3.

Hofton, T. H., Brandrud, T. E., Gaarder, G., Holien, H. & Lorentzen, M. 2022. Kalksteinslørsopp (Cortinarius caesiocinctus) i Trøndelag og Norge – reinventering og nykartlegging i Trøndelag 2022 og status for arten i Norge pr. 31.12.2022. Biofokus-rapport 2022-135. Stiftelsen Biofokus. Oslo.

Gaarder, G. & Gustad, J. R.  2023. Truede insekter på alm i Vestland fylke.  Miljøfaglig Utredning rapport 2023-1, xx s. ISBN 978-82-345-0363-4.

Lorentzen, M. N., Breili, A., Abaz, A. H., Svingen, K. & Gaarder, G. 2023. NiN Basiskartlegging av verneområder i Møre og Romsdal fylke 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-3, ISBN 978-82-345-0386-3.

Gaarder, G. & Heggland, A.  2023. E39 Os – Stord. Vurdering av samla belastning på boreonemoral regnskog. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-5. 54 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0371-9.

Alvereng, P., Gaarder, G. & Harstad, G. 2023. NiN Basiskartlegging av verneområder i Troms og Finnmark fylke 2022 Miljøfaglig Utredning rapport 2023-6, ISBN 978-82-345-0372-6.

Nyjordet, S. M. G., Bolme, G. & Gaarder, G. 2023. Liakjølen hyttefelt, Orkland kommune. Konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-9, 39 s. ISBN 978-82-345- 0378-8.

Lorentzen, M. N., Gaarder, G. Folden, Ø., Nyjordet, S. M. G., Abaz, A. H., & Jørgensen, O. 2023. NiN Basiskartlegging av Grytdalen naturreservat i Orkland kommune, Trøndelag 2020-2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-12, ISBN 978-82-345-0382-5.

Abaz, A. H., Gaarder, G., Hanssen, U., Lorentzen, M. N. & Svingen, K. 2023. NiN Basiskartlegging av Mørkridsdalen LVO og Drægnismorki-Yttrismorki NR i Vestland fylke 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-13, 25 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0383-2.

Nyjordet, S. M. G., Lorentzen, M. N., Langmo, S. H. L., Tellnes, S. & Gaarder, G 2023. NiN Basiskartlegging av verneområder i Trøndelag fylke 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-16, 61 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0385-6.

Gaarder, G. 2023. Skjøtselsplan for naturbeitemarker i Skárfvággi/Skardalen UKL i Kåfjord kommune, Troms og Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-17. 29 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0388-7.

Gaarder, G. 2023. Skjøtselsplan for Nerbukta i Skárfvággi/Skardalen UKL i Kåfjord kommune, Troms og Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N4. 15 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0373-3.

Gaarder, G. 2023. Skjøtselsplan for Mellagården slåttemark i Skárfvággi/Skardalen UKL i Kåfjord kommune, Troms og Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N5. 15 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0374-0.

Gaarder, G. 2023. Skjøtselsplan for Stuoralokta slåttemark i Skárfvággi/Skardalen UKL i Kåfjord kommune, Troms og Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N6, 11 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0376-4.

Abaz, A. H. & Gaarder, G. 2023. Flytebrygge til Hellesylt Camping, Stranda kommune. Vurdering av virkninger på naturmangfoldet. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N8, 23 s. ISBN 978-82-345-0387-0.

Bolme, G. & Gaarder, G. (2022). Kartlegging og konsekvensutredning av naturmangfold i Storelva med sideelver, Heim kommune 2022. iTrollheimen Rapport 001-2022.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2022. Skjøtselsplan for «Strand», slåttemark i Kvæfjord kommune, Troms og Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N58, ISBN 978-82-345-0370-2.

Gaarder, G. 2022. Skjøtselsplan for Kovenleahki, slåttemark i Porsanger kommune, Troms og Finnmark fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2022-N52, 13 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0344-3.

Lorentzen, M. N., Hanssen, U., Abaz, A. H., Jordal. J. B. & Gaarder, G. 2022. Kartlegging av arter på ospetrær i Indre Sogn i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-58, ISBN 978-82-345-0331-3.

Gaarder, G., Johnsen, O., Lunde, S. E. & Olsen, J. O.  2022. Naturmangfold i indre deler av Manndalen, Kåfjord kommune. Verdier og forvaltningsråd. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-60,  xx s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0333-7.

Gaarder, G. & Gustad, J. R.  2022. Insektundersøkelser i Nærøyfjorden landskapsvernområde mellom Undredal og Stigen i Aurland kommune.  Miljøfaglig Utredning rapport 2022-68, xx s. ISBN 978-82-345-0349-8.

Gaarder, G. 2022. Skjøtselsplan for naturbeitemarka på Sandmelen, Stabbursneset i Porsanger kommune, Troms og Finnmark fylke.  Miljøfaglig Utredning rapport 2022-70, 19 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0352-8.

Halvorsen, R., Brenn, O. A., Framstad, E., Gaarder, G., Gjerde, I., Høistad Schei, F., Skarpaas, O., Storaunet, K. O. & Sverdrup-Thygeson, A. 2022. Kap. 6. Framlegg til revidert beskrivelse av skogdynamikk i NiN, i Skarpaas, O. og Halvorsen, R. (red.) 2022. Skogens dynamikk, struktur og artsmangfold - bakgrunnskunnskap for en ny beskrivelse av skogbestandsdynamikk i NiN. NHM Rapport 111, 1–148.

Gaarder, G. & Høitomt, T. 2022. Verdisetting av bekkekløfter. NVE rapport 21/2022. 104 s. + vedlegg. ISBN: 978-82-410-2262-3. Se PDF.

Brynjulvsrud, J.G. (red), Gammelmo, Ø. (red)., Blindheim, T., Brandrud, T.E., Gaarder, G., Hofton, T.H., Høitomt, T., Langmo, S.H.L., Midteng, R.B., Reiso, S., Solvang, R. og Wold, O. 2022. Naturfaglige registreringer av kalkskog og baserik skog - Sammenstilling av resultater. Biofokus rapport 2022-070. Stiftelsen Biofokus. Oslo

Gaarder, G. 2022. Sandvikvegen 377, Levanger kommune. Hensyn til naturmangfold på hyttetomt.  Miljøfaglig Utredning notat 2022-N23. 18 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0293-4.

Gaarder, G. 2022. Finnvik på Sørøya, Hammerfest kommune. Hensyn til naturmangfold ved etablering av ny vei.  Miljøfaglig Utredning notat 2022-N27, 10 s. ISBN 978-82-345-0298-9

Nyjordet, S. M. G., Bolme, G. & Gaarder, G. 2022. Liakjølen hyttefelt, Orkland kommune. Hensyn til naturmangfold ved bygging av nye veier og hytter. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N37, ISBN 978-82-345-0308-5.

Gaarder, G. & Tellnes S. 2022. Sandplassen næringsområde, Orkland kommune. Vurdering av naturmangfold, inkludert samlet belastning (§10) på strandsoner i Orkangerfjorden Miljøfaglig Utredning notat 2022-N39, 24 s. ISBN 978-82-345-0311-5.

Gaarder, G. & Olofsson, I. 2022. Heia motorsenter, Grong kommune. Konsekvenser for karbonlagring og naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-48, 35 s. ISBN 978-82-345-0306-1.

Gaarder, G. 2022. Åremma avfallsanlegg i Vefsn kommune. Virkninger på naturmangfold av utvidelse av anlegget.  Miljøfaglig Utredning rapport 2022-49, 48 s. ISBN 978-82-345-0307-8.

Gaarder, G. 2022. Kartlegging av beitemarksopp i potensielle deponiområder i Aurland og Lærdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-52. 21 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0321-4.

Gaarder, G. 2022. Høgsetleira naturreservat, Gjemnes kommune. Naturfaglig vurdering av rasområde. Miljøfaglig Utredning, notat 2022-N46. 15 s. ISBN 978-82-345-0323-8

Gaarder, G. 2022. Somrungen kraftstasjon, Sunndal kommune. Hensyn til naturmangfold.  Miljøfaglig Utredning notat 2022-N15. 12 s. ISBN 978-82-345-0282-8.

Gaarder, G., Hessen, K. & Svingen, K.  2022. Ivaretaking av miljøinteresser ved planting av skog på nye arealer. Innspill til nasjonal veileder. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N16. 35 s. ISBN 978-82-345-0286-6.

Bekken, J., Larsen, B.H.& Gaarder,G. 2022. Ansvarsnaturtyper og ansvarsarter for Hedmark. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-38, ISBN 978-82-345-0283-5.

Gaarder, G., Abaz, A. H., Hanssen, U. Jordal, J. B. Nyjordet, S. M. G., Steinsvåg, K. M. F., & Tellnes, S.  2022. Kulturlandskap i Vestland. Kartlegging av utvalde lokalitetar i 2021. Miljøfaglig  Miljøfaglig Utredning rapport 2022-39, xx s. ISBN 978-82-345-0284-2.

Gaarder, G. 2022. Fritidsboliger på Godøysund, Tysnes kommune. Vurderinger av virkninger på naturmangfold.  Miljøfaglig Utredning rapport 2022-42, 38 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0288-0.

Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2022. Veiledning i naturtypekartlegging. Forberedelser til NiN-basert kartlegging.  Miljøfaglig Utredning notat 2022-N13, 17 s.

Abaz, A. H, Nyjordet, S. M. G. & Gaarder, G. 2022. Revidert skjøtselsplan for Styvi-Holmo i Nærøyfjorden landskapsvernområde, Aurland kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-36, 34 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0280-4.

Svingen, K., Gaarder, G. & Wangen, K. 2022. Landskapsøkologiske verdier i Heim kommune. Beskrivelse av metodikk, viktige områder og forslag til oppfølging. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-37, ISBN 978-82-345-0281-1.

Gaarder, G. & Jordal J.B. 2022. Skjøtselsplan for Muldalen (Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde) og innspel til forvaltning av Muldalslia naturreservat. Miljøfaglig Utredning, rapport 2022-18. 45 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0256-9.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Folden, Ø., Hanssen, U., Hessen, K., Jordal, J. B., Lorentzen, M. N., S. M. G. Nyjordet, Svingen, K. & Tellnes, S. 2022. Skogvernundersøkelser i Rogaland, Vestlandet og Møre og Romsdal fylker i 2021. Verdibeskrivelser. Miljøfaglig Utredning, notat 2022-19. 33 s. 

Wangen, K., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Hanssen, U., Lorentzen, M. N., Svingen, K., Vatne, S. & Vold, M.  2022. Naturmangfald i Orkland kommune. Datagrunnlag til kommuneplanens arealdel.  Miljøfaglig Utredning rapport 2022-21, 91 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0259-0.

Gaarder, G., Gustad, J. R. & Berggren, K. 2022. Mangfold og bevaringstiltak for sommerfugler og andre virvelløse dyr i Lærdal.  Miljøfaglig Utredning rapport 2022-26, 41 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0265-1.

Nyjordet, S. M. G., Abaz, A. H., Gaarder, G., Fjelstad, H. & Svingen, K.  2022. Naturmangfold i Bergen kommune. Kartleggingsstatus for naturtyper og arter. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-31. 90 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0273-6.

Nyjordet, S. M. G. & Gaarder, G. 2022. Kartlegging og forvalting av toppstorr i sørlege del av Trøndelag fylke 2021.  Miljøfaglig Utredning rapport 2022-33, 27 s. ISBN 978-82-345-0275-0.

Gaarder, G., Hofton, T.H., Holien, H. & Tønsberg, T. 2022. Lavfloraen på dødt organisk materiale under overhengende berg og steinblokker. Blyttia 80: 51-67.

Gaarder, G. 2022. Kommunedelplan for naturmangfold i Stjørdal. Kommentarer til høringsuttalelser. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N5. 12 s. ISBN 978-82-345-0238-5.

Lorentzen, M. N., Gaarder, G., Wangen, K. & Svingen, K.  2022. NiN Basiskartlegging av verneområder i Møre og Romsdal fylke 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-1, 42 s. ISBN 978-82-345-0237-8.

Svingen, K. & Gaarder, G. 2022. Skjøtselsplan for strekningen Bodøsjøen friluftsområde - Blokkan i Bodø kommune.  Miljøfaglig Utredning rapport 2022-2, ISBN 978-82-345-0239-2.

Jordal, J.B., Gaarder, G., Lorentzen, M.N. & Larsen B.H. 2022. Kartlegging av beitemarkssopper i 2021. Miljøfaglig Utredning Rapport 2022-4. ISBN 978-82-345-0241-5.

Gaarder, G., Folden, Ø. & Lorentzen, M. N.  2022. Basiskartlegging i nordøstre del av Grytdalen naturreservat, Orkland kommune i 2021. Kartlegging av naturtyper etter NiN versjon 2.2 Miljøfaglig Utredning rapport 2022-6, 20 s. ISBN 978-82-345-0244-6.

Gaarder, G., Heggelund, I., Johnsen, O., Larsen, P. G., Lunde, S. E., Skrede H. & Skrede S.  2022. Fjellområdene rundt Guolásjávri i Kåfjord kommune. Naturverdier og bevaringstiltak.  Miljøfaglig Utredning rapport 2022-8, ISBN 978-82-345-0246-0.

Abaz, A. H., Hanssen, U., Nyjordet, S. M. G., Tellnes, S. & Gaarder, G. 2022. NiN Basiskartlegging av fire verneområder i Vestland fylke 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-10, 33 s. ISBN 978-82-345-0248-4.

Gaarder, G. & Wangen, K. 2022. Ny trasé for Fv. 5880 frå Kvalsund forbi Teigeneset på Nerlandsøy. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-16. 40 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0254-5.

Gaarder, G. 2021. Torjulvågen industribygg, Tingvoll kommune. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N49. 20 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0225-5.

Gaarder, G. 2021. Forekomst og forvaltning av aursundløvetann Taraxacum crocodes  i Nordland. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-57. 24 s. ISBN 978-82-345-0222-4.

Vatne, S., Gaarder, G. og Jordal, J.B. 2021. Forslag til skjøtselstiltak og råd for bevaring av artsmangfold i Skogset-Seljevika i Eikesdalen Miljøfaglig Utredning rapport 2021-59, ISBN 978-82-345-0227-9.

Gaarder, G., Gjeldnes, Ø., Gjøra, O. R. & Valde, K. 2021. Småspove i Møre og Romsdal 2021. OUM-rapport nr. 5-2021. 24 s. ISBN 978-82-93893-06-6

Svingen, K. & Gaarder, G. 2021. Skjøtselsplan for kyststrekningen Blokkan – Mørk-vedbukta i Bodø. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-53. 28 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0218-7.

Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2021. Aunvågen næringsområde på Smøla. Naturmangfold i sjø og fjæresona. Miljøfaglig Utredning, notat 2021-N46. 20 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0206-4

Gaarder, G. 2021. Hosensand landskapsvernområde. Evaluering av skjøtsel. Miljøfaglig Utredning Notat 2021-N45. 14 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0204-0.

Gaarder, G. 2021. Utredning av naturmangfold for Langbakken næringsområde i Averøy kommune. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-47. 33 s. ISBN 978-82-345-0212-5.

Gaarder, G. 2021. Stavåløkken – østre i Oppdal kommune. Naturmangfoldverdier. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N42. 23 s. ISBN 978-82-345-0199-9.

Gaarder, G. 2021. Fortun transformatorstasjon – vurdering av naturmangfold for nærliggende kløft. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N10. 12 s. ISBN 978-82-345-0159-3.

Gaarder, G. 2021. Herøy vassverk – vurdering av naturmangfold.  Miljøfaglig Utredning notat 2021-N19, 13 s. ISBN 978-82-345-0167-8.

Gaarder, G. 2021. Naturmangfold i Nordfjord i Sørfold kommune Miljøfaglig Utredning notat 2021-N20, 17 s. ISBN 978-82-345-0169-2.

Gaarder, G. 2021. Korsavegen 7, Sunnfjord. Naturmangfold i strandsona til Løken.  Miljøfaglig Utredning notat 2021-N34. 9 s. ISBN 978-82-345-0187-6.

Gaarder, G. 2021. Naustholmen i Buvåg, Hamarøy kommune. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning Notat 2021-N36. 21 s. ISBN 978-82-345-0189-0.

Gaarder, G. 2021. Skår i Ytre Fjellbygda, Gloppen kommune. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N39. 20 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0193-7.

Gaarder, G. 2021. Naturfaglige forvaltningsråd for Gruvåsen, Os kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-30. 23 s. ISBN 978-82-345-0157-9.

Gaarder, G., Lorentzen, M. N., Abaz, A. H. & Nyjordet, S. G.  2021. Innspill til kommunedelplan for naturmangfold i Stjørdal kommune.  Miljøfaglig Utredning rapport 2021-32. 93 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0168-5.

Gaarder, G., Vold, M. & Nyjordet, S. M. G.  2021. Husbyåsen-Remyra i Stjørdal kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold.  Miljøfaglig Utredning rapport 2021-38, 49 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0196-8.

Gaarder, G., Jordal, J. B. & Frisch, A. 2021. Phaeographis inusta new to Norway, with comments on Arthothelium macounii. Graphis Scripta 33 (4): 59–66. Oslo. ISSN 2002-4495.

Gaarder, G., Abaz, A. H., Lorentzen, M. N. & Nyjordet, S. M. G.  2021. Tverrforbindelse mellom Fv710 og Fv714 i Orkland kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-11, ISBN 978-82-345-0131-9.

Wangen, K. & Gaarder, G. 2021. Massetak på Nerlandsøya og ved Igesund. Ny tilføringsveg mellom Kvalsund og Nerland/Kvalsvik. Konsekvensutgreiing på tema naturmangfald.  Miljøfaglig Utredning rapport 2021-25, 53 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0145-6.

Lorentzen, M. N., Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2021. Tarva i Ørland kommune. Naturtypekartlegging og revidering av skjøtselsplan til et nasjonalt utvalgt kulturlandskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-26, ISBN 978-82-345-0149-4.

Gaarder, G. 2021. Naturfaglige forvaltningsråd for Gruvåsen, Os kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-30. 23 s. ISBN 978-82-345-0157-9.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2021. Skjøtselsplan for Borgværtangen vest, naturbeitemark på Borgværet i Vestvågøy kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N4, 9 s. ISBN 978-82-345-0146-3.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2021. Skjøtselsplan for Store Borga S, naturbeitemark på Borgværet i Vestvågøy kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N5, 9 s. ISBN 978-82-345-0147-0.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2021. Skjøtselsplan for Borgværet S, naturbeitemark på Borgværet i Vestvågøy kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N6, 9 s. ISBN 978-82-345-0148-7.

Gaarder, G. 2021. Finneidfjord havnepark – virkninger på naturmangfold.  Miljøfaglig Utredning notat 2021-N8, 15 s. ISBN 978-82-345-0153-1.

Gundersen, A., Ihlen, P. G., Lunde, R., Hansson, T. H., Lønmo, N., Steinsvåg, K. M. F., Tellnes, S., Abaz, A. H., Nyjordet, S. M., Gaarder, G., Appelgren, L., Larsen, O. K., Sømme, H. O., Flydal, K., Colman, J. E. & Aradi, R. 2021. E39, Stord-Os. Naturmangfald. AsplanViak. Rapport, 153 s. + vedlegg. 

Hanssen, U., Lorentzen N. M., Gaarder, G., Abaz, A. H. & Alvereng, P. 2021. Basiskartlegging i Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn og Brennvika naturreservat i Nordland 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-4, 35 s. ISBN 978-82-345-0124-1

Gaarder, G. 2021. Kartlegging og forvaltning av hagtornsommerfugl i Indre Sogn.  Miljøfaglig Utredning rapport 2021-2. xx s. ISBN 978-82-345-0122-7.

Gaarder, G., Heggelund, I., Johnsen, O., Lunde, S. E., Skrede H. & Skrede S.  2021. Rongadalen i Nordreisa kommune. Naturverdier og bevaringstiltak.  Miljøfaglig Utredning rapport 2021-3. 44 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0123-4.

Abaz, A. H., Lorentzen, M. N., Gaarder, G. & Nyjordet, S. M. G 2021. Basiskartlegging etter NiN i fire skogreservater i Sogndal kommune 2020. Fimreiteåsen, Rodeholene, Stedjeberget og Tingastad. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-12, 38 s. ISBN 978-82-345-0132-6.

Nyjordet, S. M. G., Abaz, A. H., Folden, Ø., Gaarder, G. & Lorentzen, M. 2021. Basiskartlegging i sørlige del av Grytdalen naturreservat, Orkland kommune i 2020. Kartlegging av naturtyper etter NiN versjon 2.2. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-14, 25 s. ISBN 978-82-345-0134-0.

Mork, K., Gaarder, G., Tellnes, S. & Steinsvåg, K. M. F. 2020. Ny 420 kV kraftledning Blåfalli/Sauda- Håvik/Gismarvik - Konsekvensutredning. Fagområde naturmangfold. Dokumentkode: 10200439-RIM-RAP-01A. Rapport, 50 s.

Vatne, S., Gaarder, G., Hofton T.H. og Breili, A. 2020. Hjelmragg Ramalina obtusata i Norge – status for 2020 og forvaltningstiltak. Økolog Vatne Rapport 3-2020. 20 s. + vedlegg.

Gaarder, G. 2020. Øvre Gorsetgrenda i Oppdal. Konsekvenser på tema naturmangfold av nytt hyttefelt. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-38. 29 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0084-8.

Gaarder, G. 2020. Utredning av naturmangfold for Langbakken næringsområde i Averøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-40, 26 s. ISBN 978-82-345-0088-6.

Gaarder, G. 2020. Bevaring av vegamaure Galium normanii i Norge. Nasjonal status og resultater fra inventeringer i 2020.  Miljøfaglig Utredning rapport 2020-41, 24 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0089-3.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2020. Ausvika i Bodø kommune. Skjøtselsplan for naturverdiene. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-47, ISBN 978-82-345-0098-5.

Abaz, A. H., Gaarder, G. & Nyjordet, S. M. G. 2020. Ny golfbane i Sløgrandane og utviding av masseuttak på Mo ved Ljøsne, Lærdal kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-49, ISBN 978-82-345-0102-9.

Gaarder, G. 2020. Bevaring av aursundløvetann Taraxacum crocodes i Norge. Nasjonal status og forvaltningsforslag.  Miljøfaglig Utredning rapport 2020-56, 39 s. ISBN 978-82-345-0109-8.

Gaarder, G. & Vatne, S.  2020. Konsekvensutredning E6 Ulsberg-Melhus. Supplerende kartlegging av naturmangfold på strekningene Korporalsbru-Støren og Gyllan-Kvål. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-59, ISBN 978-82-345-0116-6.

Gaarder, G. 2020. Gorsetgjerdet i Oppdal. Forslag til forvaltning.  Miljøfaglig Utredning notat 2020-21. 12 s. ISBN 978-82-345-0075-6.

Gaarder, G. 2020. Jøngfjellet i Orkland kommune. Naturmangfoldvurdering av kabelgrøfter. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N30. 30 s. ISBN 978-82-345-0097-8.

Gaarder, G., Abaz, A. H. & Nyjordet, S. M. G.  2020. Semi-naturleg eng i Indre Sogn. Kartlegging av utvalde lokalitetar i Sogndal og Vik kommunar.  Miljøfaglig Utredning notat 2020-N34, 9 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0114-2.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2020. Napp havn i Flakstad kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-31. 47 s. ISBN 978-82-345-0072-5.

Gaarder, G. 2020. Utkast til skjøtselsplan for flommarkskog med hjelmragg ved Sørli museum, Lierne kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-29, 32 s. ISBN 978-82-345-0068-8.

Gaarder, G. 2020. Vinnutrappa i Sunndal kommune. Konsekvenser på naturmangfold.  Miljøfaglig Utredning rapport 2020-28, 25 s. ISBN 978-82-345-0067-1.

Lorentzen, M. N. & Gaarder, G. 2020. Askevågen i Hustadvika kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-31, ISBN 978-82-345-0065-7.

Lorentzen, M. N. & Gaarder, G. 2020. Kartlegging av naturmangfold på Brekkåsen i Melhus kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-25, ISBN 978-82-345-0064-0.

Gaarder, G., Larsen, B. H. & Meisingset, E. 2020. Vurdering av samlet belastning for hyttefelt i Oppdal kommune. Med særlig vekt på området Stangmyra-Skarvatnet.  Miljøfaglig Utredning rapport 2020-22. xx s. ISBN 978-82-345-0057-2.

Gaarder, G. & Holtan, D. 2020. Veitilkomst over Øksenvågen i Averøy. Konsekvenser på naturmangfold.  Miljøfaglig Utredning rapport 2020-20, xx s. ISBN 978-82-345-0055-8.

Gaarder, G. 2020. Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde. Skjøtselsplan for Reindalseter. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-17, ISBN 978-82-345-0050-3.

Gaarder, G. 2020. Romsdalen landskapsvernområde. Skjøtselsplan for tre setervoller i Vermedalen. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-16, 30 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0049-7.

Alvereng, P., Gaarder, G., Hanssen, U. & Jordal, J.B. 2020. Basiskartlegging i Nordland fylke 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2 Miljøfaglig Utredning rapport 2020-9, ISBN 978-82-345-0040-4. 45 s.

Lorentzen, M. N. & Gaarder, G. 2020. Naturtypekartlegging i Mørkridsdalen landskapsvernområde i Luster kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-8, 19 s. + vedlegg, ISBN 978-82-345-0039-8.

Lorentzen, M. N., Svingen, K., Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2020. Basiskartlegging i Hedmark 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-6, 36 s, ISBN 978-82-345-0035-0.

Larsen, B. H., Dahl, T., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Lorentzen, M. N. & Svingen, K.  2020. Basiskartlegging i Oppland i 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-2, ISBN 978-82-345-0030-5.

Gaarder, G., Breili, A., Hofton, T. H. & Vatne, S.  2020. Forekomst av hjelmragg Ramalina obtusata i Norge. Status og tiltak for bevaring.  Miljøfaglig Utredning rapport 2020-1. 53 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0025-1.

Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2020. Grandane i Lærdal. Kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning, notat 2020-N8. 21 s. ISBN 978-82-345-0042-8

Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2020. Oppheim på Frøya. Kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N7, 23 s. ISBN 978-82-345-0038-1.

Isdahl, T., Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hovind, A. Å., Kornstad, T., Lorentzen, M., Rostad, L. R., & Stolsmo, S. P. 2020. NiN-kartlegging etter Miljødirektoratets instruks til bruk i V712. Utprøving, vurdering og forslag til implementering. Norconsult, rapport 76 s.

Gaarder, G. & Wangen, K. 2019. Kartlegging og verdisetting av naturtyper. I H. Ingierd, I. Bay-Larsen & K. Hiis Hauge (Red.), Interessekonflikter i forskning (s. 191–214). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.63.ch9

Gaarder, G., Reiso, S., Hofton, T.H., Midteng R. og Brandrud, T.E. (red) 2019. Kartlegging av kalkskog i Buskerud, Hedmark, Nordland, Oppland, Sogn og Fjordane og Telemark 2018. BioFokus-rapport 2019-9. 55 s. ISBN 978- 82-8209-744-4. Stiftelsen BioFokus. Oslo.

Gaarder, G. 2019. Skjønn trengs i naturtypekartleggingen. Artikkel publisert 06.12.2019. Pan/Harvest. 7 s.

Gaarder, G. 2019. Strømkabel i Vangrøftdalen. Konsekvenser på naturmangfold.  Miljøfaglig Utredning rapport 2019-35, 40 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0002-2.

Gaarder, G. 2019. Naturtypekartlegginger på Vestlandet 2014-2019. Resultater fra kartlegging av lav og moser i Hordaland og Sogn og Fjordane. Sabima kartleggingsrapport 7. 14 s. + vedlegg. 

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Boligbygging i Tjeldbergvika. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-2, ISBN 978-82-8138-990-8.

Folden, Ø. & Gaarder, G. 2019. Forvaltning av leplantefelt. Faktagrunnlag og tilrådingar for leplantefelta på Gossen i Aukra kommune.  Miljøfaglig Utredning rapport 2019-23,  xx s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-986-1.

Gaarder, G. 2019. Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for Muldalen. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-20, 24 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-976-2.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Naturtyper i utvalgt kulturlandskap Skallan-Rå i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-16, ISBN 978-82-8138-968-7.

Steinsvåg, K. M. F. & Gaarder, G. 2019. Faggrunnlag til handlingsplan for fattig boreonemoral regnskog. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-15, 47 s. ISBN 978-82-8138-967-0.

Alvereng, P., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2019. Sanddynemark i Nordland. Sluttrapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-13, 31 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-965-6.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Høitomt, G., Lorentzen, M. N., Midtaune, K. & Nygård, M. 2019. Basiskartlegging i Oppland i 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1.  Miljøfaglig Utredning rapport 2019-7. xx s. ISBN 978-82-8138-959-5.

Gaarder, G., Lorentzen, M. N. & Midtaune, K.  2019. Basiskartlegging i Sogn og Fjordane 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-4,  43 s. ISBN 978-82-8138-956-4.

Lorentzen, M. N., Vatne, S., Gaarder, G.  2019. Drikkevannskilde i Hemne kommune for Eide kommunale vannverk. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-2, ISBN 978-82-8138-954-0.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2019. Høydalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for heilskaplege kulturlandskap i verneområdet.  Miljøfaglig Utredning rapport 2019-1, ISBN 978-82-8138-953-3.

Gaarder, G. 2019. Såttåhaugen i Vangrøftdalen. Naturmangfoldvurdering av ny parkeringsplass. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N58, 10 s. ISBN 978-82-345-0003-9.

Gaarder, G. 2019. Vintervollen på Røros. Kartlegging av naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2019-N57. 20 s. + vedlegg.

Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2019. Indre Hornnesvika i Førde kommune. Vurdering av naturverdier. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N56, 12 s.

Gaarder, G. 2019. Åmskaret i Ørsta kommune. Vurdering av naturverdier. Miljøfaglig Utredning, notat 2019-N54. 12 s. 

Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Midtskogvatnet slåttemyr, Orkdal kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N5., 17 s. ISBN 978-82-8138-989-2.

Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2019. Bergem kompostplass i Tingvoll. Forvaltning av fremmedarter.  Miljøfaglig Utredning notat 2019-N50. 12 s.

Gaarder, G. 2019. Gjøsvikmoen på Røros. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning, notat 2019-N48. 22 s. + vedlegg.

Folden, Ø. & Gaarder, G.  2019. Framlegg til forvaltingsplan for Aukraskogen på Gossen, Aukra kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N45.18 s. + vedlegg.

Gaarder, G. 2019. E6 Ulvsvågskaret i Hamarøy og Tysfjord. Kartlegging av naturmangfold på utvalgte strekninger. Miljøfaglig Utredning, notat 2019-N43. 21 s. 

Gaarder, G. 2019. Salten trafo i Sørfold. Botaniske undersøkelser.  Miljøfaglig Utredning notat 2019-N41, 32 s. ISBN 978-82-8138-985-4.

Wangen, K. & Gaarder, G. 2019. Utvidet industriareal for Talgø i Todalen, Surnadal - Vurdering av naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2019-N40, 18 s.

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2019. E6 Svenningelv – Lien i Grane. Supplerende vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning, notat 2019-N38. 39 s. + vedlegg.

Lorentzen, M. N. & Gaarder, G. 2019. Naturmangfold i Kyrksæterøra, Hemne kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N37, ISBN 978-82-8138-984-7.

Gaarder, G. 2019. Basestasjon for telekommunikasjon på Trætsve i Levanger. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N36. 17 s. + vedlegg.

Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2019. Skjøtsel av Farstadbukta naturreservat. Innspill basert på befaring 15.06.2019. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N33, 16 s.

Gaarder, G. 2019. Strømkabel i Vangrøftdalen. Konsekvenser på naturmangfold.  Miljøfaglig Utredning rapport 2019-35, 40 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0002-2.

Gaarder, G. 2019. Naturtyper i Tingvoll. Supplerende kartlegging 2014-2018. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N29, 15 s. + vedlegg.

Gaarder, G. 2019. E136 Flatmark – Monge – Marstein i Rauma. Supplerende naturtypekartlegging.  Miljøfaglig Utredning notat 2019-26, 13 s. + vedlegg.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Blomlian sørøst, Kvæfjord kommune, Troms og Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N25, ISBN 978-82-8138-974-8.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Brekka vest naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N21.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Steinkrysshågen naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N20.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Attom Klemma naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N19.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Strandhågen sør naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N18.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Størkeråsen vest naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N17.

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2019. Verdisetting av naturtyper. Innspill til Miljødirektoratet sin metodikk.  Miljøfaglig Utredning notat 2019-N16, 35 s. ISBN 978-82-8138-971-7.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Busjhågen naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N14.

Gaarder, G. 2019. Rendalen tømmerkai i Halsa. Vurdering av naturmangfold.  Miljøfaglig Utredning notat 2019-N8, 13 s .

Gaarder, G. & Jordal, J. B.  2019. Vernesupplement i Hordaland 2019. Innspill til områder.  Miljøfaglig Utredning notat 2019-06, 21 s . + vedlegg.

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2019. Vernesupplement i Sogn og Fjordane 2019. Innspill til områder. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N5, 26 s + vedlegg.

Gaarder, G. 2019. Vikan havn på Smøla. Vurdering av naturmangfold.  Miljøfaglig Utredning notat 2019-N2, 21 s.

Gaarder, G., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2018. Konsekvensutredning ny 420 kV kraft-ledning Blåfalli/Sauda – Håvik/Gismarvik. Beskrivelser av verdifulle naturtyper. Miljøfaglig Utredning, notat 2018-N38. 11 s. + vedlegg. 

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2018. Vernesupplement i Møre og Romsdal 2018. Innspill til områder. Miljøfaglig Utredning, notat 2018-N39.

Tellnes, S., Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2018. Forvaltningsrelevante, naturfaglige problemstillinger i Vangrøftdalen, Os kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-42, 19s.

Gaarder, G., Breili, A., Hofton, T. H. & Vatne, S. 2018. Bevaring av hjelmragg Ramalina obtusata i Norge. Nasjonal status og resultater fra inventeringer i 2018.  Miljøfaglig Utredning rapport 2018-27,  48 s.

Hanssen, U., Gaarder, G. & Lorentzen, M. 2018. Naturtypekartlegging etter NiN2.1 i utvalgte verneområder i Trøndelag i 2018. Erfaringer og forvaltningsmessig viktige resultater. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-28. 

Gaarder, G., Hanssen, U. & Lorentzen, M. N.  2018. Naturtyper og naturverdier i Skjellådalen naturreservat i Trøndelag. Resultater etter naturtypekartlegging i 2018.  Miljøfaglig Utredning rapport 2018-29, xx s. + vedlegg.

Lorentzen, M. N., Gaarder, G., Jordal, J. B. & Wangen, K.  2018. Basiskartlegging i Møre og Romsdal 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1.  Miljøfaglig Utredning rapport 2018-30. 50 s. 

Hassel, K., Wangen, K., Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2018. Nipdraugmose Anastrophyllum joergensenii - en svært sjelden art tilhørende en eksklusiv gruppe oseaniske levermoser. Blyttia 76: 261-271.

Gaarder, G., Alvereng, P. & Steinsvåg, K. M. F. 2018. Pilotfasen for 'Planting av skog på nye arealer som klimatiltak'. Feltundersøkelser i Nordland, Rogaland og Trøndelag.  Miljøfaglig Utredning rapport 2018-24, 33 s. + vedlegg.

Wangen, K., Tellnes, S. & Gaarder, G. 2018. Supplerende naturtypekartlegging i Frøya kommune i 2017 Miljøfaglig Utredning rapport 2018-22, 85 s.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2018. Påvirkning av kjørespor til Jarbrufjell gård på naturverdier i Gåsvatna landskapsvernområde, Saltdal kommune.  Miljøfaglig Utredning rapport 2018-21, 36 s.

Tellnes, S., Alvereng, P. & Gaarder, G. 2018. Sårbarhetsvurdering og naturtypekartlegging i Skjørlægda, Lomsdal-Visten nasjonalpark. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-20.

Tellnes, S., Alvereng, P. & Gaarder, G. 2018. Naturkartlegging i Holmvassdalen naturreservat. Kartlegging av myr- og våtmarksområder samt vurdering av barmarkskjøring. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-19.

Wangen, K. & Gaarder, G. 2018. Konsekvensanalyse på tema naturmangfold for Ydstines næringsområde i Stjørdal kommune.  Miljøfaglig Utredning rapport 2018-18, 33 s. 

Gaarder, G., Hofton, T. H. & Reiso, S.  2018. Frivillig vern av skog i Pasvik. Naturfaglige vurderinger av verneareal som ønskes frigitt. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-16, 56 s. + vedlegg.

Tellnes, S. & Gaarder, G. 2018. Skjøtselsplan for Inntian: Vettan naturbeitemark i Frøya kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-13, 11 s.

Tellnes, S. & Gaarder, G. 2018. Skjøtselsplan for Inntian nord, kystlynghei, Frøya kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-12, 36 s

Lorentzen, M. N., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Larsen, B. H.  2018. Basiskartlegging i Hedmark 2017. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN-2.1-metodikk.  Miljøfaglig Utredning rapport 2018-11. 39 s.

Steinsvåg, K. M. F., Blindheim, T., Gaarder, G., Høitomt, T., Ihlen, P. G. & Langhelle, M. L.  2018. Naturfaglige registreringer i kystfuruskog. Sammenstilling av kartleggingsresultater 2012 – 2017.  Miljøfaglig Utredning rapport 2018-10, 111 s. + vedlegg.

Tellnes, S. & Gaarder, G. 2018. Naturtypekartlegging på Inntian i Frøya kommune.  Miljøfaglig Utredning rapport 2018-7. 36 s. + vedlegg.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2018. Vestsiden massedeponi i Ringerike kommune – konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-2.

Lorentzen, M. & Gaarder, G. 2018. Naturmangfold ved Løykja skole, Sunndal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N31, 11 s.

Gaarder, G., Alvereng, P. & Steinsvåg, K. M. F. 2018. Planting av skog på nye arealer som klimatiltak. Erfaringer etter en feltkontroll sommeren 2018.  Miljøfaglig Utredning notat 2018-N28, 14 s.

Steinsvåg, K. M. F., Elven, H. & Gaarder, G. 2018. Fv. 303 Seimsdalstunnelen i Årdal kommune. Kartlegging av naturtypar og artar. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N26, 29 s. + Vedlegg.

Gaarder, G. 2018. Naturmangfold ved fiskesti langs Storelva på Meisingset, Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N21, 11 s.

Gaarder, G. 2018. Skjøtselsplan for Løken, Førde kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N17, 23 s.

Gaarder, G., Alvereng, P. & Tellnes, S.  2018. Vurdering av sårbarhet for vegetasjon. Erfaringer med bruk av Eide m.fl. (2015) sin metodikk.  Miljøfaglig Utredning notat 2018-N15. 6 s.

Gaarder, G. & Hofton, T. H. 2018. Hjelmragg Ramalina obtusata i Nordåa/Søråa i Ringebu kommune. Miljøfaglig Utredning, notat 2018-N1. 8 s.

Skrede, S., Heggelund, I., Johnsen, O., Lunde, S. E., Skrede, H. & Gaarder, G. 2018. Om forekomst og trusselbilde for sibirnattfiol Platanthera obtusata subsp. oligantha i Norge. Blyttia 76 (3): 155-165.

Blindheim, T. (Red.), Klepsland, J., Gammelmo, Ø., Hofton, T.H., Høitomt, T., Høitomt, L.E., Olberg, S., Reiso, S., Bichsel, M., Brynjulvsrud, J.G., Thylén, A., Gaarder, G, Abel, K. og Lønnve, O. 2017. Naturfaglige registreringer i forbindelse med ordningen ”frivillig vern” 2016. BioFokus-rapport 2017-10. Stiftelsen BioFokus. Oslo.

Jordal, J.B., Wangen, K., Tellnes, S., & Gaarder, G. 2017. Naturtypekartlegging i Møre og Romsdal i 2016, med vekt på revisjon av skoglokalitetar. Rapport J.B. Jordal nr. 1 - 2017.

Mork, K. & Gaarder, G. 2017. Ny 132 (420) kV kraftledning Adamselv - Lakselv. Konsekvensutredning. Naturmangfold. Multiconsult, oppdrag 129 106. Rapport, 113 s. + vedlegg.

Gaarder, G., Høitomt, T. & Klepsland, J. T. 2017. Moser og lav langs små vassdrag i Norge. NVE-rapport 47-2017. 37 s. ISSN 1501-2832. 

Blindheim, T., Gaarder, G., Høitomt, T. & Reiso, S. 2017. Faktaark for skogvernet i de enkelte fylkene. Vedlegg. I: Framstad (red.). Evaluering av norsk skogvern i 2016. Dekning av mål for skogvernet og behov for supplerende vern. NINA Rapport 1352: 91-127.

Blindheim, T., Gaarder, G. & Høitomt, T. 2017. Verneområdenes dekning av viktige naturtyper i skog. I: Framstad (red.). Evaluering av norsk skogvern i 2016. Dekning av mål for skogvernet og behov for supplerende vern. NINA Rapport 1352: 45-58.

Gaarder, G. 2017. Håkkåshaugen i Tingvoll. Naturmangfold i planlagt steinbrudd.  Miljøfaglig Utredning notat 2017-N38, 11 s.

Gaarder, G. 2017. Nerhol på Lønset i Oppdal. Naturmangfold knyttet til MiS-figur.  Miljøfaglig Utredning notat 2017-N20, 10 s.

Gaarder, G., Larsen, B. H., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S.  2017. Naturbeitemarker i Leksvik kommune. Naturverdier og nye lokaliteter funnet i 2016.  Miljøfaglig Utredning notat 2017-N15. 30 s.

Gaarder, G. 2017. Naturverdier mellom Svarstad og Sindre i Hornindal og Stryn kommuner.  Miljøfaglig Utredning notat 2017-N12, 14 s.

Gaarder, G. 2017. Naturverdier på sørsiden av Simlebotn i Nærøy kommune.  Miljøfaglig Utredning notat 2017-N7. 20 s.

Gaarder, G. 2017. Goarahat - Sandvikhalvøya. Vurdering av behov for nye biologiske undersøkelser. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N1.

Gaarder, G., Tellnes, S. & Vatne, S.  2017. Naturtypekartlegging ved Melhus sentrum i Melhus kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-26, xx s. ISBN 978-82-8138-901-4.

Gaarder, G., Langmo, S. H. L. & Larsen, B. H.  2017. Supplerende naturtypekartlegging i Ørland kommune i 2017, samt botaniske undersøkelser ved Grandefjæra og av Rusasetvatnet.  Miljøfaglig Utredning rapport 2017-25, ISBN 978-82-8138-899-4.

Gaarder, G., Hanssen, U., Ihlen, P. G., Jordal, J. B., Steinsvåg, K. M. F. & Wangen, K. 2017. Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Uttesting av metodikk.  Miljøfaglig Utredning rapport 2017-22, 108 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-895-6.

Gaarder, G. 2017. Kartlegging og veiledning ved planting av skog på nye areal. Resultater fra feltsesongen 2017 i Nord-Trøndelag.  Miljøfaglig Utredning rapport 2017-21, 34 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-894-9.

Gaarder, G., Mundhjeld, E. & Tellnes, S. 2017. Fylkesveg 722 Veslebygda - Flo i Stryn. Konsekvensutredning for naturmangfold av reguleringsplan med skredsikring.  Miljøfaglig Utredning rapport 2017-19, 72 s. ISBN 978-82-8138-892-5.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Vatne, S. & Wangen, K.  2017. Kvalitetssikring av naturtyper i skog i Sør-Trøndelag 2014-2015.  Miljøfaglig Utredning rapport 2017-18, 44 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-886-4

Gaarder, G., Appelgren, L., Hanssen, U., Høitomt, T., Jordal, J. B., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S.  2017. Kartlegging av kystfuruskog i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane i 2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-17, ISBN 978-82-8138-884-0.

Gaarder, G., Alvereng, P., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Larsen, B. H., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2017. Kvalitetssikring av naturtyper i skog i Nord-Trøndelag 2015-2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-16, 47 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-883-3.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2017. Kartlegging og veiledning ved planting av skog på nye areal. Resultater fra feltsesongen 2016 i Nord-Trøndelag.  Miljøfaglig Utredning rapport 2017-15, ISBN 978-82-8138-881-9.

Hanssen, U., Gaarder, G., Alvereng, P. 2016. Kvalitetssikring av naturtyper i skog i Grane kommune i Nordland fylke 2016. Miljøfaglig Utredning, staturrapport 2017-14. 15 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-878-9

Gaarder, G. 2017. Områderegulering Geiranger sentrum. Konsekvensutredning på tema naturmangfold for terrestriske miljøer.  Miljøfaglig Utredning rapport 2017-13, 47 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-877-2.

Gaarder, G., Haugan, R. & Langmo, S. H. L.  2017. Naturmangfold på Storfosna og Kråkvåg i Ørland kommune.  Miljøfaglig Utredning rapport 2017-12, 30 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-876-5.

Alvereng, P., Gaarder, G., Hanssen, U., Fjeldstad, H., Tellnes, S., Sundsdal, K. & Arnesen, G. 2017. Basiskartlegging i Nord-Trøndelag 2016. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN-2.1-metodikk. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-11, ISBN 978-82-8138-875-8.

Hanssen, U., Gaarder, G. & Alvereng, P.  2017. Supplerende naturtypekartlegging i Nordland, Troms og Nord-Trøndelag 2016. Registreringer gjort under søk etter nordlandsglattkrans.  Miljøfaglig Utredning rapport 2017-10, 39 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-874-1.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2017. Vilkårsrevisjon av Guolasjohka  i Kåfjord kommune. Utredning på tema biologisk mangfold og elva som kulturell møteplass.  Miljøfaglig Utredning rapport 2017-9, ISBN 978-82-8138-873-4.

Gaarder, G. 2017. Naturmangfold på Tvibyrgje, Askvoll kommune.  Miljøfaglig Utredning rapport 2017-8. 43 s. ISBN 978-82-8138-871-0.

Alvereng, P., Tellnes, S. & Gaarder, G. 2017. Naturkartlegging i Holmvassdalen naturreservat. Kartlegging av myr- og våtmarksområder samt vurdering av barmarkskjøring i 2017 Miljøfaglig Utredning rapport xx, ISBN 978-82-8138-904-5.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Langmo, S. H. L., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S.  2017. Utvikling av metodikk for naturfaglige registreringer i skog - deloppdrag Vestlandet. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-3. ISBN 978-82-8138-866-6.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2017. Altervatn naturreservat i Dønna kommune. Naturtypekartlegging basert på NiN2.0, inkludert anbefalinger om skjøtsel. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-2, ISBN 978-82-8138-862-8.

Vatne, S. & Gaarder, G. 2017. Naturtypekartlegging på Fremo i Melhus kommune.  Miljøfaglig Utredning rapport 2017-1. 30 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-861-1.

Solvang, R., Tellnes, S. & Gaarder, G. 2016. Biologisk mangfold på Kristiansund lufthavn, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal. Avinor BM-rapport nr. 1-2016.

Solberg, B.Ø. & Gaarder, G. 2016. Naturfaglige registreringer i forbindelse med rassikring av anleggsveg fram til Salten trafo, Sørfold kommune. Multiconsult notat: 129482-RIM-NOT-001. 10 s.

Solberg, B.Ø. & Gaarder, G. 2016. Naturfaglig registrering av arter og naturtyper ved Fauske jernbanestasjon. Multiconsult notat: 129502-RIM-NOT-001. 9 s. 

Gaarder, G. 2016. Naturverdier langs Vinda i Øystre Slidre – basert på befaring 28.10.2016. Upubl. notat, 9 s.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Ytre Sandvik - odden, naturbeitemark i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N56.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Suovdi, naturbeitemark i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N55.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Goarahat - midtre lokalitet, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N54.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Kolvik - Tømmernes, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N53.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Anopset nordøst, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N52.

Tellnes, S. & Gaarder, G. 2016. Reinventering av skruehavgras (Ruppia cirrhosa) i Gløsvågen naturreservat, Kristiansund kommune.  Miljøfaglig Utredning notat 2016-N48. 10 s.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Utvalgte områder i Møysalen landskapsvernområde. Naturtypebeskrivelser, landskapsvurderinger og skjøtselsplaner for to områder i Lonkanfjorden i Hadsel kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N39, ISBN 978-82-8138-848-2.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Rapliås slåttemarker, Hemnes kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N38, ISBN 978-82-8138-846-8.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Sandværet naturbeitemark og kystlynghei, Steigen kommune, Nordland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2016-N37, ISBN 978-82-8138-845-1.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Sjonøyene kystlynghei og naturbeitemark, Lurøy kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N36, ISBN 978-82-8138-844-4.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Kveitan og Øyvollen kystlynghei og naturbeitemark, Lurøy kommune, Nordland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2016-N35, ISBN 978-82-8138-843-7.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Myklebostad naturbeitemark, Steigen kommune, Nordland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2016-N34, ISBN 978-82-8138-842-0.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Hanekammen naturbeitemark, Steigen kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N33, ISBN 978-82-8138-841-3.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Karlsøya kystlynghei, Bodø kommune, Nordland fylke Miljøfaglig Utredning notat 2016-N32, ISBN 978-82-8138-840-6.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2016. Kartlegging og veiledning ved planting av skog på nye areal. Resultater fra feltsesongen 2016 i Nord-Trøndelag.  Miljøfaglig Utredning notat 2016-28.

Gaarder, G. 2016. Pusleplanter på Vikaleirane ved Stryn sentrum, Stryn kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N27.

Gaarder, G. 2016. Dyrshaugen næringsområde i Førde kommune. Virkninger på naturmangfold.  Miljøfaglig Utredning notat 2016-N24. 15 s.

Gaarder, G. 2016. Lyklingvatnet i Bømlo kommune. Vurdering av verdier for naturmangfoldet. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N21. 19 s.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Storebukt nord, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N17.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Satnjaluokta vest, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N16.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Kolvik - enger på sørsiden av bukta, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N14.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Indre Sandvik nord, naturbeitemark i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N13.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Goarahat – slåtteeng i øst, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N12.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Raigobakti, åpen kalkmark i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N9.

Gaarder, G. 2016. Snertvika hyttefelt i Verran. Vurdering av virkninger på naturmangfoldet.   Miljøfaglig Utredning notat 2016-N8.

Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2016. Haukdalsmyra Næringsområde. Konsekvensutredning på tema naturmangfold.  Miljøfaglig Utredning rapport 2016-29, ISBN 978-82-8138-850-5.

Gaarder, G. 2016. Småkraftverk i Mellomdalselva i Tromsø kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Revidert rapport.  Miljøfaglig Utredning rapport 2016-27, 31 s. ISBN 978-82-8138-836-9.

Gaarder G. & Tellnes, S. 2016. Naturtypekartlegging ved Langeset i Stryn kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2016-23. 24 s. + vedlegg. 

Gaarder, G. & Tellnes, S. 2016. Oppheim og Vetlevika i Stryn kommune – vurdering av naturmangfold.  Miljøfaglig Utredning rapport 2016-22, ISBN 978-82-8138-831-4.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Beite- og skjøtselsplan for Goarahat og Sandvikhalvøya, utvalgt kulturlandskap i Finnmark. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-19, ISBN 978-82-8138-826-0.

Larsen, B.H., Flynn, K.M., Gaarder, G. & Tellnes, S.B. 2016. Regionhavn Orkanger - konsekvenser for fugl.  Miljøfaglig Utredning rapport 2016-18, ISBN 978-82-8138-825-3.

Gaarder, G., Bendiksen, E., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Høitomt, T. & Klepsland, J. T.  2016. Kartlegging av kalkskog i Rogaland og Sør-Trøndelag i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-17, ISBN 978-82-8138-824-6.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Ihlen, P. G., Jordal, J. B. & Klepsland, J. T.  2016. Kartlegging av kystfuruskog i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-16, ISBN 978-82-8138-823-9.

Gaarder, G. & Høitomt, G.  2016. Reguleringsplan for E16 Nærøydalen. Konsekvensutredning på tema Naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-14. 69 s. ISBN 978-82-8138-821-5.

Wangen, K., Gaarder, G. & Jordal, J. B.  2016. Naturtypekartlegging i Møre og Romsdal i 2015.  Miljøfaglig Utredning rapport 2016-9. xx s. + vedlegg.  ISBN 978-82-8138-812-3.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2016. Naturmangfald i Askøy kommune. Kartlegging av naturtypar i 2014 og 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-8, 39 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-811-6.

Gaarder, G. 2016. Naturbeitemarker i Tingvoll. Nordmøre museum. Årbok 2064: 53-62.

Jordal, J. B., Evju, M. & Gaarder, G. 2016. Habitat specificity of selected grassland fungi in Norway. Agarica 2016, vol. 37: 5-32.

Larsen, B. H., Bendiksen, E., Brandrud, T. E., Gaarder, G., Høitomt, G. & Midteng, R.  2016. Kvalitetsheving og rekartlegging av skoglokaliteter i Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-6, ISBN 978-82-8138-808-6.

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Jordal, J. B.  2016. Kartlegging av naturtyper i Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag fylke i 2007.  Miljøfaglig Utredning rapport 2016-5. 37 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-807-9.

Gaarder, G. 2016. Naturtypekartlegging i Vindøldalen og Gammelseterdalen, Trollheimen landskapsvernområde. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-2. ISBN 978-82-8138-804-8.

Gaarder, G. 2016.  Supplerende naturtypekartlegging i Nesna kommune i Nordland fylke i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-1. 23 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-803-1.

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2016. Fattig boreonemoral regnskog og andre naturtyper påvist i Hordaland 2014-2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-3. 35 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-805-5.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2016. Kulturmark i Vestvågøy og Steigen kommuner. Kartlegging av verdifulle naturtyper i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-4, ISBN 978-82-8138-806-2.

Midteng, R., Gaarder, G. & Hofton, T. H. 2015. Naturtypelokaliteter fra registrering i Pasvik 2015. Sabima kartleggingsnotat 20-2015. 24 s. 

Gaarder, G. 2015. Furevågen byggefelt i Fjaler kommune. Virkninger på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N29. 15 s.

Gaarder, G. & Jordal, J. B.  2015. Naturtypekartlegging i Hemne kommune i 2015. Supplerende kartlegging med særlig vekt på området mellom Rovatnet og E39. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N21.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2015. Planting av lutzgran i Holdal/Liland i Vestvågøy. Undersøkelse av naturfaglige verdier. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N20.

Gaarder, G. & Høitomt, T. 2015. Etterundersøkelser av flora og naturtyper i elver med planlagt småkraftutbygging. NVE-rapport 102-2015. 70 s. + vedlegg.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2015. Detaljreguleringsplan for Tyttebærvika industriområde. Vurdering av virkning på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N16.

Blom, H. H., Gaarder, G., Ihlen, P. G., Jordal, J. B. & Evju, M. 2015. Fattig boreonemoral regnskog - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III. - NINA Rapport 1169. 97 s.

Wangen, K. & Gaarder, G. 2015. Konsekvensutredning Rv 70 Meisingset-Saghøgda, Tingvoll. Supplerende kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N26. 13 s.

Olsen, O. & Gaarder, G. 2015. Regulering av B33 Stokksund i Tjørvåg, Herøy kommune. Konsekvenser for fugl, flora og naturtyper. Miljøfaglig Utredning notat 2015:N14. 20 s.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2015. Kjønnås kraftverk i Ringebu kommune. Virkninger for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-28, ISBN 978-82-8138-783-6.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2015. Ansvarsnaturtyper og ansvarsarter for Oppland.  Miljøfaglig Utredning rapport 2015-7, ISBN 978-82-8138-757-7.

Hanssen, U., Alvereng, P., Gaarder, G., Jordal, J.B. og Langmo, S.H. 2015. Naturtypekartlegging i Gildeskål kommune i Nordland fylke i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-27, ISBN 978-82-8138-780-5. 40 s. + vedlegg.

Hanssen, U., Alvereng, P., Gaarder, G., Jordal, J.B. og Langmo, S.H. 2015. Naturtypekartlegging i Bodø kommune i Nordland fylke i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-26, ISBN 978-82-8138-779-9. 45 s. + vedlegg. 

Gaarder, G., Blindheim, T., Fjeldstad, H., Hofton, T. H., Høitomt T., Ihlen, P. G. & Langmo, S. H. L. 2015. Kartlegging av kystfuruskog i Rogaland og Hordaland i 2014. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-23. 41 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-774-4.

Gaarder, G., Alvereng, P., Hanssen, U. & Langmo, S. H. L. 2015. Supplerende naturtypekartlegging i Nordland og Troms 2014. Registreringer gjort under søk etter nordlandsglattkrans. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-1: 1-23 + vedlegg, ISBN 978-82-8138-751-5.

Gaarder, G., Alvereng, P., Hanssen, U. & Langmo, S. H. L. 2015. Kartlegging av nordlandsglattkrans Tolypella normaniana i 2014. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-12: 1-47, ISBN 978-82-8138-762-1.

Gaarder, G. 2015. Verma klatrepark i Rauma kommune. Virkninger på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N7. 

Gaarder, G. 2015. Utviklingsprosjekter-vannkraft i Skibotn, Storfjord kommune, Troms fylke. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-8, ISBN 978-82-8138-758-4.

Gaarder, G. 2015. Småkraftverk i Liveltelva i Bardu kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-18. ISBN 978-82-8138-768-3

Gaarder, G. 2015. Langset kraftverk i Nesna kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-29. 

Gaarder, G. 2015. Kartlegging og verdsetting av naturtyper. Kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for revisjon av DN-Håndbok 13-1999. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-24, ISBN 978-82-8138-775-1.

Gaarder, G. 2015. Furevågen byggefelt i Fjaler kommune. Virkninger på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N29. 15 s.

Gaarder, G. & Jordal, J. B.  2015. Naturtypekartlegging i Hemne kommune i 2015. Supplerende kartlegging med særlig vekt på området mellom Rovatnet og E39. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N21.

Gaarder, G. & Høitomt, T.  2015. Naturtypedata innsamlet ved etterundersøkelser av småkraftprosjekt. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-21. 140 s. ISBN 978-82-8138-772-0.

Gaarder, G. & Hanssen, U. 2015. Supplerende naturtypekartlegging i Surnadal kommune 2014. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-2: 1-31 + vedlegg, ISBN 978-82-8138-752-2.

Gaarder, G. & Hanssen, U. 2015. Supplerende naturtypekartlegging i Sunndal kommune 2013. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N2. 19 s. + vedlegg.

Gaarder G. & Wergeland Krog, O. 2015. Områderegulering for Horvnes, Alstahaug. Konsekvensutredning på tema Naturmangfold.  Miljøfaglig Utredning rapport 2015-32, ISBN 978-82-8138-788-1.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2015. Skjøtselsplan for Øyra ved Sande sentrum, Gaular kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N5. 18 s. 

Fjeldstad, H., Hanssen, U.,Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2015. Oppdatering og supplerende naturtypekartlegging i Verran kommune i 2014 Miljøfaglig Utredning rapport 2015-20, ISBN 978-82-8138-770-6.

Fjeldstad, H., Gaarder, G., Langelo G.F & Larsen, B.H. 2015. Riksveg 35 Hokksund- Åmot, registreringer naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-30, ISBN 978-82-8138-785-0.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2015. Supplerende naturtypekartlegging i Namdalseid kommune i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-22, ISBN 978-82-8138-773-7.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2015. Planting av lutzgran i Holdal/Liland i Vestvågøy. Undersøkelse av naturfaglige verdier. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N20.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2015. Detaljreguleringsplan for Tyttebærvika industriområde. Vurdering av virkning på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N16.

Blindheim, T., Hofton, T.H., Reiso, S. Gaarder, G., Brandrud, T.E., Thylén, A., Blumentrath, S. & Hjermann, D. 2015. 2015. Status for edelløvskog i Norge per 2014. Oppsummering av nasjonale kartlegginger av naturtypen 2009-2014. BioFokus-rapport 2015-5. 183 s.

Midteng, R., Gaarder, G., Kirppu, K. & Källén, I. 2015. Soppkartlegging i Pasvik, Sør-Varanger kommune 2014. SABIMA kartleggingsnotat x-2015, 24 s.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Valsøya: Vestsida naturbeitemark og kystlynghei i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-N35. 22 s.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Valsøya: Valsøyneset naturbeitemark i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-N36. 13 s.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Valsøya: Haugen kystlynghei i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-N34. 15 s.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Valsøya: Brandhaugen naturbeitemark i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-N33. 17 s.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Hammarkleivsætra sør 1 i Hemne kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N26, ISBN 978-82-8138-728-7.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Bjørksætrin i Hemne kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N27, ISBN 978-82-8138-729-4.

Larsen, B.H., Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Høitomt, T., Melby, M. W. & Wangen, K. 2014. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Folldal kommune i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-13, ISBN 978-82-8138-699-0.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2014. Ylja kraftverk i Vang kommune. Konsekvenser for naturmangfoldet av tilleggsoverføring fra Leineånes nedbørfelt. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-22, ISBN 978-82-8138-711-9.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2014. Naturverdier i tilknytning til planlagte Kongslihaugen fjelluttak i Nord-Fron kommune.  Miljøfaglig Utredning rapport 2014-31, ISBN 978-82-8138-725-6.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2014. Naturverdier i foreslåtte utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel for Sel kommune i Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-41, ISBN 978-82-8138-749-2.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2014. Naturtypekartlegging i området Gorset-Hovden-Vangslia i Oppdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-38, ISBN 978-82-8138-741-6.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2014. Kvalitetssikring av vegkantkartlegging i Sør- og Midt-Norge i 2014.  Miljøfaglig Utredning notat 2014-N32, ISBN 978-82-8138-736-2.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Høitomt, G., Lofthus, Ø., Viddal Vartdal, I. & Wold, O.  2014. Kartlegging av artsrike vegkanter i Østfold, Akershus og Oppland i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-36, ISBN 978-82-8138-740-9.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2014. Naturtyper i 21 verneområder i Oppland. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-systemet i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-6, ISBN 978-82-8138-692-1.

Hanssen, U., Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hofton, T. H. 2014. Edelløvskogkartlegging i Sogn og Fjordane og Buskerud i 2013. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014:15. 60 s. + vedlegg.  ISBN 978-82-8138-702-7.

Hanssen, U., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2014. Naturtyper i 36 verneområder i Møre og Romsdal. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2014. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-10. 978-82-8138-760-7

Hanssen, U. & Gaarder, G. 2014. Supplerende naturtypekartlegging i Rødøy kommune. Nordland fylke i 2013. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014:18. 28 s. + vedlegg.  ISBN 978-82-8138-706-5.

Gaarder, G., Hanssen, U. & Holien, H. 2014. Kartlegging av narreglye Staurolemma omphalarioides i 2013. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-3: 1-26, ISBN 978-82-8138-690-7.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hanssen, U. & Langmo, S. H. L. 2014. Supplerende naturtypekartlegging i Bjugn kommune 2012-2013. Miljøfaglig Utredning notat 2014-7

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Hanssen, U. 2014. Naturtypekartlegging i Skaun kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-2: 1-39 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-688-4

Gaarder, G. 2014. Trones gård i Verdal. Konsekvenser for flora og naturtyper av nytt hyttefelt. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-18.

Gaarder, G. 2014. Vinddøldalen i Trollheimen landskapsvernområde. Vurdering av naturverdier, spesielt knyttet til gammelskog. Miljøfaglig Utredning notat 2014:24. 19 s.

Gaarder, G. 2014. Supplerende naturtypekartlegging i Aure og Kristiansund kommuner 2013. Miljøfaglig Utredning notat 2014-8. 16 s. + vedlegg.

Gaarder, G. 2014. Småkraftverk i Hira, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold unntatt fisk. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014:10. 33 s. ISBN 978-82-8138-696-9

Gaarder, G. 2014. Reguleringsplan Fv 17 Kommunegrensa – Kilboghamn. Fagrapport naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2014:12. 33 s. ISBN 978-82-8138-698-3

Gaarder, G. 2014. Pukkverk på Husøya på Frei i Kristiansund. Konsekvenser for flora og naturtyper. Miljøfaglig Utredning notat 2014:10. 20 s.

Gaarder, G. 2014. Kalkrike strandnære enger i Bodø kommune. Kartlegging og vurdering av forekomst. Miljøfaglig Utredning notat 2014-19. 12 s.

Gaarder, G. 2014. Hatta i Nord-Fron. Virkninger på naturmangfold av anleggsveg. Miljøfaglig Utredning notat 2014:23. 26 s. + vedlegg.

Gaarder, G. 2014. Gnr/bnr 33/3 på Beltestad i Tysnes kommune. Vurdering av virkninger på naturmangfold ved utskillelse av to tomter. Miljøfaglig Utredning notat 2014:12. 

Gaarder, G. 2014. Gjuvsgrendi kraftverk. Vurdering av konsekvens for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-31. 9 s.

Gaarder, G. & Vatne, S. 2014. Kulturlandskapskartlegginger i Hemne, Meldal og Orkdal kommuner. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-1: 1-26 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-687-7

Gaarder, G. & Melby, M. W. 2014. Storlia naturreservat i Rana kommune. Naturtyper og arealbruk. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-16: 1-33 + vedlegg, ISBN 978-82-8138-703-4.

Gaarder, G. & Langmo, S. H. L. 2014. Naturtypekartlegging i Hemne kommune. Supplerende kartlegging i forbindelse med revisjon av kommuneplanen. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-N43. 25 s.

Gaarder, G. & Høitomt, T. 2014. Etterundersøkelser av flora og naturtyper i elver med planlagt småkraftutbygging. Foreløpige vurderinger. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N20. 

Gaarder, G. & Hanssen, U. 2014. Supplerende naturtypekartlegging i Nesset kommune 2012. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N41.

Gaarder, G. & Hanssen, U. 2014. Supplerende naturtypekartlegging i Molde kommune 2013. Miljøfaglig Utredning notat 2014-5. 16 s. + vedlegg.

Gaarder, G. & Hanssen, U. 2014. Supplerende naturtypekartlegging i Hemnes kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-24: 1-33 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-713-3

Gaarder, G. & Folden, Ø. 2014. Supplerende naturtypekartlegging i Tingvoll kommune 2012-2013. Miljøfaglig Utredning notat 2014-4. 16 s. + vedlegg.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2014. Naturtypekartlegging i Vik kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-7: 1-31 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-693-8.

Flynn, K. M., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2014. Miljødirektoratets veileder for naturtypekartlegging. Notat om bruken av verdiparametere i faktaarkene og samsvar med NiN. Miljøfaglig Utredning notat 2014-30, 13 s. ISBN 978-82-8138-733-1.

Flynn, K. M., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2014. Biologisk mangfald i Sogndal kommune. Supplerande naturtypekartlegging i 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-32, ISBN 978-82-8138-727-0.

Flynn, K. M., Blom, H. H., Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2014. Kartlegging av fattig, boreonemoral regnskog og anna kystskog i 2013. Miljøfaglig Utredning, rapport 2014:14. 47 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-701-0

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2014. Øyra ved Sande sentrum, Gaular kommune. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N25, ISBN 978-82-8138-726-3.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2014. Naturmangfald i Radøy kommune. Kartlegging av naturtypar i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-27, 40 s + vedlegg. ISBN 978-82-8138-720-1.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2014. Bergverksdrift i Kodalfeltet, Larvik og Andebu kommuner, Vestfold fylke. Faggrunnlag til konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-35, 88 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-737-9.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2014. Kartlegging av naturtyper i potensielle utbyggingsområder i Nittedal i 2014 Miljøfaglig Utredning rapport 2014-21, ISBN 978-82-8138-710-2.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2014. Tilrettelegging av naturtypedata fra konsekvensutredninger for innlegging i Naturbase Miljøfaglig Utredning notat 2014-3.

Gaarder, G., Jordal, J. B., Fjeldstad, H., Hofton, T. H., Høitomt, T., Johnsen, J. T. & Klepsland, J. T. 2014. Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2011. Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelinga. Miljørapport nr. 1 – 2014. 150 s.

Gaarder, G. 2014. Slåtteenger i Tingvoll. Nordmøre museum. Årbok 2014: 185-195.

Jordal, J. B., Nordén, B. & Gaarder, G. 2014. Caliciopsis calicioides, a corticolous ascomycete on Populus tremula new to Norway. Agarica 2014, vol 35: 7-12.

Hassel, K., Appelgren, L., Blom, H. H., Flynn, K. M., Gaarder, G., Heegaard, E., Høitomt, T., Jordal, J. B., Lima, M., Söderström, L. & Wangen, K. 2014. Colura calyptrifolia a new oceanic liverwort to Norway and Scandinavia. Lindbergia 37: 1-5. 

Langelo, G. F. & Gaarder, G. 2013. KDP Fv717 Stadsbygd, Rissa kommune. Konsekvensutredning tema Naturmiljø. Rambøll 2014. Rapport, 47 s.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2013. Kartlegging av ålegras i Korsbrekke naturreservat i Hellesylt, Stranda kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2013-N17, ISBN 978-82-8138-671-6.

Larsen, B.H., Gaarder, G., Høitomt, G., Lyngstad, A., Wangen, K. & Wold, O.  2013. Kartlegging av huldrestarr i Norge i 2013.  Miljøfaglig Utredning rapport 2013-40, ISBN 978-82-8138-680-8.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Wangen, K. 2013. Naturtypekartlegging i Alvdal kommune i 2012.  Miljøfaglig Utredning rapport 2013-28, ISBN 978-82-8138-658-7.

Larsen, B.H., Birkeland, S., Breili, A., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Høitomt, G. 2013. Kartlegging av artsrike vegkanter i Akershus, Hedmark og Oppland i 2013.  Miljøfaglig Utredning rapport 2013-30, ISBN 978-82-8138-673-0.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2013. Tolga kraftverk i Tolga og Os kommuner, Hedmark. Konsekvenser for naturtyper og flora, fugl og pattedyr. Oppdatert rapport november 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-37, ISBN 978-82-8138-677-8.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Hanssen, U. & Wangen, K. 2013. Naturtypekartlegging i Tynset kommune i 2012.  Miljøfaglig Utredning rapport 2013-45, ISBN 978-82-8138-686-0.

Hanssen, U., Gaarder, G. & Alvereng, P. 2013. Sårbarhetsanalyse for Sørmela naturreservat, Andøy kommune, Nordland fylke.  Miljøfaglig Utredning, rapport 2013:13

Hanssen, U., Gaarder, G. & Alvereng, P. 2013. Naturtypekartlegging etter NiN på Lofotodden, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning, rapport 2013-39. 62 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-679-2

Hanssen, U. & Gaarder, G. 2013. Supplerende naturtypekartlegging i Åfjord kommune, Sør-Trøndelag. Miljøfaglig Utredning Rapport 2013:21. ISBN 978-82-8138-651-8.

Gaarder, G., Hofton, T. H., Ihlen, P. G. & Larsen, B. H. 2013. Revisjon av vassdragskonsesjoner. Hensyn til verdifulle naturtyper. Miljøfaglig Utredning notat 2013:30. 22 s.

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Hanssen, U.  2013. Boreal regnskog/kystgranskog på Fosen i Sør-Trøndelag. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-33, ISBN 978-82-8138-665-5.

Gaarder, G., Blom, H. H., Flynn, K. M. & Moe, B. 2013. Kystfuruskog i Noreg. Eigna som utvalde naturtypar etter naturmangfaldlova? Miljøfaglig Utredning Rapport 2013:41: 1-98 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-681-5

Gaarder, G. 2013. Utvalgte naturtyper i Norge. Sammenligning med gamle og nye naturtyper i DN-håndbok 13. Miljøfaglig Utredning notat 2013:26. 20 s.

Gaarder, G. 2013. Skjøtselsplan for Tverlandet naturreservat i Bodø kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-6, 65 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-634-1.

Gaarder, G. 2013. Sandstrand på Sjøhaugen i Bodø. Vurdering etter naturmangfoldlova § 10 om samlet belastning. Miljøfaglig Utredning notat 2013:25. 10 s.

Gaarder, G. 2013. Restaurering av kulturmarkseng på Rørvik lufthavn. Vurdering av utført arbeid og forslag til oppfølging. Miljøfaglig Utredning notat 2013:42. 

Gaarder, G. 2013. Reguleringsplan Rv 17 Liafjell – Olvikvann. Fagrapport naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2013:16. ISBN 978-82-8138-646-4

Gaarder, G. 2013. Naturverdier i Glomådeltaet landskapsvernområde i Rana kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-9. 

Gaarder, G. 2013. Naturfaglige registreringer på Helltveit i Lindås kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2013:31. 20 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-664-8

Gaarder, G. 2013. Einset hytteområde i Tingvoll. Vurdering etter naturmangfoldlova §§ 8-12. Miljøfaglig Utredning notat 2013:23. 20 s. + vedlegg. 

Gaarder, G. 2013. Akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal. Grunnlagskartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2013-N39.

Gaarder, G. & Vatne, S. 2013. Retiroparken i Molde. Grunnlagskartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2013:43. 14 s.

Gaarder, G. & Vatne, S. 2013. Nerdalen avløpsrenseanlegg på Frei i Kristiansund. Grunnlagskartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2013:44. 

Gaarder, G. & Vatne, S. 2013. Kleivan SØ i Oppdal. Forekomst av rimrosettlav og oppdatering av naturtypebeskrivelse. Miljøfaglig Utredning notat 2013:35. 

Gaarder, G. & Melby, M. W. 2013. Kryssing av Rauma ved Sogge med VA-ledninger. Vurdering etter naturmangfoldlova §§ 8-12. Miljøfaglig Utredning notat 2013:22. 18 s.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2013. Tallodden på Østre Toten. Naturverdier og behov for skjøtsel og hensyn. Miljøfaglig Utredning notat 2013:31. 18 s.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H.2013. Naturtypekartlegging i Snillfjord kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2013-23: 1-35 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-653-2

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2013. Småkraftverk i Håkavikelva i Salangen kommune. Virkninger på biologisk mangfold – oppdatert rapport april 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-29, ISBN 978-82-8138-660-0.

Gaarder, G & Melby, M. W. 2013. Naturtypene Sanddyne og Sandstrand i Bodø kommune. Vurdering av potensiale for nye registreringer. Miljøfaglig Utredning notat 2013-29, ISBN 978-82-8138-663-1.

Gaarder G., Hanssen, U. & Stenberg, I. 2013. Fv 704 Sandmoen-Tulluan. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2013:22.  37 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-652-5

Gaarder G. & Høitomt, G. 2013. Huldrestry Usnea longissima innenfor Torsæterkampen naturreservat, Østre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2013:26.  25 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-656-3

Gaarder G, 2013. Hinnøy Golfpark i Harstad kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2013:19.  47 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-649-5

Flynn, K. M., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2013. Biologisk mangfald i Leikanger kommune. Supplerande naturtypekartlegging i 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-24, 27 s + vedlegg. ISBN 978-82-8138-654-9.

Flynn, K. M., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2013. Biologisk mangfald i Balestrand kommune. Supplerande naturtypekartlegging i 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-25, 28 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-655-6.

Flynn, K. M., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2013. Skjøtselsplan for Sanddøldalen naturreservat i Grong og Lierne. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-61. 25 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-538-2.

Flynn, K. M., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2013. Skjøtselsplan for Berglia naturreservat i Grong. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-62. 26 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-539-9.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2013. Biologisk mangfald i Lindås kommune. Supplerande naturtypekartlegging i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-17, ISBN 978-82-8138-647-1.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2013. Biologisk mangfald i Bømlo kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2013-2, ISBN 978-82-8138-630-3.

Fjeldstad, H., Solvang, R., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2013. E16 Skaret-Hønefoss. Tilleggsregistreringer på tema naturmiljø nord og øst for Steinsfjorden, Ringerike og Hole kommuner.  Miljøfaglig Utredning rapport 2013-27, ISBN 978-82-8138-657-0.

Fjeldstad, H., Gaarder, G., Hanssen, U., Hofton, T.H. & Klepsland, J. 2013. Supplerende naturtypekartlegging i kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-32, ISBN 978-82-8138-666-2.

Fjeldstad, H., Flynn, K.M., Gaarder, G., Hanssen, U. & Larsen, B. H. 2013. Kartlegging etter DN-håndbok 13 under NiN-kartlegging i verneområder i Vestfold, Nordland og Oppland i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-1, ISBN 978-82-8138-629-7.

Midteng, R.,  Gaarder, G., Hofton, T.H. 2013. Naturtypelokaliteter i Pasvik registrert i 2013. Sabima kartleggingsnotat 10-2013, 30 s.

Uhlig, C., Gaarder, G. & Golten, I. 2013. Biologiske undersøkelser på Reinøya og Mammal med hensyn til reinbeite og biologisk mangfold. Bioforsk Rapport 8(56) 2013. 58 s.

Løvdal, I., Kobbevik, D., Sundsdal, L. J., Korshavn, T. H., Gaarder, G., Larsen, B. H., Alvereng, P. & Fjeldstad, H. 2013. Kategorisering og vurdering av mulig omfang av kompensasjon for natur- og jordbruksområder i samferdselsprosjekter. Rambøll. Rapport, 165 s. + vedlegg.

Lund, S., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2012. Forvaltningsplan for Brandatjørna naturreservat, Flora kommune. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport nr. 1-2012. 28 s.

Lund, S., Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2012. Forvaltningsplan for Sandvikbotn naturreservat, Flora kommune. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport nr. 2-2012. 36 s.

Mork, K., Gregersen. F. og Gaarder, G. 2012. Sagbekken kraftverk, Rindal kommune. Miljøvurdering. Multiconsult AS. Rapport, 44 s.

Mork, K., Gregersen. F. og Gaarder, G. 2012. Ljøsåa kraftverk og overføring av Toråa, Rindal kommune. Miljøvurdering. Multiconsult AS. Rapport, 58 s.

Olsen, O. & Gaarder, G. 2012. Naturfagleg vurdering av tursti rundt Rotevatnet i Volda kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2012-30. 16 s. 

Melby, M. W. Og Gaarder, G. 2012. Ny nett-tilknytning 132 kV, Ballangen kommune, Nordland. Konsesjonskrevende miljøvurderinger. Miljøfaglig Utredning notat 2012-46.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2012. Overvåking av bevaringsmål i Skogvoll naturreservat, Andøy kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2012-45, ISBN 978-82-8138-607-5.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2012. Artsrike vegkanter – metodeutvikling og evaluering av kartlegging i 2012.  Miljøfaglig Utredning rapport 2012-40, ISBN 978-82-8138-625-9.

Larsen, B. H., Gaarder, G., Høitomt, G. & Høitomt, T.  2012. Kartlegging av slåttemark i Gjøvik, Land og Toten i 2011.  Miljøfaglig Utredning rapport 2012-14, ISBN 978-82-8138-577-1.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2012. Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune, Rogaland. Konsekvensutredning for tema Naturmangfold.  Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-47, ISBN 978-82-8138-622-8.

Holtan, D. & Gaarder, G. 2012. Kartlegging av solblom i slåttemyrer på Sunnmøre. Miljøfaglig Utredning, rapport 2012:33 27 s. ISBN 978-82-8138-605-1.

Hanssen, U., Fjeldstad, H., Flynn, K. M., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2012. Naturtypekartlegging i Tolga kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-44, ISBN 978-82-8138-619-8.

Gaarder. G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2012. Naturtypekartlegging i Tydal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-8. 40 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-571-9.

Gaarder. G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2012. Naturtypekartlegging i Malvik kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-7. 42 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-570-2.

Gaarder. G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2012. Biologisk mangfold i Rana kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-3. 66 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-565-8.

Gaarder, G., Flynn, K. M., Hanssen, U. 2012. Supplerende naturtypekartlegging i Kristiansund kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012:23: 1-25 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-589-4.

Gaarder, G., Flynn, K. M., Hanssen, U. & Larsen, B. H. 2012. Kvalitetssikring og supplerende naturtypekartlegging i Alstahaug kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012:4: 1-30 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-566-6.

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2012. Supplerende naturtypekartlegging i Averøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-24. 33 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-590-0.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M., Hanssen, U. & Larsen, B. H. 2012. Naturtypekartlegging i Os kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-46: 1-50 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-621-1.

Gaarder, G., Erikstad, L., Larsen, B. H. & Melde, M. 2012. Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13. Inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012:26. ISBN: 978-82-8138-592-4

Gaarder, G. 2012. Veset fjelltak i Vefsn kommune. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2012-43. 

Gaarder, G. 2012. Varholvegen i Fræna. Vurdering etter naturmangfoldova §§ 8-12. Miljøfaglig Utredning notat 2012:60. 

Gaarder, G. 2012. Småkraftverk i Kobbryggelva, Bardu kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-25. 27 s. ISBN 9778-82-8138-591-7

Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Starum slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-17. 10 s.

Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Skeitensætra slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-18. 8 s.

Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Lystad slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-19. 7 s.

Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Kråkerud slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-20. 8 s.

Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Høvern slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-21. 8 s.

Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Almsvea slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-22. 7 s.

Gaarder, G. 2012. Revisjon av DN-håndbok 13 – utkast til ny naturtypeinndeling. Miljøfaglig Utredning notat 2012:2. 24 s.

Gaarder, G. 2012. Naturtypekartlegging på gnr/bnr 34/1 Indre Årø i Molde kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2012:38. 

Gaarder, G. 2012. Naturfaglig vurdering av hyttebygging på Øydegard, Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2012:28. 

Gaarder, G. 2012. Konsekvenser på naturmangfoldet av Skåsmyra næringsområde i Vefsn kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2012:33. 

Gaarder, G. 2012. Hålogaland næringspark i Skånland kommune. Oppdatert rapport. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-16: 1-43 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-579-5

Gaarder, G. 2012. Botanisk undersøkelse rundt Oldereid kraftstasjon ved Misvær i Bodø kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2012:32. 14 s.

Gaarder, G. 2012. Bolgen deponi i Kristiansund kommune. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2012:49. 

Gaarder, G. & Olberg, S. 2012. Naturverdier rundt Vålevann og Vennevann. Supplerende data tilknyttet arbeidet med kommunedelplan for E18 Tvedestrand-Arendal. Miljøfaglig Utredning notat 2012:39. 

Gaarder, G. & Hanssen, U. 2012. Kartlegging av naturtyper i verneområdene Hensøran, Nauste og Vågstranda i Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning, rapport 2012:43. 30 s. IBSN 978-82-8138-618-1

Gaarder G., Alvereng, P. & Fjeldstad H. 2012. Reguleringsplan E6 Brattåsen – Lien. Fagrapport naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2012:19. ISBN 978-82-8138-582-5

Flynn, K. M., Gaarder, G., Hanssen, U.  & Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Skei utvalgte kulturlandskap i Leka kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2012-1, ISBN 978-82-8138-563-4.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2012. Kjøleg boreonemoral regnskog i Bømlo og Tysnes Miljøfaglig Utredning rapport 2012-41, 122 s. ISBN 978-82-8138-616-7.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2012. Kalksjøer i Harstad og Skånland. Naturtypekartlegging av 13 kalksjøer / mulige kalksjøer i Harstad og Skånland kommuner i Troms. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-21, ISBN 978-82-8138-584-9.

Langelo, G. F. & Gaarder, G. 2012. E39 Bergsøya – Liabø i Halsa og Tingvoll kommuner. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Rambøll 2012. Rapport, 63 s.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2012. E18 Tvedestrand-Arendal. Temarapport naturmiljø. Kommunedelplan m/KU. Statens vegvesen. Rapport, 59 s. + vedlegg.

Gaarder, G. 2012. Ormetunge Ophioglossum vulgatum – funnet på Grimstadøya i Åfjord kommune som ny for Sør-Trøndelag fylke. Orebladet 15:13-18.

Gaarder, G. 2012. Biologisk mangfold på Rørvik lufthavn, Ryum, Vikna kommune, Nord-Trøndelag. Avinor BM-rapport nr. 4 – 2011. 42 s.

Fjeldstad, H., Bøthun, S. W., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Supplerende naturtypekartlegging i Lærdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-30.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2011. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner i 2009 og 2010.  Miljøfaglig Utredning rapport 2011-24, ISBN 978-82-8138-479-8.

Larsen, B.H., Alvereng, P., Flynn, K.M., Gaarder, G. & Wergeland Krog, O.M.  2011. Restaurering av våtmark i Norge - potensielle lokaliteter og aktuelle tiltak.  Miljøfaglig Utredning rapport 2011-21, ISBN 978-82-8138-476-7.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2011. Tolga kraftverk i Tolga kommune, Hedmark. Konsekvenser for naturtyper og flora, fugl og pattedyr.  Miljøfaglig Utredning rapport 2011-2, ISBN 978-82-8138-456-9 .

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Storskogan naturreservat i Overhalla. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-68, ISBN 978-82-8138-545-0 .

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for slåttemarker og parken på Stenberg Museum i Vestre Toten. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-72, ISBN 978-82-8138-551-1 .

Hanssen, U., Flynn, K. M., Gaarder, G. & Fjeldstad H. 2011. Foreløpige resultater fra naturtypekartlegging i Høyanger, Balestrand, Leikanger og Sogndal kommuner 2011. Miljøfaglig Utredning notat 2011:65. 55 s.

Gaarder. G., Flynn, K. M., Hanssen, U. & Mikalsen, J. 2011. Biologisk mangfold i Rennebu kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-25. 56 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-481-1.

Gaarder. G., Flynn, K. M. & Golten, I. 2011. Biologisk mangfold i Porsanger kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-36. 

Gaarder, G., Flynn, K. M., Hanssen, U. & Holtan, D. 2011. Kartlegging av edellauvskog i Møre og Romsdal i 2010. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011:32. ISBN 978-82-8138-489-7

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Supplerende naturtypekartlegging i Surnadal kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011:22: 1-19 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-477-4.

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplaner for narreglyelokaliteter i Brønnøy kommune i Nordland. Miljøfaglig Utredning, rapport 2011:45. 32 s. ISBN 978-82-8138-508-5

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Kartlegging av biologiske verdiar i nokre kulturlandskap i Gulen kommune i 2010. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-06. ISBN: 978-82-8138-461-3.

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Granåsen dolomittfelt i Vefsn. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-12: 1-50 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-467-5

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U.  2011. Biologisk mangfald i Kvinnherad kommune. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtypar. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-18: 1-20 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-473-6.

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U.  2011. Biologisk mangfald i Austevoll kommune. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtypar. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-19: 1-23 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-474-3.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Samsvar og ulikheter mellom DN-håndbok 13 og NiN. Foreløpige vurderinger. Miljøfaglig Utredning notat 2011:21. 17 s.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Naturtyper i 16 verneområder i Møre og Romsdal fylke. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2010 og 2011. Miljøfaglig Utredning, rapport 2011:73. 89 s. + vedlegg. ISBN978-82-8138-559-7

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Naturtyper i 10 verneområder i Nordland fylke. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2011. Miljøfaglig Utredning, rapport 2011:66. 64 s. + vedlegg. ISBN978-82-8138-543-6

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Basiskartlegging av verneområder i Nordland. Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2011:19. 

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Larsen, B. H. 2011. Tilrettelegging av naturtypedata fra konsekvensutredninger for Naturbase. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011:28: 1-18 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-484-2.

Gaarder, G., Enzensberger, T. & Fjeldstad, H. 2011. Supplerande naturtypekartlegging i Stryn kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-20: 1-24 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-583-2.

Gaarder, G., Enzensberger, T. & Fjeldstad, H. 2011. Supplerande naturtypekartlegging i Luster kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-11. ISBN 978-82-8138-466-8.

Gaarder, G., Bratli, H. & Larsen, B. H. 2011. Revisjon av DN-håndbok 13. Forslag til arbeidsoppgaver, disposisjon, framdriftsplan og utredningsbehov. Miljøfaglig Utredning notat 2011:49. 22 s.

Gaarder, G. 2011. Supplerende naturfaglige undersøkelser i forbindelse med kommunedelplan for ny E6 mellom Brattåsen og Lien i Grane kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011:16. 

Gaarder, G. 2011. Supplerende naturfaglige undersøkelser for småkraftverk i Kvitfosselva, Narvik kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011:03

Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Tingvoll gard slåttemark i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-30. 13 s.

Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Strupstad øvre slåttemark i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-29. 12 s.

Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Skarahaugen slåttemark i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-31. 13 s.

Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Jordalsøra slåttemark i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-25. 15 s.

Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Jordalsvøttu slåttemark i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-26. 13 s.

Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Ildridtrøa slåttemark i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-28. 13 s.

Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Aksneset slåttemark i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-27. 13 s.

Gaarder, G. 2011. Reguleringsplan for Sjøhaugen i Bodø. Naturverdier og sårbarhetsvurdering. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-37.

Gaarder, G. 2011. Naturfaglige verdier i ravinesystem ved Hallbekken/Nideng i Klæbu kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011:01. 

Gaarder, G. 2011. Naturfaglige undersøkelser av skog ved Brenslefjellet i Molde og Nesset kommuner. Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2011:07. 10 s.

Gaarder, G. 2011. Naturfaglige registreringer av Brenslefjellet i Molde og Nesset kommuner. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011:76

Gaarder, G. 2011. Naturfaglig vurdering av hyttetomt på Nålsund, Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011:08. 

Gaarder, G. 2011. Myran og Vetlgjerdet ved Vognill, Oppdal kommune. Naturverdier og sårbarhetsvurdering. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-38.

Gaarder, G. 2011. Minikraftverk i Liveltelva i Bardu kommune. Supplerende kartlegging av rørgatetrasé. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-4. ISBN 978-82-8138-459-0

Gaarder, G. 2011. Miljøkonsekvenser for Oppdølstranda naturreservat av reguleringsplan ved Sandvika i Sunndal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011:02. 

Gaarder, G. 2011. Herredsdalselva kraftverk i Tingvoll. Supplerende kartlegging av biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-33. 

Gaarder, G. & Mikalsen, J. 2011. Supplerende naturtypekartlegging i Klæbu kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011:27: 1-25 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-483-5.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2011. Falken naturreservat, Østre Toten kommune. Naturver-dier og sårbarhetsvurdering av ny tunnel. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-42: 1-29 +
vedlegg. ISBN: 978-82-8138-503-0

Gaarder, G. & Folden, Ø. 2011. Supplerende naturtypekartlegging i Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011:29: 1-18 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-485-9.

Gaarder, G. & Flynn, K. M. 2011. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Supplement for to områder i Nordreisa og Storfjord i Troms. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011:03. ISBN 978-82-8138-458-3

Gaarder, G. & Fjeldstad, H.  2011. Biologisk mangfald i Tysnes kommune. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtypar. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-16: 1-21 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-471-2.

Flynn, K., Gaarder, G., U. Hanssen, Holien, H. & Holtan, D. 2011. Kartlegging av narreglye Staurolemma omphalarioides i 2010 Miljøfaglig Utredning rapport 2011-20, ISBN 978-82-8138-475-0 .

Flynn, K., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2011. Supplerende naturtypekartlegging i Høylandet kommune 2010. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-41, ISBN 978-82-8138-502-3 .

Flynn, K., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplaner for narreglyelokaliteter i Alstahaug kommune i Nordland Miljøfaglig Utredning rapport 2011-46, ISBN 978-82-8138-509-2 .

Flynn, K., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2011. Naturfaglege registreringar i samband med frivillig vern av eit område ved Skarvatun i Kvinnherad. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-17, ISBN 978-82-8138-472-9 .

Flynn, K. M., Gaarder, G., Hanssen, U., Holien, H. & Holtan, D. 2011. Kartlegging av narreglye Stuarolemma omphalarioides i 2010 og 2011 - Sluttrapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-64, ISBN 978-82-8138-541-2.

Flynn, K. M., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2011. Rødlistearter i Bergen kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2011-71, ISBN 978-82-8138-550-4 .

Flynn, K. M., Fjeldstad, H. & Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplan for Grytbogen-Kubåsen naturreservat i Nærøy og Høylandet. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-60, ISBN 978-82-8138-537-5 .

Flynn, K. & Gaarder, G. 2011. Supplerende naturtypekartlegging i Deanu gielda/Tana kommune 2010. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-40, ISBN 978-82-8138-501-6 .

Flynn, K. & Gaarder, G. 2011. Naturfaglige undersøkelser av vei til Tangenes og Leirvika, Solund kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011-10, ISBN 978-82-8138-493-4 .

Flynn, K. & Gaarder, G. 2011. Kartlegging av naturtyper og vilt rundt Liland, Espeland og Birkeland i Bergen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-39, ISBN 978-82-8138-500-9 .

Flynn K. M., Gaarder G., Hanssen U. 2011. Metodeutvikling for overvåking av edellauvskogsreservat. Utprøving i tre reservat i Midt-Norge i 2010. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-8: 1-52 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-463-7 

Gaarder, G. 2011. Biologisk mangfold på Røros lufthavn, Røros kommune, Sør-Trøndelag. Avinor BM-notat nr 1-2011. 5 s.

Gaarder, G. 2011. Biologisk mangfold på Haugesund lufthavn, Karmøy, Karmøy kommune, Rogaland. Avinor BM-rapport nr 1-2011. 36 s.

Jansson, U., Thylén, A. Gaarder, G. og Blindheim, T. 2011. Faglig grunnlag for handlingsplan for naturtypen rik sumpskog - utkast. BioFokus-rapport 2011-9. ISBN 978-82-8209-144-2. Stiftelsen BioFokus. Oslo

Halvorsen, R., Mazzoni, S., Bratli, H., Engan, G., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Larsen, B. H. & Nordbakken, J-F. 2011. Utprøving av NiN versjon 1.0 som naturtypekartleggingssystem. I: Halvorsen, R. (red.). Faglig grunnlag for naturtypeovervåking i Norge – grunnlagsundesøkelser. UiO. Naturhistorisk museum. Rapport 11: 11-98.

Blindheim, T., Thingstad, P. G., Gaarder, G. et. al. 2011. Naturfaglig evaluering av norske verneområder. Dekning av naturtyper og arter. NINA Rapport 539. 340 s.

Blindheim, T., Hofton, T. H., Gaarder, G., Klepsland, J. T., Abel, K. & Høitomt, T. 2011. Naturfaglige registreringer i bekkekløfter i Buskerud, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms 2008-2010. BioFokus-rapport 2011-2. 104 s.

Evju, M. (red.), Hofton, T. H., Gaarder, G., Ihlen, P. G., Bendiksen, E., Blindheim, T. & Blumentrath, S. 2011. Naturfaglige registreringer av bekkekløfter i Norge. Sammenstilling av registreringene 2007−2010. - NINA Rapport 738. 

Gaarder, G., Hofton, T. H. & Jordal, J. B. 2011. Vedboende sopp på alm Ulmus glabra i Norge, med vekt på rødlistearter og viktige regioner. Agarica vol 31: 57-76.

Gaarder, G. & Hofton, T. H. 2011. Nordåa-Søråa: De unike bekkekløftene i Gudbrandsdalen. I: Hågvar, S. & Berntsen, B. Norsk urskog og gammelskog. Unipub: 323-330.

Holtan, D. & Gaarder, G. 2010. Svartnende trompetsopp Craterellus melanoxeros (Desm.) Pérez-De-Greg. - en nordlig utpostforekomst på Helgelandskysten. Sopp og nyttevekster 6 (3): 30-32. 

Gaarder, G. 2010. Botaniske undersøkelser ved stasjonsområder for Breim kraftverk i Gloppen kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:10. 

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2010. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Vevelstad kommune.  Miljøfaglig Utredning rapport 2010-31, ISBN 978-82-8138-424-8.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2010. Innvordfjellet vindkraftverk i Flatanger og Namdalseid kommuner. Konsekvensutredning på temaet biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-19. ISBN 978-82-8138-334-0.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2010. Geitfjellet vindkraftverk i Snillfjord. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-11. ISBN 978-82-8138-391-3.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2010. Maurneset vindkraftverk i Nordreisa. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-20. ISBN 978-82-8138-413-2.

Gaarder. G., Fjeldstad, H. & Larsen, B. H. 2010. Biologisk mangfold i Lebesby kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-18. 49 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-412-5.

Gaarder. G. 2010. Biologisk mangfold i Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2010:25. 43 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-418-7.

Gaarder, G., Holtan, D. & Larsen, B. H. 2010. Kartlegging av naturtyper i Brønnøy kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2010:30.

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Larsen, B. M. 2010. Vindparker i Selbu kommune. Foreløpig vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved mulige alternativ. Miljøfaglig Utredning notat 2010:21. 19 s. + vedlegg.

Gaarder, G. 2010. Vurderingar kring planlagt reguleringsplan for Bukta i Gloppen kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:2. 11 s. 

Gaarder, G. 2010. Turveg i Mardalen i Nesset kommune, konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2010:20. 13 s. 

Gaarder, G. 2010. Supplering av naturtypekartleggingen i Rana kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:6. 4 s. + vedlegg.  

Gaarder, G. 2010. Supplerende naturfaglige undersøkelser for småkraftverk i Somrungen, Sunndal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:17. 14 s.

Gaarder, G. 2010. Supplerende naturfaglige undersøkelser for småkraftverk i Hanestadnea, Rendalen kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:15. 10 s.

Gaarder, G. 2010. Småkraftverk ved Teplingan i Nærøy kommune. Supplerende kartlegging av Hevelelva. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-33. ISBN 978-82-8138-426-2. 

Gaarder, G. 2010. Småkraftverk i Klauveelvi i Flora kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-48. 31 s. ISBN 978-82-8138-624-2. 

Gaarder, G. 2010. Småkraftverk i Klauveelvi i Flora kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-1. 

Gaarder, G. 2010. Naturfaglige undersøkelser tilknyttet planlagt kraftstasjon ved Suphamar i Leikanger kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:07. 12 s. + vedlegg

Gaarder, G. 2010. Naturfaglige undersøkelser for hyttefeltet Årsund vest, Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:18. 14 s.

Gaarder, G. 2010. Moelva småkraftverk i Gullesfjorden, Kvæfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning Rapport 2010:45. 24 s. + vedlegg.

Gaarder, G. 2010. Konsekvensutredning på tema naturmiljø ved utvidelse av Mo industripark i Rana kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:09. 

Gaarder, G. 2010. Kartlegging av vilt og naturtyper i Byfjellene nord i Bergen kommune.  Miljøfaglig Utredning rapport 2010-6, ISBN 978-82-8138-401-9.

Gaarder, G. 2010. Kartlegging av biologisk mangfold ved Bruhagen i Averøy kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:24. 15 s

Gaarder, G. 2010. Kartlegging av biologisk mangfald ved Gavlen og på Bildøy i Fjell kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:11. 15 s. 

Gaarder, G. 2010. Hålogaland næringspark i Skånland kommune. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2010-55: 1-47 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-452-1

Gaarder, G. 2010. Fauskeeidet naturreservat, Fauske kommune. Naturtyper og flora. Miljøfaglig Utredning Rapport 2010:54. ISBN: 978-82-8138-451-4

Gaarder, G. 2010. Biologiske verdier tilknyttet planlagt vegtrasé på nordsiden av Straumvatnet, Sørfold kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:01. 19 s. + vedlegg

Gaarder, G. 2010. Biologisk mangfold i Molde kommune. Supplerende naturtypekartlegging. Miljøfaglig Utredning Rapport 2010:17: 1-19 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-411-8.

Melby, M. W., Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2010. Breheimen nasjonalpark med tilgrensende verneområder i Luster, Lom og Skjåk kommuner. Forslag til biologiske og landskapsfaglige bevaringsmål.  Miljøfaglig Utredning rapport 2010-41, ISBN 978-82-8138-435-4.

Gaarder, G. 2010. Biologisk mangfold i Kvalsunddalen og Repparfjorddalen i Kvalsund kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2010:29: 1-17 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-422-4.

Gaarder, G. 2010. Bentsjord kraftverk, Storfjord kommune. Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold basert på reviderte planer. Miljøfaglig Utredning notat 2010:04. 

Gaarder, G. & Stenberg, I.  2010. Engvikfjellet vindkraftverk. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-12, ISBN 978-82-8138-406-4. Unntatt offentlighet.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2010. Rosten kraftverk i Sel kommune, vurdering av planendringer og behov for minstevannføring for tema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2010:23. 

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2010. Ny Trondheim havn. Foreløpig vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved mulige alternativ. Miljøfaglig Utredning notat 2010:05.

Gaarder, G. & Hanssen, U. 2010. Naturfaglige undersøkelser tilknyttet planer for utvidelse av Forsmolia steinbrudd i Vefsn kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:19. 

Gaarder, G. & Flynn, K. M. 2010. Naturfaglige undersøkelser av skog i Oksfjorddalen i Nordreisa kommune og Stordalen i Storfjord kommune. Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2010:12. 16 s.

Gaarder G. 2010. Konsekvensutredning Rv 70 Sunndalsøra – Mo. Tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2010:22.  ISBN 978-82-8138-415-6

Flynn, K. M., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2010. Kartlegging av biologisk mangfald rundt Skarvatun i Kvinnherad kommune. Foreløpige resultat. Miljøfaglig Utredning notat 2010:08.

Fjeldstad H. & Gaarder, G. 2010. Brandatjørna naturreservat i Flora kommune. Miljøfaglege råd til forvaltingsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-5, ISBN 978-82-8138-400-2.

Midteng, R. & Gaarder, G. 2010. Registrering av naturtypelokaliteter i Sør-Varanger kommune i 2009-2010. Fylkesmannen i Finnmark. Rapport 187 s.

Solvang, R., Gaarder, G. & Midteng, R. 2010. Kvalitetssikring og oppdatering av naturtypelokaliteter i Alta kommune i 2009-2010. Fylkesmannen i Finnmark og Alta kommune. Rapport, 222 s.

Gaarder, G. 2010. Biologisk mangfold på Evenes lufthavn, Evenes kommune, Nordland og Skånland kommune, Troms. Avinor BM-rapport nr. 7-2010. 33s.

Gaarder, G. 2010. Biologisk mangfold på Brønnøysund lufthavn, Brønnøy kommune, Nordland. Avinor BM-rapport nr. 6-2010. 45 s.

Høitomt, T. (red.), Hofton, T. H., Blindheim, T., Klepsland, J., Reiso, S., Røsok, Ø., Heggland, A., Abel, K., Brandrud, T. E., Bendiksen, E., Gaarder, G., Gammelmo, Ø. & Olberg, S. 2010. Naturfaglige registreringer i forbindelse med ordningen ”frivillig vern” av skog i 2008 og 2009. BioFokus-rapport 2010-8. 

Birkeland, I., Gaarder, G., Arnesen, G. & Oddane, B. 2010. Kartlegging av verdifulle naturtyper i Kvænangen og Nordreisa. Ecofact rapport 1. 166 s. 

Gaarder G., Jordal J. B., Fjeldstad H. & Johnsen J. I. 2010. Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2009. Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelinga. Miljørapport nr. 3 – 2010. 161 s.

Jordal J. B., Flynn K. M., Gaarder G. & Hanssen U. 2010. Utlegging av overvåkingsfelt for praktdraugmose Anastrophyllum donnianum, nipdraugmose Anastrophyllum joergensenii og torntvebladmose Scapania nimbosa på Nordvestlandet i 2010. Rapport J. B. Jordal nr. 3-2010. 60 s

Gaarder, G. & Tønsberg, T. 2010. Buellia violaceofusca new to Norway. Graphis Scripta 22(1): 31. 

Høitomt, T., Gaarder, G. & Klepsland, J. 2010. Nye funn av huldregras Cinna latifolia vest og nord i Norge. Blyttia 68(1): 64-67. 

Gaarder, G. & Hofton, T. H. 2010. Vedboende sopp på furu i midtre og indre deler av Møre og Romsdal. Agarica vol. 29: 45-60. 

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2009. Kartlegging og verdisetting av naturtypar i Sund. Sund kommune og Fylkesmannen i Hordaland. MVA-rapport 4/2009. 68 s. 

Solvang, R. & Gaarder, G. 2009. Vurdering av potensial for biologisk mangfold på Norske lufthavner. Rapport 2-2009. 40s.  

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2009. Biologisk mangfold i Evenes kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-30. ISBN 978-82-8138-359-3.

Larsen, B. H., Alvereng, P., Gaarder, G. & Wergeland Krog, O. M. 2009.  Skogvoll naturreservat, Andøy kommune. Naturtyper, fugl og sjøpattedyr.  Miljøfaglig Utredning rapport 2009-41. ISBN 978-82-8138-370-8.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2009. Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner i Oppland. Konsekvenser for flora og vegetasjon, fugl og annet vilt.  Miljøfaglig Utredning rapport 2009-56. ISBN 978-82-8138-387-6.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2009. Kartlegging av biologisk viktige kulturlandskap i Sel og Vågå kommuner i 2007 og 2008. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-3. ISBN 978-82-8138-333-3.

Gaarder. G. & Larsen, B. H. 2009. Biologisk mangfold i Unjárgga gielda/Nesseby kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-31. 42 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-360-9.

Gaarder. G. & Larsen, B. H. 2009. Biologisk mangfold i Narvik kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-26. ISBN 978-82-8138-355-5.

Gaarder, G., Larsen, P. & Stenberg, I. 2009. Biologisk mangfald i Halsa kommune. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtypar. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009-19: 1-16 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-348-7.

Gaarder, G. 2009. Utkast til forvaltningsplan for Sandblåst/Gaustadvågen naturreservat i Fræna og Eide kommuner. Miljø-faglig Utredning rapport 2010:14. ISBN: 978-82-8138-408-8

Gaarder, G. 2009. Tilpassing av nøkkelbiotopar i skog til naturtypekartlegginga i Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2009:2. 164 s. 

Gaarder, G. 2009. Småkraftverk ved Teplingan i Nærøy kommune. Supplerende kartlegging av bekkekløftmiljø i Grønlielva. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-40. 28 s. ISBN 978-82-8138-369-2. 

Gaarder, G. 2009. Småkraftverk i Vittneselva i Skjervøy kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-20. 42 s. ISBN 978-82-8138-349-4. 

Gaarder, G. 2009. Småkraftverk i Tverrelva i Kvænangen kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-18. 43 s. ISBN 978-82-8138-347-0. 

Gaarder, G. 2009. Småkraftverk i Storelva på Dragvik i Evenes kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-10. 29 s. ISBN 978-82-8138-340-1. 

Gaarder, G. 2009. Småkraftverk i Sagelva i Kvænangen kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-24. 34 s. ISBN 978-82-8138-353-1. 

Gaarder, G. 2009. Småkraftverk i Rognsåa i Evenes kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-11. 36 s. ISBN 978-82-8138-341-8. 

Gaarder, G. 2009. Småkraftverk i Langesetelva i Nesna kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-44. ISBN 978-82-8138-373-9

Gaarder, G. 2009. Skutholmen i Fræna kommune. Forslag til skjøtselsplan. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:55. ISBN 978-82-8138-386-9.

Gaarder, G. 2009. Seminaturlige enger i Sogn og Fjordane, vurdering av status og arealendringer. Miljøfaglig Utredning notat 2009:8. 22 s.

Gaarder, G. 2009. Råkeneset i Solund kommune. Forslag til skjøtselsplan. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:60. 21 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-392-0.

Gaarder, G. 2009. Reviderte planer for småkraftverk i Hira, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:2. 

Gaarder, G. 2009. Naturtypekartlegging rundt Storholmen, Fræna kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2009:1. 15 s. 

Gaarder, G. 2009. Litl-Lauvøya i Averøy kommune. Forslag til skjøtselsplan. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:7. 22 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-337-1

Gaarder, G. 2009. Konsesjonsfornyelse av Hjertvatn kraftverk og konsesjon for overføring av Røvatnet, inkludert nytt kraftverk. Ballangen kommune, Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-49. ISBN 978-82-8138-378-4

Gaarder, G. 2009. Konsekvensutredning på tema naturmiljø for nytt alternativ Svenningåsen til E6 Brattåsen-Lien i Grane kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2009:10. 10 s. 

Gaarder, G. 2009. Kartlegging av biologisk mangfold på gnr/bnr 26/15 Hatlevik, Hardbakke i Solund kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2009:9. 5 s. 

Gaarder, G. 2009. Grønøyra naturreservat i Naustdal kommune. Miljøfaglege råd til forvaltingsplan. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:6. 24 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-336-4

Gaarder, G. 2009. Evaluering av bakgrunnsdokumenter for FSC-sertifisering av Skogkonsult AS. Miljøfaglig Utredning notat 2009:12. 

Gaarder, G. 2009. Erga i Sunndal kommune. Foreløpig beskrivelse av naturverdier i bekkekløfta. Miljøfaglig Utredning notat 2009:3. 20 s. 

Gaarder, G. 2009. Biologisk mangfold ved planlagt massetak i Dimmelsvik, Kvinnherad kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2009:06. 11 s. 

Gaarder, G. 2009. Alterhaug naturreservat i Rana kommune. Naturverdier og forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:8. 19 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-338-8

Gaarder, G. 2009. Aksevatnet fuglefredingsområde i Hyllestad kommune. Miljøfaglege råd til forvaltingsplan. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:5. 30  s. ISBN 978-82-8138-335-7

Gaarder, G. & Stenberg, I. 2009. Biologisk mangfald i Surnadal kommune. Supplerande naturtypekartlegging. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009-33: 1-25 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-362-3.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2009. Småkraftverk i Frya i Ringebu og Sør-Fron kommuner. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-42. ISBN 978-82-8138-371-5

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2009. Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland. Konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009-14: 1-43. ISBN 978-82-8138-343-2

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2009. Ny 132 kV kraftlinje Rosten-Vågåmo i Sel og Vågå kommuner i Oppland. Konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009-15: 1-47. ISBN 978-82-8138-344-9

Gaarder, G. & Kristiansen, G. 2009. Grunnvatnet naturreservat, Ballangen kommune. Naturtyper og fugl. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:47. ISBN: 978-82-8138-376-0

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2009. Sandvikbotn naturreservat i Flora kommune. Miljøfaglege råd til forvaltingsplan. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:63. 36 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-395-1

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2009. Naturtypekartlegging ved Åkrafjorden i Kvinnherad kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-48. ISBN 978-82-8138-377-7

Gaarder, G. (red.)  2009. Biologisk mangfald i Flora kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:57. 53 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-388-3

Gaarder G. & Fjeldstad H. 2009. Kommunedelplan E6 Brattåsen – Lien. Konsekvensutredning tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2009:29. ISBN 978-82-8138-358-6

Fjeldstad, H.,  Larsen, B. H. & Gaarder G. 2009. Biologisk mangfold i Deanu gielda/Tana kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-34. ISBN 978-82-8138-363-0.

Alvereng, P., Gaarder. G. & Larsen, B. H. 2009. Biologisk mangfold i Lavangen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-23. ISBN 978-82-8138-352-4.

Alvereng, P., Gaarder. G. & Larsen, B. H. 2009. Biologisk mangfold i Gratangen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-16. ISBN 978-82-8138-345-6.

Ødegaard, F., Halvorsen , R., Blom , H.H., Gaarder , G., Andersen , T., Elvebakk , A., Elven , R., Erikstad, L., Moen , A., Mortensen , P.B., Norderhaug , A., Nygaard , K. & Thorsnes , T. 2009. Naturtyper i Norge - Inndeling i livsmedium-hovedtyper. Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument 10: 1-38. Artsdatabanken, Trondheim.

Halvorsen , R., Elvebakk , A., Elven , R., Erikstad, L., Gaarder , G., Moen , A. & Mortensen , P.B. 2009. Naturtyper i Norge - Regional variasjon og bioklimatiske inndelinger. Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument 8: 1-36. Artsdatabanken, Norway.

Ødegaard, F., Halvorsen , R., Blom , H.H., Gaarder , G., Andersen , T., Elvebakk , A., Elven , R., Erikstad, L., Moen , A., Mortensen , P.B., Norderhaug , A., Nygaard , K. & Thorsnes , T. 2009. Naturtyper i Norge - Beskrivelsessystem for livsmedium-hovedtyper. Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument 11: p. 1-79. Artsdatabanken, Trondheim.

Erikstad, L., Halvorsen , R., Moen , A., Andersen , T., Blom , H.H., Elvebakk , A., Elven , R., Gaarder , G., Mortensen , P.B., Norderhaug , A., Nygaard , K., Thorsnes , T. & Ødegaard, F. 2009. Naturtyper i Norge - Inndeling på landskapsnivå. Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument 13: 1-28. Artsdatabanken, Trondheim.

Jordal, J. B. & Gaarder, G. 2009. Supplerande kartlegging av biologisk mangfald i jordbruket sitt kulturlandskap, inn- og utmark i Hordaland, med ei vurdering av kunnskapsstatus. Direktoratet for naturforvaltning Utredning 2009-1. TE 1290.

Erikstad, L., Halvorsen, R., Moen, A., Thorsnes T., Andersen, T., Blom, H. H., Elvebakk, A., Elven, R., Gaarder, G., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. & Ødegaard, F. 2009. Landformvariasjon (terrengformvariasjon og landformer). – Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument 14: 1-91.

Halvorsen, R., Andersen, T., Blom, H. H., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Gaarder, G., Moen, A., Mortensen, P. B., Norderhaug, A., Nygaard, K., Thorsnes, T. & Ødegaard, F. 2009. Naturtyper i Norge - Teoretisk grunnlag, prinsipper for inndeling og definisjoner. Naturtyper i Norge versjon 1.0. Artikkel 1. 210 s.

Erikstad, L., Halvorsen, R., Thorsnes, T., Blom, H. H., Elvebakk, A., Elven, R., Gaarder, G., Moen, A., Mortensen, L. E., Norderhaug, A., Nygaard, K. & Ødegaard, F. 2009. Inndeling på landskapsnivå. Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument 13. 28 s.

Erikstad, L., Halvorsen, R., Moen, A., Andersen, T., Blom, H. H., Elvebakk, A., Elven, R., Gaarder, G., Mortensen, P. B., Norderhaug, A., Thorsnes, T. & Ødegaard, F. 2009. Inndeling på landskapsdel-nivå. Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument 12. 52 s.

Blindheim, T., Gaarder, G., Hofton, T. H., Klepsland, J. T. & Reiso, S. 2009. Naturfaglige registreringer av bekkekløfter i Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Møre og Romsdal. Biofokus-rapport 2009-28. 94 s.

Hofton, T. H. & Gaarder, G. 2009. Artomyces cristatus – en vedboende køllesopp ny for Norge. Agarica vol. 28: 14-21. 

Holtan, D. & Gaarder, G. 2008. Kartlegging av naturtyper i Træna kommune, Nordland. Miljøfaglig Utredning rapport 2008:11.

Holtan, D. & Gaarder, G. 2008. Kartlegging av naturtyper i Lurøy kommune, Nordland. Miljøfaglig Utredning rapport 2008:10. 

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Larsen, B. H. 2008. Naturtypekartlegging i Finnmark 2008. Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2008-10.

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Holtan, D. 2008. Kartlegging av naturtyper i Hitra kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning Rapport 2008:18. ISBN: 978-82-8138-298-5

Gaarder, G., Enzensberger, T., Fjeldstad, H., Midteng, R. & Ullring, U. 2008. Biologisk mangfold i øvre del av Valdres. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper. Miljøfaglig Utredning Rapport 2008:22. 71 s. ISBN 978-82-8138-302-9 

Gaarder, G. 2008. Småkraftverk i Sandbekken i Rendalen kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-7. 37 s. ISBN 978-82-8138-287-9.

Gaarder, G. 2008. Småkraftverk i Norddøla i Ulvik kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-34. ISBN 978-82-8138-315-9

Gaarder, G. 2008. Småkraftverk i Norddalen i Storfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-31. ISBN 978-82-8138-311-1. 

Gaarder, G. 2008. Småkraftverk i Mellomdalselva i Tromsø kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-47. 31 s. ISBN 978-82-8138-327-2. 

Gaarder, G. 2008. Småkraftverk i Liveltskardelva i Bardu kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-48. 37 s. ISBN 978-82-8138-328-9. 

Gaarder, G. 2008. Nordlandsglattkrans Tolypella normaniana i Mosjøen, Vefsn. Miljøfaglig Utredning notat 2008-01.

Gaarder, G. 2008. Naturtypekartlegging langs planlagt ny E6 Kappskarmo-Brattåsen i Grane kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2008-8. 19 s. 

Gaarder, G. 2008. Naturtypekartlegging langs planlagt ny E16 Borlaug-Maristova i Lærdal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2008:13.

Gaarder, G. 2008. Naturtypekartlegging i Rennebu kommune. Foreløpige resultater for 2008. Miljøfaglig Utredning notat 2008:11. 13 s. 

Gaarder, G. 2008. Naturfaglige undersøkelser i to skogområder tilbudt for frivillig vern i Oppland 2008. Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2008:16. 27 s. 

Gaarder, G. 2008. Inventering av elvemusling Margaritifera margaritifera i Strømselva, Averøy 2008. Miljøfaglig Utredning notat 2008-6.

Gaarder, G. 2008. Furnes masseuttak – revidert konsekvensutredning for tema Naturmilijø. Miljøfaglig Utredning notat 2008-15.

Gaarder, G. 2008. Biologiske undersøkelser av to planlagte utbyggingsområder på Østre Toten. Miljøfaglig Utredning notat 2008-4. 6 s. 

Gaarder, G. 2008. Biologisk mangfold i Austdøla, Ulvik kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2008:12. 

Gaarder, G. & Stenberg, I. 2008. Kartlegging av vilt og naturtyper på Høgsetåsen i Skaun kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2008:21. ISBN 978-82-8138-301-2 

Gaarder, G. & Pommeresche, R. 2008. Biologiske undersøkelser innenfor planlagt utbyggingsområde på Einset, Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2008-5. 15 s. 

Gaarder, G. & Melby, M. W. 2008. Småkraftverk i Åsprongelva i Tingvoll kommune. Virkninger på biologisk mangfold, inkludert fisk. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-46. 32 s. ISBN 978-82-8138-326-5. 

Gaarder, G. & Melby, M. W. 2008. Små vannkraftverk. Evaluering av dokumentasjon av biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2008: 20. ISBN 978-82-8138-300-5

Gaarder, G. & Larsen, B. H.  2008. Biologisk mangfald i Radøy kommune. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtypar. Miljøfaglig Utredning Rapport 2008-14: 1-17 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-294-7.

Gaarder, G. & Larsen, B. H.  2008. Biologisk mangfald i Meland kommune. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtypar. Miljøfaglig Utredning Rapport 2008::12. 14 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-292-3

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2008. Furnes masseuttak, Vestnes kommune. Undersøkelse av naturmiljø i tilknytning til reguleringsplan med KU. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-32. ISBN 82-8138-312-8.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2008. Kvittind Alpin og Fritid. Fagutredning om biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-24. ISBN 978-82-8138-304-3.

Fjeldstad, H & Gaarder G. 2008. Opprustning og utvidelse av Palmafossen kraftverk i Voss kommune, Hordaland. Virkning på biologisk mangfold.  Miljøfaglig Utredning rapport 2008-50. ISBN 978-82-8138-330-2.

Fjeldstad, H & Gaarder G. 2008. Holm- Nykirke - konsekvensutredning for tema biologisk mangfold ved bygging av ny jernbane. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-23. ISBN 978-82-8138-303-6.

Halvorsen , R., Andersen , T., Blom , H.H., Elvebakk , A., Elven , R., Erikstad, L., Gaarder , G., Moen , A., Mortensen , P.B., Norderhaug , A., Nygaard , K., Thorsnes , T. & Ødegaard, F. 2008. Naturtyper i Norge - Tilstandsvariasjon (tilstandsøkokliner og objektinnhold). Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument 9: 1-97. Artsdatabanken, Norway.

Halvorsen , R., Andersen , T., Blom , H.H., Elvebakk , A., Elven , R., Erikstad, L., Gaarder , G., Moen , A., Mortensen , P.B., Norderhaug , A., Nygaard , K., Thorsnes , T. & Ødegaard, F. 2008. Naturtyper i Norge - Teoretisk grunnlag, prinsipper for inndeling og definisjoner. Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument 2: 1-121. Artsdatabanken, Trondheim.

Halvorsen , R., Andersen , T., Blom , H.H., Elvebakk , A., Elven , R., Erikstad, L., Gaarder , G., Moen , A., Mortensen , P.B., Norderhaug , A., Nygaard , K., Thorsnes , T., Ødegaard, F. & Norderhaug , K.M. 2008. Naturtyper i Norge - Lokale basisøkokliner. Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument 4: 1-79. Artsdatabanken, Trondheim.

Halvorsen , R., Andersen , T., Blom , H.H., Elvebakk , A., Elven , R., Erikstad, L., Gaarder , G., Moen , A., Mortensen , P.B., Norderhaug , A., Nygaard , K., Thorsnes , T., Ødegaard, F., Mjelde , M. & Norderhaug , K.M. 2008. Naturtyper i Norge - Inndeling i økosystem-hovedtyper. Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument 3: 1-86. Artsdatabanken, Trondheim.

Halvorsen , R., Andersen , T., Blom , H.H., Elvebakk , A., Elven , R., Erikstad, L., Gaarder , G., Moen , A., Mortensen , P.B., Norderhaug , A., Nygaard , K., Thorsnes , T., Ødegaard, F., Mjelde , M. & Norderhaug , K.M. 2008. Naturtyper i Norge - Inndeling av økosystem-hovedtyper i grunntyper (bunn- og marktyper). Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument 5: 1-80. Artsdatabanken, Trondheim.

Halvorsen , R., Andersen , T., Blom , H.H., Elvebakk , A., Elven , R., Erikstad, L., Gaarder , G., Moen , A., Mortensen , P.B., Norderhaug , A., Nygaard , K., Thorsnes , T. & Ødegaard, F. 2008. Naturtyper i Norge - Et nytt redskap for å beskrive variasjonen i naturen. Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument 1: 1-17. Artsdatabanken, Trondheim.

Blindheim, T. (red.), Abel, K., Bendiksen, E., Brandrud, T. E., Gaarder, G., Heggland, A., Hofton, T. H., Klepsland, J. T., Larsen, B. H., Reiso, S. & Røsok, Ø. 2008. Skogregistreringer på utvalgte eiendommer i 12 fylker under ordningen med ”frivillig vern” i 2006 og 2007. NINA Rapport 333. 

Bendiksen, E., Brandrud, T.E., Røsok, Ø. (red.), Framstad, E., Gaarder, G., Hofton, T.H., Jordal, J.B., Klepsland, J.T. & Reiso, S. 2008. Boreale lauvskoger i Norge. Naturverdier og udekket vernebehov. – NINA Rapport 367. 331 s.

Gaarder, G., Hofton, T. H. & Blindheim, T. 2008. Naturfaglige registreringer av bekkekløfter i Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag i 2007. Biofokus-rapport 2008-31. 84 s.

Gaarder, G. 2008. Huldregras og skogsøtgras i Midtre Gauldal. Orebladet 11(2): 5-9. S

Gaarder, G. 2008. Pusleplantesamfunn på Nordvestlandet. Blyttia 66(3): 179-190. 

Gaarder, G. 2007. Rødlistede moser i Møre og Romsdal - konsekvenser av den nye rødlista. Rallus 36: 128-131.

Gaarder, G. 2007. Rødlistede lav i Møre og Romsdal - konsekvenser av den nye rødlista. Rallus 36: 123-127.

Oldervik, F.  & Gaarder, G. 2007. Andorkraft, Snåsa kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-12. ISBN 978-82-8138-212-1.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2007. Kartlegging av vilt og naturtyper på Smøråsfjell i Bergen kommune. Miljøfaglig Utredning, rapport 2007-5. 33 s.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2007. Vannkraftutbygging i Erdalselvi i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Oppdatert rapport etter ny rødliste. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-63. ISBN 978-82-8138-266-4.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2007. Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark: Botaniske tilleggsregistreringer i 2006.  Miljøfaglig Utredning rapport 2007-16. ISBN 978-82-8138-215-2.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2007. Skjøtselsplan for beitemarkene på Indrevær og Utvær, Solund kommune i Sogn og Fjordane. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007-26. ISBN 978-82-8138-224-4

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2007. Golfbane på Einangsøyene sør for Otta i Sel kommune, Oppland. Konsekvenser for flora og fauna.  Miljøfaglig Utredning rapport 2007-70. ISBN 978-82-8138-274-9.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2007. Biologisk mangfold i Ottadalen. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper. Miljøfaglig Utredning, rapport 2007:6. 

Heggland, A., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Grimstad, K. J., Larsen, B. H., Mork, K. & Solvang, R. 2007. 420 kV ledning Ørskog-Fardal. Seksjon 2: Leivdal-Moskog. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-3. ISBN 978-82-8138-203-9.

Gaarder, G., Larsen, B. H. & Melby, M. W. 2007. Ressursbehov ved kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper. Miljøfaglig Utredning, rapport 2007:15. ISBN 978-82-8138-226-8

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hofton, T.H., Klepsland, J.T. & Reiso, S. 2007. Biologisk mangfold i Lierne kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2007-11. ISBN 978-82-8138-211-4.

Gaarder, G. 2007. Verdifulle kulturlandskap i Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning, rapport 2007:8. ISBN 978-82-8138-208-4

Gaarder, G. 2007. Småkraftverk i Øla, Nord-Fron kommune. Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007:39. ISBN 978-82-8138-241-1 

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Grimstad, K. J., Melby, M. W. & Mork, K. 2007. 420 kV ledning Ørskog-Fardal. Seksjon 1: Ørskog-Leivdal. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-2. ISBN 978-82-8138-202-2.

Gaarder, G. 2007. Småkraftverk i Kobbryggelva, Bardu kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007-66. 29 s. ISBN 9778-82-8138-270-1

Gaarder, G. 2007. Småkraftverk i Hira, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007:37. ISBN 978-82-8138-238-1

Gaarder, G. 2007. Småkraftverk i Fagerliåe i Sel kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-65. ISBN 978-82-8138-269-5

Gaarder, G. 2007. Småkraftverk i Rogna, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold.  Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007:29. 35 s. 

Gaarder, G. 2007. Småkraftverk i Bjøråa, Todalen i Surnadal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-28. ISBN 978-82-8138-228-2.

Gaarder, G. 2007. Småkraftverk i Bentsjordelva, Storfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007:41. ISBN 978-82-8138-244-2

Gaarder, G. 2007. Rv. 80 Naurstadhøgda-Thallerveien, Bodø kommune. Tilleggsundersøkelser på tema naturmiljø for nytt alternativ 4 til parsell 1. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-38. ISBN 82-8138-240-4.

Gaarder, G. 2007. Norddalen småkraftverk, Storfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007:42. ISBN 978-82-8138-245-9

Gaarder, G. 2007. Mannfjellelva småkraftverk, Storfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007:54. 30 s. ISBN 978-82-8138-256-5.

Gaarder, G. 2007. Kortelva småkraftverk, Storfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007:49. 29 s. ISBN 978-82-8138-251-0 

Gaarder, G. 2007. Haugshornet vindpark – revidert vurdering av tema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2007-5. 6 s

Gaarder, G. & Melby, M.W. 2007. Kommunedelplan - vassdrag. Miljøfaglig grunnlagsdokument for Stranda kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-23. ISBN 978-82-8138-222-0.

Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2007. Naturverdier ved Mørkrid i Luster kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-68. 30 s. ISBN 978-82-8138-272-5

Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2007. Bukta fuglefredingsområde i Sandane, med tilliggende naturmiljøer. Vurdering av tilstand og utviklingstrekk. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-62. 51 s. ISBN 978-82-8138-265-7

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2007. Naturverdier i nasjonalt viktige kulturlandskap. Tingelstadhøgda og Røykenvika i Gran kommune, Oppland.  Miljøfaglig Utredning rapport 2007-30. ISBN: 978-82-8138-229-9.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2007. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Balke-Lillo i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Oppdatert rapport etter ny rødliste og ny avgrensning. Miljøfaglig Utredning, rapport 2007-40. 31 s. + vedlegg. 

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2007. Småkraftverk i Tverrelva i Kvæfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-57. ISBN 978-82-8138-260-2.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2007. Småkraftverk i Håkavikelva i Salangen kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-56. ISBN 978-82-8138-259-6.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2007. Internveg Torsken. Tilleggsundersøkelser av biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-48. ISBN 978-82-8138-250-3.

Fjeldstad, H & Gaarder G. 2007.  Biologisk mangfold ved Palmafossen kraftverk  i Voss kommune, Hordaland. Tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-53. ISBN 978-82-8138-255-8.

Alvereng, P., Gaarder. G. & Larsen, B. H. 2007. Biologisk mangfold i Salangen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-55. ISBN 978-82-8138-258-9.

Framstad, E., Strann, K. B., Gaarder, G., Hofton, T. H., Bjerke, J. W., Klepsland, J. T., Svalastog, D., Tømmervik, H., Røsok, Ø., Abel, K., Thygeson, A. S., Bendiksen, E., Reiso, S. & Blindheim, T. 2007. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Del 4: Årsapport for registreringer i Troms og Nordland nord for Saltfjellet 2006. NINA Rapport 278. 172 s.

Jordal, J. B. & Gaarder, G. 2007. Rødlistearter i Oppdal etter rødlista av 2006. J. B. Jordal Rapport nr. 3-2007. 155 s.

Gaarder, G., Holtan, D. & Larsen, P. 2007. Slekten skogvokssopper (Hygrophorus) på Nord-Vestlandet. Agarica 27: 47-57.

Jordal, J.B., Gaarder, G., Jeppson, M. & Johansen, W. E. 2007. Disciseda bovista (Klotzsch.) Henn. – en steppeart ny for Norge. Agarica 27: 2-8.

Gaarder, G. 2006. Befaring i Mørkridsdalen, Luster 15.08.2006 – biologiske betraktninger. Miljøfaglig Utredning notat 2006-N4, 2 s.

Gaarder, G. 2006. Naturverdier inntil riksveg 70 ved Brunneset, Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2006-N3, 6 s.

Gaarder, G. 2006. Naturverdier knyttet til ”Solem 2” ved Harran i Grong kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2006-N5, 6 s.

Oldervik, F. & Gaarder, G. 2006. Vikelva kraftverk, Stryn kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:2006-28. ISBN 82-8138-124-8.

Oldervik, F. & Gaarder, G. 2006. Vikaelva kraftverk, Stryn kommune. Reviderte planer. Virkninger på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006:84. 

Larsen, B.H., Gaarder, G., Haugan, R. & Jordal, J.B. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Nordherad i Vågå kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:6. ISBN 82-8138-102-7.

Larsen, B.H., Gaarder, G. & Haugan, R. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Bøverdalen i Lom kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:9. ISBN 82-8138-105-1.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Heidal i Sel kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:10. ISBN 82-8138-107-8.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Grimsdalen i Dovre kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:11. ISBN 82-8138-108-6.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2006. Kvenndalsfjellet vindpark i Åfjord. Konsekvensutredning på tema naturmiljø - biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:18. ISBN 82-8138-114-0.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2006. Fræna vindpark. Konsekvenser av endret utbyggingsløsning for tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:14. ISBN 82-8138-110-8.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2006. Vannkraftutbygging i Erdalselvi i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning. Tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006:83. 33 s. 

Holtan, D. & Gaarder, G. 2006. 420 kV-ledning Haram - Ørskog. Konsekvenser på tema flora og fauna, verneområder og inngrepsfrie naturområder. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:8. ISBN 82-8138-104-3.

Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Strandsfossen, Odda kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:2006-27. ISBN 82-8138-122-1.

Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Storelva, Flora kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-25. ISBN 82-8138-120-5.

Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Rogna, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-57. ISBN 82-8138-155-8.

Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Kiva og Hanestadnea, Rendalen kommune. Supplerende biologiske undersøkelser med vekt på moser og lav. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-37. ISBN 82-8138-132-9.

Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Busua i Hedalen, Sør-Aurdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-39. ISBN 82-8138-134-5.

Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Bortneelva, Bremanger kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-61. ISBN 82-8138-159-0.

Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Benna ved Nedre Svatsum, Gausdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-55. ISBN 82-8138-152-3.

Gaarder, G. 2006. Overvåking av elvemusling i Strømselva, Averøy kommune. Forundersøkelse. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-48. ISBN 82-8138-145-0.

Gaarder, G. 2006. Moelva småkraftverk i Gullesfjorden, Kvæfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:2006-29. ISBN 82-8138-125-6.

Gaarder, G. 2006. Minikraftverk i Lenaelva ved Skreia, Østre Toten kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-38. ISBN 82-8138-133-7.

Gaarder, G. 2006. Luster kraftverk, Luster kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006-92. 

Gaarder, G. 2006. Hyttefelt på Åsprong, Tingvoll kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:21. ISBN 82-8138-116-7.

Gaarder, G. 2006. Hyttefelt på Langøya, Tingvoll kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:22. ISBN 82-8138-117-5.

Gaarder, G. 2006. Grøna kraftverk i Tydal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-63. ISBN 82-8138-161-2.

Gaarder, G. 2006. Biologisk mangfald i Solund kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-56. ISBN 82-8138-153-1.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2006. Småkraftverk i Vassdalselva i Signaldalen. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006:90. 

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2006. Småkraftverk i Storelva, Elsnesdalen i Storfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-80. ISBN 82-8138-183-3.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2006. Rv. 80 Naurstadhøgda-Thallerveien, Bodø kommune. Undersøkelse av naturmiljø i tilknytning til kommunedelplan med KU. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-93. ISBN 82-8138-197-3.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2006. Gårdselva småkraftverk i  Austpollen, Hadsel kommune. Virkninger på miljøverdier. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-43. ISBN 82-8138-139-6.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2006. Austpollelva småkraftverk i  Austpollen, Hadsel kommune. Virkninger på miljøverdier. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-44. ISBN 82-8138-141-8.

Gaarder, G. & Melby, M.W. 2006. Ny rv 714 Stokkhaugen – Sunde, Orkdal og Snillfjord kommune. Verdifulle naturmiljøer. Miljøfaglig utredning, rapport 2007:7. 20 s.

Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Tingelstadhøgda i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:7. ISBN 82-8138-103-5.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Balke-Lillo i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:3. ISBN 82-8138-099-3.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2006. Småkraftverk i Austpollelva i Austpollen, Hadsel kommune. Virkninger på miljøverdier. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning Rapport 2010:49. ISBN 978-82-8138-443-9. 38 s. 

Gaarder, G.  2006. Føreslegne Åsane naturreservat i Eid kommune. Forslag til forvaltingsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-76. ISBN 82-8138-179-5.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Trya, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2006:59. 29 s. 

Fjeldstad H. & Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Holldalsbekken, Vinje kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-46. ISBN 82-8138-143-4.

Fjeldstad H & Gaarder G.  2006. Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo. Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune

Gaarder, G. & Solvang, R. 2006. Kartlegging av naturbeitemark og beitemarkssopp på Jomfruland, Kragerø. Siste Sjanse-Notat 2006-16. 7 s.

Hofton, T. H., Framstad, E., Gaarder, G., Brandrud, T. E., Klepsland, J. T., Reiso, S., Abel, K., Bendiksen, E., Heggland, A., Sverdrup-Thygeson, A., Svalastog, D., Fjeldstad, H., Hassel, K. & Blindheim, T. 2006. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Del 2. Årsrapport for registreringer i Midt-Norge 2005. NINA Rapport 151. 257 s.

Holtan, D. & Gaarder, G. 2006. Entoloma allochroum – ny rødskivesopp fra Møre og Romsdal. Sopp og nyttevekster 2: 26-27.

Holtan, D. & Gaarder, G. 2006. Sjeldne storpiggsopper  (Sarcodon) på Nord-Vestlandet. Agarica 26: 105-117. 

Jordal, J.B., Holtan, D., Gaarder, G. & Grimstad, K.J. 2006. Status for solblom Arnica montana L. i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Blyttia 64. 213-230.

Hassel, K., Jordal, J.B. & Gaarder, G. 2006. Scapania apiculata, S. carinthiaca og S. glaucocephala, tre sjeldne levermsoer på død ved i bekkekløfter og småvassdrag. Blyttia 64: 143-154.

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2006. Kommunekartlegging og karplanteflora i Sogn og Fjordane. Blyttia 64: 75-81

Gaarder, G. 2005. Supplerende naturtypekartlegging i Verdal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2005. 10 s.
Brattli, H., Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2005. Kartlegging av vilt og naturtyper i Eidsvoll kommune. NIJOS-rapport 13/2005. 141 s. 

Gaarder, G. 2005. Naturverdier på Fimreiteåsen, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane. Siste Sjanse-notat 2005-1. 19 s. + vedlegg.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 2005. Rauma kommune. Miljøverdier i nedbørfelt uten vern. Grunnlagsrapport til kommunal temaplan småkraftverk. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:23. ISBN 82-8138-058-6.

Larsen, B.H., Gaarder, G. & Melby, M.W. 2005. Sammenlikning av konsekvensutredning og tematisk konfliktvurdering for vindparkene Fræna og Selbjørn. Tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:55.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2005. Verdifulle kulturlandskap i Bodø (Skjerstad), Fauske og Tysfjord kommuner i Nordland. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:59. ISBN 82-8138-089-6.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2005. Konsekvensutredning for Havsul 4, Eide og Averøy kommuner. Tema: Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:52. ISBN 82-8138-082-9.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2005. Konsekvensutredning for Havsul 1, Sandøy kommune. Tema: Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:50. ISBN 82-8138-080-2.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2005. Golfbane Røykenvika. Konsekvensutredning Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:30. ISBN 82-8138-037-3.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2005. Biologisk mangfold i Førde kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:15. ISBN 82-8138-051-9.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2005. Vindkraftverk på Langevåg i Bømlo kommune. Konsekvensutredning på temaet naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2005-45: 1-47 + vedlegg.

Jordal, J.B. & Gaarder, G. 2005. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:66. ISBN 82-8138-096-9.

Heggeland, A., Gaarder, G., Holtan, D. & Klepsland, J.T. 2005. Kartlegging av naturtyper og vilt i utredningsområdet for vern i Sjunkan-Misten, Nordland. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:7. ISBN 82-8138-043-8.

Gaarder, G., Grimstad, K.J., Holtan, D. & Larsen, B.H. 2005. Kartlegging av biologisk mangfold i utredningsområdet for vern i Breheimen-Mørkridsdalen, Oppland og Sogn og Fjordane fylker. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:13. ISBN 82-8138-049-7.

Gaarder, G., Abel, K., Hofton, T.H., Holien, H. & Reiso, S 2005. Boreal regnskog i Midt-Norge. Reinventeringer av utvalgte lokaliteter i 2004. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-12. ISBN 82-8138-049-7.

Gaarder, G. Supplerende naturtypekartlegging i Verdal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2005-4. 10 s.

Gaarder, G. 2005. Småkraftverk i Tverrelva i Kandal, Gloppen kommune. Virkninger på biologisk mangfold.  Miljøfaglig Utredning rapport 2005-37. ISBN 82-8138-071-3.

Gaarder, G. 2005. Småkraftverk i Sørdalen, Bremanger kommune. Virkninger på biologisk mangfold.  Miljøfaglig Utredning rapport 2005-56. ISBN 82-8138-085-3.

Gaarder, G. 2005. Småkraftverk i Kråkenes-/Øvrestølsvassdraget, Førde kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:22. ISBN 82-8138-057-8.

Gaarder, G. 2005. Småkraftverk i Berdalselva, Rauma kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-54. ISBN 82-8138-084-5.

Gaarder, G. 2005. Naturverdier rundt Jensbua ved Flekkefjorden i Fjaler. Miljøfaglig Utredning notat 2005-2. 2 s. 

Gaarder, G. 2005. Forvaltning av naturverdier innenfor Øksendal naturreservat, Sunndal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2005-5. 7 s.

Gaarder, G. 2005. Botaniske verdier på Tungodden i Solund kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2005-3. 3 s.
Gaarder, G. 2005. Biologisk mangfald i Gulen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-19. ISBN 82-8138-053-5.

Gaarder, G. & Melby, M.W. 2005. Minikraftverk i Bønåelva. Virkning for miljø, naturressurser og samfunn. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-25. ISBN 82-8138-060-8.

Gaarder, G. & Melby, M.W. 2005. Austevoll vindmøller, Austevoll kommune. Virkninger på biologisk mangfold, friluftsliv og landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:8. ISBN 82-8138-044-6.

Gaarder, G. & Grimstad, K.J. 2005. Ringdal kraftverk, Stranda kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:36. ISBN 82-8138-070-5.

Gaarder, G. & Grimstad, K.J. 2005. Haugshornet vindpark Sande kommune. Konsekvensutredning på tema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:35. ISBN 82-8138-069-1.

Gaarder, G. & Grimstad, K. J. 2005. Byrkjelo kraftverk i Myklebustelva, Gloppen kommune. Supplerende biologiske undersøkelser og vurderinger. Miljøfaglig Utredning notat 2005-1. 4 s.

Gaarder G. & Fjeldstad, H. 2005. Potensielt verneverdig statseiendom i Sogn og Fjordane. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-21. ISBN 82-8138-055-1.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. og Larsen, B.H. 2005. Flora, vegetasjon og naturtyper i utredningsområdet for utvidelsen av Ormtjernkampen nasjonalpark, Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-14. ISBN 82-8138-050-0.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2005. Botaniske undersøkelser i edellauvskogsreservat i Møre og Romsdal 2004. Resultater fra feltbefaringer. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:1. ISBN 82-8138-065-9.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2005. Biologisk mangfold i Grane kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:11. ISBN 82-8138-047-0.

Gaarder, G. 2005. Lav- og moseundersøkelser. I: Oldervik, F. Biologiske undersøkingar i Utladalen landskapsvernområde. Vedboande sopp på furu på Vettismorki. Lav og mose i edellauvskog i Utladalen. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Rapport nr. 4 – 2005: 41-44. 

Solvang, R. & Gaarder, G. 2005. Mjølfjell skyte- og øvingsfelt – Biologiske tilleggsundersøkelser i Stordalen i Aurland kommune. Forsvarsbygg eiendomsforvaltning. Notat, 6 s. + vedlegg.

Heggland, A., Blindheim, t., Gaarder, G., Framstad, E., Abel, K., Bendiksen, E., Brandrud, T. E., Hofton, T. H., Reiso, S., Svalastog, D. & Sverdrup-Thygeson, A. 2005. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer, del 1 (2004). Årsapport for registreringer utført i 2004. NINA Rapport 44. 210 s.. 

Gaarder, G., Larsen, B. H., Melby, M. W., Jørgensen, L, Hatten, L. & Mogstad, D. K. 2005. Rapport fra registreringer i kulturlandskap i Nordland i 2003-04. Fylkesmannen i Nordland, landbruksavdelinga. Rapport, 118 s.

Gaarder, G. & Hassel, K. 2005. Tornetvebladmose Scapania nimbosa gjenfunnet i Norge. Blyttia 63: 195-200.
Røsok, Ø., Gaarder, G., Heggland, A. & Hofton, T.H. 2005. Ny kunnskap om grønnsko Buxbaumia viridis gjennom storskala registreringer.  Blyttia 63: 38-46.

Gaarder, G., Holtan, D., Jordal, J.B., Larsen, P. & Oldervik, F.G. 2005. Marklevende sopper i hasselrike skoger og mineralrike furuskoger i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga. Rapport 2005:03. 101 s.

Løvdal, I., Heggland, A. & Gaarder, G. 2004. Konsekvensutredning for Lomsdal-Visten, Nordland. Deltema naturmiljø. Siste Sjanse-rapport 2004-5. 

Larsen, B. H., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2004. Biologisk mangfold i Sørum kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004-8: 1-31 + vedlegg.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2004. Biologisk mangfold: Oscarsborg befestning: Heer skanse, Heer-Kringsrud, Husvik, Bergholmen og Håøya SØ, Frogn kommune, Akershus og Kinnertangen, Elton og Leina, Hurum kommune, Buskerud. Forsvarsbygg eiendomsforvaltning. BM-rapport 34 (2004). 45 s. + vedlegg

Larsen, B.H., Olsen, K.M., Gaarder, G. & Blindheim, T. 2004. Biologisk mangfold i Hurdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:69. ISBN 82-8138-035-7.

Larsen, B.H., Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2004. Biologisk mangfold i Askvoll kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:7. ISBN 82-92227-80-60.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2004. Biologisk mangfold i Gaular kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:1. ISBN 82-92227-71-7.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2004. Vindkraftverk på Selbjørn i Austevoll kommune. Konsekvensutredning på tema Flora og fauna. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:10. ISBN 82-92227-83-0.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2004. Vindkraftverk på Bud/Hustad i Fræna kommune. Konsekvensutredning på temaene Flora, Fugl og Annen fauna. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:13. ISBN 82-92227-85-7.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2004. Konsekvensutredning på temaet Biologisk mangfold og vilt av planlagte reiselivsutbygginger i Hafjell-Hunderfossenområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:63.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2004. Kartlegging av naturtyper og rødlistearter i Eidsvoll kommune i 2003 og 2004. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:67.

Heggland, A., Gaarder, G., Hofton, T. H. & Blindheim, T. 2004. Kartlegging av biologisk mangfold i utredningsområdet for vern i Lomsdal-Visten, Nordland. Miljøfaglig Utredning Rapport  2004-3: 1-104 + vedlegg.

Gaarder, G., Larsen, B.H. & Oldervik, F. 2004. Biologisk mangfold i Austrheim kommune. Supplerende undersøkelser i 2004. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:9. ISBN 82-92227-82-2.

Gaarder, G., Hofton, T.H., Holtan, D., Stenberg, I. & Heggeland, A. 2004. Biologisk mangfold og vilt i Lomsdal-Visten. Supplerende undersøkelser i 2004. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:30. ISBN 82-92227-95-4.

Gaarder, G. 2004. Urke kraftverk - reviderte planer. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:64. ISBN 82-8138-030-6.

Gaarder, G. 2004. Todalsetra naturreservat i Aure kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:61. ISBN 82-8138-029-2.

Gaarder, G. 2004. Svorkalia naturreservat i Surnadal/Rindal kommuner. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:60. ISBN 82-8138-028-4.

Gaarder, G. 2004. Småvollen naturreservat i Sunndal/Oppdal kommuner. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:56. ISBN 82-8138-023-3.

Gaarder, G. 2004. Rausandberget naturreservat i Averøy kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:51. ISBN 82-8138-018-7.

Gaarder, G. 2004. Ottem naturreservat i Sunndal kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:57. ISBN 82-8138-024-1.

Gaarder, G. 2004. Oppdølsstranda naturreservat i Sunndal kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:55. ISBN 82-8138-022-5.

Gaarder, G. 2004. Naturverdier langs jernbanelinja mellom Lena og Bilitt på Østre Toten. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:6. ISBN 82-92227-77-6.

Gaarder, G. 2004. Kvalvågelva minikraftverk, Gjemnes kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:68. ISBN 82-8138-034-9.

Gaarder, G. 2004. Hagset naturreservat. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004-50. ISBN 82-8138-017-9.

Gaarder, G. 2004. Forslag til forvaltningsplan for Tresfjord naturreservat, Vestnes. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:12. ISBN 82-92227- 84-9.

Gaarder, G. 2004. Forslag til forvaltningsplan for Knutsliøya naturreservat, Sunndal. Miljøfaglig Utredning rapport 2004-54. ISBN 82-8138-021-7.

Gaarder, G. 2004. Forslag til forvaltningsplan for Kallset naturreservat, Halsa og Surnadal. Miljøfaglig Utredning rapport 2004-58. ISBN 82-8138-026-8.

Gaarder, G. 2004. Forslag til forvaltningsplan for Gylhamran naturreservat, Tingvoll. Miljøfaglig Utredning rapport 2004-53. ISBN 82-8138-020-9.

Gaarder, G. 2004. Brøske naturreservat i Surnadal kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004-59. ISBN 82-8138-027-6.

Gaarder, G. 2004. Boksaspa naturreservat i Tingvoll kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004-52. ISBN 82-8138-019-5 .

Gaarder, G. 2004. Biologisk mangfald i Bremanger kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:2. ISBN 82-92227-73-3.

Gaarder, G. & Oldervik, F. 2004. Skorga kraftverk. Virkninger for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:19. ISBN 82-92227-91-1.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2004. Biologisk mangfold i Naustdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:5. ISBN 82-92227-76-8.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2004. Biologisk mangfold på Olavsvern base, Tromsø kommune, Troms. Forsvarsbygg eiendomsforvaltning. BM-rapport 73 (2004). 25 s. + vedlegg.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2004. Biologisk mangfold på Evenes flyplass, Evenes kommune, Nordland. Forsvarsbygg eiendomsforvaltning. BM-rapport 68 (2004). 51 s. + vedlegg.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2004. Biologisk mangfold på Bodø hovedflystasjon, Bodø kommune, Nordland. Forsvarsbygg eiendomsforvaltning. BM-rapport 67 (2004). 43 s. + vedlegg.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2004. Biologisk mangfold på Bardufoss flystasjon, Målselv kommune, Troms. Forsvarsbygg eiendomsforvaltning. BM-rapport 66 (2004). 30 s. + vedlegg.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2004. Biologisk mangfold på Andøya flystasjon, Andøy kommune, Nordland. Forsvarsbygg eiendomsforvaltning. BM-rapport 64 (2004). 52 s. + vedlegg.

Gaarder, G. 2004. Regnskog på Nordvestlandet – finnes det? Rallus 33: 112-121.
Gaarder, G. 2004. Grønn fluesopp – lenger nord enn du tror! Våre Nyttevekster nr 2-2004: 33-35.

Jordal, J.B., Oldervik, F.G. & Gaarder, G. 2004. Piggsvinrøyksoppen på Nordmøre – en reliktforekomst fra den postglasiale varmetida? Blekksoppen 92: 4-7. 

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2003. Vefsna - muligheter Helgeland. Notat, 4 s.

Solvang, R., Heggland, A. & Gaarder, G. 2003. Biologisk mangfold på Sikveland-Jolifjell skyte- og øvingsfelt, Gjesdal og Time kom- muner, Rogaland fylke. Forsvarsbygg. BM-rapport 56 (2003). 36 s. + vedlegg.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2003. Rv23 Linnes - E 18. Kommunedelplan fase 1. Analyse av verdi og sårbarhet. Statens vegvesen. Rapport, 32 s. 

Larsen, B.H., Gaarder, G. & Olsen, K.M. 2003. Biologisk mangfold i området Beito-Rauddalen, Øystre Slidre kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:43.

Gaarder, G. 2003. Urke kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:38. ISBN 82-92227-66-0.

Gaarder, G. 2003. Trandal kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:37. ISBN 82-92227-64-4.

Gaarder, G. 2003. Standal kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:40. ISBN 82-92227-68-7.

Gaarder, G. 2003. Metoder for verdisetting av natur. Miljøfaglig Utredning notat 2003-1. 9 s.

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Veggen naturreservat, Evenes. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:15. 17 s. ISBN 82-92227-46-6

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Vahcanjohka naturreservat, Beiarn. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:11. 17 s. ISBN 82-92227-41-5

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Teisdalen naturreservat, Sømna. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:4. 16 s. ISBN 82-92227-34-2

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Skårfjellet naturreservat, Sømna. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:2. 18 s. ISBN 82-92227-32-6

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Skeilia naturreservat, Alstadhaug. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:7. 19 s. ISBN 82-92227-37-7

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Reppen naturreservat, Bindal. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:9. 19 s. ISBN 82-92227-39-3

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Prestegårdsskogen naturreservat, Steigen. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:14. 20 s. ISBN 82-92227-45-8

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Mosaksla naturreservat, Brønnøy. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:5. 18 s. ISBN 82-92227-35-0

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Hopvasslia naturreservat, Steigen. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:12. 19 s. ISBN 82-92227-42-3

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Hammarnesflåget naturreservat, Rana. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:13. 21 s. ISBN 82-92227-43-1

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Fjelldalslia naturreservat, Tjeldsund. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:16. 17 s. ISBN 82-92227-47-4

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Eidemsliene naturreservat, Vega. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:6. 20 s. ISBN 82-92227-36-9

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Arstadlia - Tverviknakkan naturreservat, Beiarn. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:10. 18 s. ISBN 82-92227-40-7

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Andås naturreservat, Vefsn. Miljøfaglig Utred-ning, rapport 2003:8. 15 s. ISBN 82-92227-38-5

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Amundsgjerdlia naturreservat, Sømna. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:3. 17 s. ISBN 82-92227-33-4

Gaarder, G. 2003. Dalegjerdet kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:39. ISBN 82-9227-67-9.

Gaarder, G. 2003. Biologisk mangfold i Kristiansund kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:18. ISBN 82-92227-49-0.

Gaarder, G. 2003. Biologisk mangfold i Frei kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:17. ISBN 82-92227-48-2.

Gaarder, G. 2003. Biologisk mangfold i Averøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:19. ISBN 82-92227-50-4.

Gaarder, G. 2003. Biologisk mangfald i Høyanger kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:22. ISBN 82-92227-52-0.

Gaarder, G. & Stenberg, I. 2003. Nettilknytning til Ormen Lange, trinn 1. Konsekvensutreiing på tema flora og fauna. Foreløpig rapport pr. 01.04.2003. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:35.

Gaarder, G. & Stenberg, I. 2003. Nettilknytning Ormen Lange, Trinn 1. Konsekvensutreiing på tema flora og fauna. NOF rapportserie.  NOF rapportserie, rapport nr. 3-2003

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2003. Biologisk mangfold i Kvæfjord kommune. Kartlegging av naturtyper og oppgradering av viltkart. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:26. ISBN 82-92227-54-7.

Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2003. Biologisk mangfold i Gran kommune, revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:1. ISBN 82-92227-31-8.

Gaarder, G. & Jordal, J.B. 2003. Regionalt sjeldne og truete karplanter i Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga. Rapport 2003:01. 

Gaarder, G. & Holtan, D. 2003. 420 kW-leidning Ørskog/Torsnes - Nyhamna. Konsekvensutgreiing på tema flora og fauna. Foreløpig rapport 01.04.2003. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:36.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2003. Botaniske undersøkelser i Nordland 2002. Resultater fra feltbefaringer. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:23. ISBN 82-92227-53-9.

Gaarder, G. 2003. Naturfaglige registreringer innenfor planlagte Ålfotbreen landskapsvernområde. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, miljøvernavdelinga. Rapport nr. 1 - 2003. 45 s.

Solvang, R. & Gaarder, G. 2003. Biologisk mangfold i Lieslia skyte- og øvingsfelt, Dovre kommune, Oppland fylke. Forsvarsbygg eiendomsforvaltning. BM-rapport 50 (2003). 32 s. + vedlegg

Solvang, R. & Gaarder, G. 2003. Biologisk mangfold i Hengsvann skyte- og øvingsfelt, Kongsberg og Notodden kommuner, Buskerud og Telemark fylke. Forsvarsbygg eiendomsforvaltning. BM-rapport 30 (2003). 46 s. + vedlegg

Solvang, R. & Gaarder, G. 2003. Biologisk mangfold i Remmedalen skyte- og øvingsfelt, Eid kommune, Sogn og Fjordane fylke. Forsvarsbygg eiendomsforvaltning. BM-rapport 54 (2003). 21 s. + vedlegg

Solvang, R. & Gaarder, G. 2003. Biologisk mangfold på Skjellanger fort, Meland kommune, Hordaland fylke. Forsvarsbygg eiendomsforvaltning. BM-rapport 57 (2003). 29 s. + vedlegg

Sverdrup-Thygeson, A., Gaarder, G., Heggland, A. & Blindheim, T. 2003. Hvordan avgrense og forvalte biologisk viktige områder i skog? Norsk Skogbruk 49(1): 30-32.

Hofton, T. H. & Gaarder, G. 2003. Biologiske verdier i Finndalen, Vågå kommune, Oppland. Siste Sjanse notat 2003-15. 4 s.

Gaarder, G. & Stenberg, I. 2003. Nettilknytning til Ormen Lange, trinn 1. Konsekvensutreiing på tema flora og fauna. NOF, rapport 2003.

Holtan, D. & Gaarder, G. 2003. Funn av stivsildre i ytre kyststrøk i Eide, Møre og Romsdal. Blyttia 61: 223-226.

Gaarder, G. 2003. Skorpelavslektene Pyrenula og Thelotrema i Møre og Romsdal. Rallus. 

Jordal, J.B. & Gaarder, G. 2003. Funnoversikt for rødlistearter i Møre og Romsdal, kransalger, lav, moser, karplanter, sopp og sommerfugl. Database. URL: http:/www.fm-mr.stat.no/ 

Solvang, R., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2002. Biologisk mangfold i Mjølfjell skyte- og øvingsfelt, Voss kommune. Forsvarsbygg, eiendomsforvaltning. BM-rapport nr. 16 (2002). 44 s.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 2002. Underlag for NOU. Verneplan for vassdrag Sogn og Fjordane. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:26.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 2002. Underlag for NOU. Verneplan for vassdrag Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:27.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 2002. Supplering av verneplanen for vassdrag i Sogn og Fjordane. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:6. ISBN 82-92227-22-9.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 2002. Supplering av verneplanen for vassdrag i Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:7. ISBN 82-92227-22-9.

Gaarder, G. & Fjeldsstad, H. 2002. Biologisk mangfold i Gloppen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:10. ISBN 82-92227-25-3.

Gaarder, G. & Stenberg, I. 2002. 300 (420) kV-leidning Viklandet - Istad. Konsekvensutreiing på tema flora og fauna. Norsk Ornitologisk Forening, Rapport nr. 2-2002.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2002. "Naturen i Østre Toten". Hefte om naturen i Østre Toten. 20 s. Miljøfaglig Utredning brosjyre/hefte 2002-29.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2002. Biologisk mangfold i Vågsøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:1. ISBN 82-92227-16-4.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2002. Biologisk mangfold i Stryn kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:5. ISBN 82-92227-20-2.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2002. Biologisk mangfold i Selje kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:2. ISBN 82-92227-17-2.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2002. Biologisk mangfold i Hornindal. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:4. ISBN 82-92227-19-9.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2002. Biologisk mangfold i Eid kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:3. ISBN 82-92227-18-0.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Homble, K. 2002. Biologisk mangfold i Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:9. ISBN 82-92227-24-5.

Brekkum, Ø. & Gaarder, G. 2002. Forslag til forvaltningsplan og skogtakst for Strand naturreservat, Averøy. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:13. ISBN 82-92227-26-1.

Solvang, R. & Gaarder, G. 2002. Biologisk mangfold i Bømoen leir- og øvingsområde, Voss kommune. Forsvarsbygg eiendomsforvaltning. BM-rapport 17 (2002). 32 s. + vedlegg

Solvang, R., Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2002. Biologisk mangfold i Mjølfjell skyte- og øvingsfelt, Voss kommune. Forsvarsbygg eiendomsforvaltning. BM-rapport 16 (2002). 43 s. + vedlegg

Jordal, J.B. & Gaarder, G. 2002. Hygrocybe vitellina (Fr.) P. Karst. (sensu Boertmann 1990) - en oseanisk sopp. Blyttia 60: 195-202.

Gaarder, G. & Stenberg, I. 2002. 300 (420) kV-leidning Viklandet - Istad. Konsekvensutreiing på tema flora og fauna. Norsk Ornitologisk Forening. Rapport nr. 2-2002. 110 s.

Løvdal, I., Heggland, A., Gaarder, G., Røsok, Ø., Hjermann, D. & Blindheim, T. 2002. Siste Sjanse metoden: En systematisk gjennomgang av prinsipper og faglig begrunnelse. Siste Sjanse - rapport 2002-11. 151 s.

Stokland, J. N., Holien, H. & Gaarder, G. 2002. Arealtall for boreal regnskog i Norge. NIJOS-rapport 2/2002. 20 s.

Blindheim, T., Gaarder, G. & Olsen, K. M. 2001. Naturundersøkelser ved Øverland gård – Norges Vel. Siste Sjanse-notat 2001-1.

Heggland, A. & Gaarder, G. 2001. Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold i Drangedal kommune. Siste Sjanse-rapport 2001-8

Melby, M.W. & Gaarder, G. 2001. Vassdragsrapport 105/1 Osvassdraget, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:6.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 2001. Vassdragsrapport 103/3 Rauma (Verma), Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:3.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 2001. Vassdragsrapport 100/2 Stordalselva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:7.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 2001. Vassdragsrapport 100/1 Valldøla, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:5.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 2001. Vassdragsrapport 098/2 Geirangelva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:8.

Gaarder, G., Holtan, D. & Jordal, J.B. 2001. Biologisk mangfald innafor Geiranger-Herdalen landskapsvernområde. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga. Rapport nr 2001:03. 82 s.

Gaarder, G., Grimstad, K.J., Haugan, R. & Holtan, D. 2001. Botaniske tilleggsundersøkelser i Reinheimen, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:12. ISBN 82-92227-09-1.

Gaarder, G. 2001. Konsekvensutredning - utvidelse av steinbrudd i
Almklovdalen, Vanylven, tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning notat 2001-3. 5 s.

Gaarder, G. 2001. Etablering av Sunnmøre golfbane i Hareid kommune. Virkninger på naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:11. ISBN 82-9227-09-1.

Gaarder, G. 2001. E6-Alta. Omlegging-/avlastingsveg. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:21. ISBN 82-92227-14-8.

Gaarder, G. 2001. Botanisk tilleggsbefaring på Skjølberg, Smøla 02.09.2001. Miljøfaglig Utredning notat 2001-1. 3 s.

Gaarder, G. 2001. Botanisk befaring i Varnvassdalen naturreservat 20.08.2001. Miljøfaglig Utredning notat 2001-2. 5 s.

Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2001. Biologisk mangfold i Gran kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:20. ISBN 82-92227-12-1.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2001. E134 Damåsen - Saggrenda. Analyse av verdi og sårbarhet for tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:24. ISBN 82-92227-15-6.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Stordalselva, Stordal, Norddal, Stranda og Rauma kommuner i Møre og Romsdal. DN & NVE. VVV-rapport 2001-47. Trondheim. 47 s, 6 kart + vedlegg

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Valldøla, Norddal og Rauma kommuner i Møre og Romsdal. DN & NVE. VVV-rapport 2001-46. Trondheim. 50 s, 6 kart + vedlegg

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Rauma (Verma), Rauma kommune i Møre og Romsdal. DN & NVE. VVV-rapport 2001-44. Trondheim. 41 s, 6 kart + vedlegg

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Osvassdraget, Molde, Gjemnes og Nesset kommuner i Møre og Romsdal. DN & NVE. VVV-rapport 2001-43. Trondheim. 44 s, 6 kart + vedlegg

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Geirangelva, Stranda kommune i Møre og Romsdal. DN & NVE. VVV-rapport 2001-42. Trondheim. 42 s, 6 kart + vedlegg

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Todalselva, Aure kommune i Møre og Romsdal. DN & NVE. VVV-rapport 2001-11. Trondheim. 40 s, 7 kart + vedlegg.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Norangselva, Ørsta kommune i Møre og Romsdal. DN & NVE. VVV-rapport 2001-10. Trondheim. 42 s, 7 kart + vedlegg

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Bondalselva, Ørsta kommune i Møre og Romsdal. DN & NVE. VVV-rapport 2001-9. Trondheim. 41 s, 7 kart + vedlegg

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Stigedalselva, Volda kommune i Møre og Romsdal. DN & NVE. VVV-rapport 2001-7. Trondheim. 46 s, 7 kart + vedlegg

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Bygdaelva, Stranda kommune i Møre og Romsdal. DN & NVE. VVV-rapport 2001-6. Trondheim. 40 s, 6 kart + vedlegg

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Solnørelva, Skodje, Ørskog og Vestnes kommuner i Møre og Romsdal. DN & NVE. VVV-rapport 2001-5. Trondheim. 44 s, 6 kart + vedlegg

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Ålvundelva, Sunndal kommune i Møre og Romsdal. DN & NVE. VVV-rapport 2001-4. Trondheim. 42 s, 7 kart + vedlegg

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Søya, Surnadal kommune i Møre og Romsdal. DN & NVE. VVV-rapport 2001-3. Trondheim. 48 s, 7 kart + vedlegg

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Norddalsvassdraget, Norddal kommune i Møre og Romsdal. DN & NVE. VVV-rapport 2001-2. Trondheim. 41 s, 7 kart + vedlegg

Blindheim, T., Gaarder, G. & Olsen, K. M. 2001. Naturundersøkelser ved Øverland gård – Norges Vel. Siste Sjanse notat 2001-1. 4 s. 

Gaarder, G., Holtan, D. & Jordal, J. B. 2001. Biologisk mangfald innafor Geiranger-Herdal landskapsvernområde. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport 2001:03. 76 s. + kart

Langangen, A., Gaarder, G. & Jordal, J.B. 2001. Plantegeografisk viktig funn av kransalgen hårkrans Chara canescens Lois. i Møre og Romsdal. Blyttia 59: 162-163.

Langangen, A., Gaarder, G. & Jordal, J.B. 2001. Kransalgen grønnkrans Chara baltica Bruzelius funnet på Smøla i Møre og Romsdal. Blyttia 59: 101-103.

Jordal, J.B. &  Gaarder, G. 2001. På jakt etter stivsildre i Geirangerfjella (Stranda kommune, Møre og Romsdal). Blyttia 59: 77-79.

Gaarder, G., Holtan, D. & Jordal, J.B. 2001. Kartlegging av naturtyper. Fylkestilpassede faktaark for Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga. Rapport 2001:02. 62 s.

Gaarder, G. & Jordal, J.B. 2001. Rødlistearter i Møre og Romsdal 2001. Planter, moser, kransalger, sopp, lav og sommerfugler. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga. Rapport 2001:01. 88 s.

Blom, H.H., Gaarder, G., Hassel, K. & Prestø, T. 2001. Mer om grønnsko Buxbaumia viridis i Norge - hvor godt kjenner vi dens økologi og utbredelse? Blyttia 59: 44-50.

Gaarder, G. 2001. Doggnål (Sclerophora) i Møre og Romsdal. Rallus 30: 76-84.

Gaarder, G. 2001. Kransalger i Møre og Romsdal. Rallus 30: 31-34.

Gaarder, G. 2000. Kransalger på Vestre Toten, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning Notat, 4 s.

Gaarder, G. 2000. Biologisk mangfold på 4 foreslåtte golfbaner i Gran kommune. Miljøfaglig Utredning, notat. 6 s.

Gaarder, G. 2000. Kartlegging av biologisk mangfold i kommunene. Rallus 29: 18-21.

Gaarder, G. 2000. Kartlegging av biologisk mangfold i Utladalen landskapsvernområde - gammelskgosarter i Vettismorki. Siste Sjanse, notat. 4 s. 

Gaarder, G. 2000. Vurdering av enkelte verneverdier til havstrandlokalitet Korsbrekke i Stranda. Miljøfaglig Utredning notat 2000-2. 2 s. 

Gaarder, G. 2000. Steinbrudd på Raunholm. Konsekvensutredning på tema Dyre- og planteliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:6. ISBN 82-92227-00-8.

Gaarder, G. 2000. Soon Golfbane, Vestby kommune. Botaniske undersøkelser. Miljøfaglig Utredning rapport 2000-7, ISBN 82-92227-01-6.

Gaarder, G. 2000. Massetak Fonndalen. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2000-9, ISBN 82-92227-02-4.

Gaarder, G. 2000. Kryptogamundersøkelser tilknyttet planlagt regulering av Stølsvatnbekken i Dirdal, Gjesdal kommune i Rogaland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:13. ISBN 82-92227-04-0.

Gaarder, G. 2000. Gråfjell skytefelt - foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2000-1. 3 s. 

Gaarder, G. 2000. Botaniske undersøkelser av tre kulturlandskap i Vassfaret, Oppland og Buskerud fylker. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:1.

Gaarder, G. 2000. Biologiske verdier langs Årøelva i Molde kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2000-3. 3 s.

Gaarder, G. 2000. Biologisk mangfold i Østre Toten. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:15. ISBN 82-92227-06-7.

Gaarder, G. 2000. Biologisk mangfold i Ullensaker kommune.  Miljøfaglig Utredning rapport 2000:14. ISBN 82-92227-06-7.

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2000. Botaniske tilleggsregistreringer for verneplanarbeidet på Smøla. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:3.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2000. Nøkkelbiotoper og andre biologiske kvaliteter på nordsiden av Feren i Meråker kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:12. ISBN 82-92227-03-2.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2000. Verdier i Toåa, Surnadal kommune i Møre og Romsdal. DN & NVE. VVV-rapport 2000-25. Trondheim. 46 s, 7 kart + vedlegg

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2000. Verdier i Gjela, Aure kommune i Møre og Romsdal. DN & NVE. VVV-rapport 2000-24. Trondheim. 37 s, 6 kart + vedlegg

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2000. Verdier i Hjelsteinvassdraget, Vestnes kommune i Møre og Romsdal. DN & NVE. VVV-rapport 2000-23. Trondheim. 36 s, 6 kart + vedlegg

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2000. Verdier i Fuglevågsvassdraget, Smøla kommune i Møre og Romsdal. DN & NVE. VVV-rapport 2000-21. Trondheim. 35 s, 5 kart + vedlegg

Gaarder, G. 2000. Vurdering av biologiske verdier i Slåsæterlia i Øyer. Siste Sjanse notat. 2 s.

Gaarder, G. & Jordal, J. B., 2000. Rødlistearter i Møre og Romsdal - planter, sopp og lav. Rallus 29:102-133.

Heggland, A. & Gaarder, G. 2000. Naturundersøkelser i Kvellandsfossen, Listeid og Nakkestad naturreservat i Vest-Agder. Siste Sjanse-rapport 2000-2. 31 s.

Heggland, A. & Gaarder, G. 2000. Kvalitetssikring av naturtyper i Strand kommune, Rogaland. Siste Sjanse-notat 2000. 8 s.

Gaarder, G. & Heggland, A. 1999. Innspill til kommunedelplan for Gautefall - vurdering av naturverdier i området. Siste Sjanse-notat 1999.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 116/1 Gjelavassdraget, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:10.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 115/1 Fuglevågsvassdraget, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:29.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 113/1 Todalselva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:11.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 111/3 Søya, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:12.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 111/2 Toåa, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:13.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 111/1 Ulvåa til Ålvund, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:34.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 102/2 Hjelsteinelva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:35.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 101/1 Solnørelva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:36.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 099/1 Norddalsvassdraget, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:37.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 098/1 Bygdaelva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:33.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 097/2 Norangselva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:30.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 097/1 Bondalselva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:31.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 094/1 Stigedalselva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:32.

Gaarder, G. 1999. Rv 23 Linnes - Dagslett. Analyse av verdi og sårbarhet på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:22.

Gaarder, G. 1999. Kulturlandskapsundersøkelser i Helin plantepark, Vang kommune i Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:8.

Gaarder, G. 1999. Konnerudnedføringen. Analyse av verdi og sårbarhet for tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:2.

Gaarder, G. 1999. Forekomst av truede og kravfulle arter på Durmålhaugen i Tingvoll. Miljøfaglig Utredning notat 1999-1. 2 s.

Gaarder, G. 1999. Durmålhaugen pukkverk. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:23.

Gaarder, G. 1999. Botaniske undersøkelser på Molnes, Giske kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:21.

Gaarder, G. 1999. Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i sørvest-Oppland i 1998. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:15.

Gaarder, G. 1999. Biologiske undersøkelser av to barskogsområder i Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:3.

Gaarder, G. 1999. Biologiske undersøkelser av 4 edellauvskoger i Sogn og Fjordane. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:26.

Gaarder, G. & Hassel, K. 1999. Biologiske undersøkelser i Eldedalen, Bremanger, Sogn og Fjordane. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:4.

Gaarder, G. & Blindheim, T. 1999. Nøkkelbiotoptyper i skog i Drangedal kommune. Siste Sjanse - rapport 1999-3. 88 s.

Gaarder G. 1999. Rv 2 Kløfta - Kongsvinger, alternativ G. Konsekvensutredning på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning, rapport 1999:14.

Larsen, B. H., Gaarder, G. & Østbye, T. 1999. Samlet oversikt over fuglelivet i Totenvika naturreservat. Resultater fra 20 år med ornitologiske undersøkelser. Upubl. rapport. 21 s.

Hassel K. & Gaarder G. 1999. Grønnsko Buxbaumia viridis: nyfunn, utbredelse og status i Norge. Blyttia 57: 173-180.

Hassel, K., Gaarder, G. & Holten, J.I. 1999. Torntvibladmose Scapania nimbosa utdødd i Norge? Blyttia 57: 22.

Gaarder, G. & Blindheim, T. 1999. Nøkkelbiotoptyper i skog i Drangedal kommune. Siste Sjanse-rapport 1999-3. 88 s.

Jordal, J.B. & Gaarder, G. 1999. Biologiske undersøkingar i kulturlandskapet i Møre og Romsdal 1992-1998. Samlerapport. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Landbruksavdelinga. Rapport nr 1-99. 278 s.

Gaarder, G. 1998. Nøkkelbiotop Nevelfjell i Lillehammer. Gammel granskog. Siste Sjanse. Notat. 6 s.

Gaarder, G. 1998. Tilknytningsveg Darbu. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:2.

Gaarder, G. 1998. Planendring for Melfjordutbyggingen. Virkninger på plantelivet. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:6.

Gaarder, G. 1998. Planendring for Bjøllågautbyggingen. Virkninger for plantelivet. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:13.

Gaarder, G. 1998. Nøkkelbiotoper i Moldemarka. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:10.

Gaarder, G. 1998. Inventering av barskog i Midt-Norge og Buskerud i 1997. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:1. ISBN 82-92227-79-2.

Gaarder, G. 1998. Biologiske undersøkelser ved planlagt kalkbrudd på Aldra i Lurøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:12.

Gaarder, G. 1998. Biologiske undersøkelser ved et kalkbrudd på Kvitblikk i Fauske kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:14.

Gaarder, G. 1998. Biologiske undersøkelser av to kalkbrudd i Brønnøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:5.

Gaarder, G. & Alm, T. 1998. Arstad kraftverk. Samlet Plan-vurdering av utbyggingsplanenes virkninger på plantelivet. Miljøfaglig Utredning notat 1998-1. 3 s.

Jordal, J.B. & Gaarder, G. 1998. Biologiske undersøkingar i kulturlandskapet i Møre og Romsdal 1997-98. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, landbruksavdelinga. Rapport nr 2-98. 178 s.

Bratli, H. & Gaarder, G. 1998. Kartlegging av biologisk mangfold i bekkekløfter i Ringebu kommune, Oppland. Botanisk hage og museum, Univ, i Oslo. Rapport nr. 3. 108 s.

Jordal, J.B. & Gaarder, G. 1998. Rødlistearter i Møre og Romsdal - planter, sopp og lav. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga. Rapport nr. 3/98. 109 s.

Gaarder, G. & Grønlien, P. M. 1988. Mjøsen ringmerkingsgruppe. Ringmerkingsrapport 1987. Fugler i Oppland 1988-3: 1-24.

Jordal, J.B. & Gaarder, G. 1998. Noen soppfunn i ugjødsla beite- og slåttemarker III. Agarica 15: 29-57.

Gaarder, G. 1998. Noen funn av sjeldne eller lite kjente vedboende sopp på Nordvestlandet. Agarica 15: 95-108.

Gaarder, G. & Ellingsen, J. 1998. Dyreliv i kulturlandskapet. Biologisk mangfald i jordbruket sitt kulturlandskap. Norges Bondelag. 36 s.

Gaarder, G. & Haugan, R. 1998. Nøkkelbiotoptyper i Suldal kommune. NOA-rapport 1998-1. 66 s.

Gaarder, G., Hansen, M. & Lindblad, I. 1997. Nøkkelbiotoper i skog i Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:6.

Gaarder, G. 1997. Sundsfjord kraftverk. Konsekvensutredning på tema Planteliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:7.

Gaarder, G. 1997. Reinskar kraftverk. Konsekvensutredning på tema Planteliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:8.

Gaarder, G. 1997. Inventering av barskog i Midt-Norge i 1996. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:4.

Gaarder, G. 1997. Grønn Plakat Ullensaker. Bakgrunnsmateriale for temakart Natur. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:17.

Gaarder, G. 1997. Dyreliv i kulturlandskapet. Biologisk mangfald i jordbruket sitt kulturlandskap (brosjyre). Miljøfaglig Utredning rapport 1997:18.

Gaarder, G. 1997. Botaniske undersøkelser av tre barskoger og ett kulturlandskap i Namsskogan og Lierne kommuner, Nord-Trøndelag fylke. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, miljøvernavdelingen. Rapport 7-1997. 43 s. (MU-rapport 1997:3)

Gaarder, G. 1997. Biologiske undersøkelser i verdifulle kulturlandskap i Vang, Nord-Aurdal, Etnedal og Gran i Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:2.

Gaarder, G. 1997. Biologiske undersøkelser av to kalkbrudd i Brønnøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:19.

Gaarder, G. (red.), Høitomt, G. et al. 1997. Fugler i Oppland. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland, Gjøvik. Bok. 280 s.

Gaarder, G. 1997. Botaniske undersøkelser av tre barskoger og ett kulturlandskap i Namsskogan og Lierne kommuner, Nord-Trøndelag fylke. Rapport 7-1997, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen.

Gaarder, G., Holien, H., Håpnes, A. & Tønsberg, T. 1997. Boreal regnskog i Midt-Norge. Registreringer. DN-rapport 1997-2. 328 s.

Østbye, T. & Gaarder, G. 1997. Jaktfalken i Oppland. Fugler i Oppland 1997-3.16 s.

Jordal, J.B. & Gaarder, G. 1997. Biologiske undersøkingar i kulturlandskapet i Møre og Romsdal i 1995-96. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Landbruksavdelinga. Rapport nr. 1-97. 178s.

Gaarder, G. 1997. Huldrestry og andre kryptogamer i fuktige granskoger i sørlige deler av Oppland. Siste sjanse. NOA-rapport 1997-1. 85 s.

Gaarder, G. 1996. Lavfloraen i Straumsdalen i Skodje. Notat, 2 s.

Gaarder, G. og Jordal, J. B. 1996. Biologisk mangfold på sørlige deler av Smøla. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga. Rapport 8-1996. 59 s. (MU-rapport 1996:1)

Gaarder, G. 1996. Virkninger for biologisk mangfold, landskap og landbruk ved en utvidelse av flyplassen på Hovden i Ørsta, og for biologisk mangfold ved ny  flyplass på Markane i Stryn. Miljøfaglig Utredning notat 1996-2. 4 s. 

Gaarder, G. 1996. Undersøkelse av lav og vedboende sopp i 4 edellauvskoger i Sogn. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:4.

Gaarder, G. 1996. Rv.2 Kløfta - Kongsvinger. Tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:16.

Gaarder, G. 1996. Miljøhensyn ved vegbygging inntil en sidebekk av Åroselva i Røyken kommune. Miljøfaglig Utredning notat 1996-4. 2 s.

Gaarder, G. 1996. Haukåvatnet i Sogn og Fjordane - biologiske verdier. Miljøfaglig Utredning notat 1996-1. 3 s.

Gaarder, G. 1996. Erfaringer med informasjon ved barskogsundersøkelser i Midt-Norge i 1996. Miljøfaglig Utredning notat 1996-3. 5 s.

Gaarder, G. 1996. E6 Tysfjord. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:3.

Gaarder, G. 1996. Botaniske undersøkelser i Grimsdalen, Fryadalen, Uladalen og Formolia i Sel. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:13.

Gaarder, G. 1996. Biologisk mangfold i Glomsetmarka, Skodje kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:12.

Gaarder, G. & Melby, M.W. 1996. Fylkesveg 322 Melhus - Åsbøen. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv og Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:14.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1996. Rv.3. Omlegging ved Opphus. Konsekvensutredning på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:25.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1996. Rv.3. Midtskogen - Grundset. Konsekvensanalyse på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:21.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1996. Kyststamveg Nordfjordeid - Volda. Konsekvensutredning på tema Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:18.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1996. E6 Moss. Konsekvensutredning på tema Naturområder, Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:15.

Gaarder, G. & Jordal, J. B., 1996. Biologisk mangfold på sørlige deler av Smøla. Utarbeidet i forbindelse med plan for forvaltning av kulturlandskapet. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, rapport 8-1996, 59 s.

Jordal, J.B. & Gaarder, G. 1996. Undersøkelser av beitemarkssopp, flora og vegetasjon i seterlandskapet i Dindalen, Unndalen, Vinstradalen og Åmotsdalen i Oppdal, Sør-Trøndelag i 1996. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, miljøvernavdelingen. Rapport 6/96.

Gaarder, G., Nettelbladt, M.G. & Rydkvist, T. 1996. Huldrestry, Usnea longissima, funnet i Nord-Norge - og noen merknader til artens status i Europa. Polarflokken 20: 19-24.

Jordal, J.B. & Gaarder, G. 1996. Noen soppfunn i ugjødsla beite- og slåttemarker II. Agarica 14:90-110.
Gaarder, G. 1995. Kommentarer til registrerte sopp- og lavarter i Skålvassdalen og på vestsida av Reinsjøen, Aure og Hemne kommuner. Miljøfaglig Utredning, upubl. notat. 2 s. 

Gaarder, G. 1995. T-forbindelsen. Tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1995-11.

Gaarder, G. 1995. NSB - Gardermobanen. Ornitologiske utredninger. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:2.

Gaarder, G. 1995. E18 Lindelia - Døle bru. Konsekvensutredning på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:3.

Gaarder, G. 1995. E16 Lærdal. Konsekvensutgreiing på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:8.

Gaarder, G. 1995. Botaniske undersøkelser på Rugåsnesodden, Brønnøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:5.

Gaarder, G. 1995. Botaniske undersøkelser av setervoller på Stølsvidda i Nord-Aurdal i 1995. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:13.

Gaarder, G. & Melby, M.W. 1995. Lærebokmateriell Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:7. (foreligger ikke i rapportform)

Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Melby, M.W. 1995. Problemsoner. Kartlegging av naturmiljø langs eksisterende vegnett, Buskerud fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:12.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1995. Tilleggsanalyse Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:18.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1995. E18 Melleby - Askim. Konsekvensutredning på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:17.

Røsok, Ø., Bredesen, B. & Gaarder, G. 1995. Imssjøen, Ringebu kommune. Forekomst av kontinuitetsmiljøer og anbefalte hensyn. Siste Sjanse notat. 13 s. + vedlegg (kart).

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 1995. Fuglelivet i Molde kommune. Rallus 25: 55-64.

Holien, H., Gaarder, G. & Håpnes A. 1995. Erioderma pedicellatum still present, but highly endangered in Europe. Graphis Scripta: 79-84.

Gaarder, G. & Jordal, J.B. 1995. Biologiske undersøkelser av noen kulturlandskap og en edellauvskog i Sogn og Fjordane i 1994. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, mva. Rapport nr. 3 -1995.

Jordal, J.B. & Gaarder, G. 1995. Biologiske undersøkingar i kulturlandskapet i Møre og Romsdal i 1994. Planter og sopp i naturbeitemarker og naturenger. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, landbruksavdelinga. Rapport nr. 2 -95.

Jordal, J.B. & Gaarder, G. 1995. Sopp i kulturlandskapet. Generelle betraktninger og undersøkelser i noen forskningsfelter i Sogn. HSF rapport nr 5/95.

Gaarder, G. 1995. Hortulanen i Oppland. Fugler i Oppland 1995-1: 1-18.

Jordal, J.B. & Gaarder, G. 1995. Biologisk mangfold i Molde. Del 1 - Hovedrapport. Del 2 - Flora og fauna. Molde kommune.

Jordal, J.B. & Gaarder, G. 1995. Biologisk mangfold på økologisk drevne bruk. Beitemarkssopp og planter. NORSØK.  Rapport.

Jordal, J.B. & Gaarder, G. 1995. Beitemarkssopp i seterlandskapet i Budalen, Midtre Gauldal, i 1994. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, mva. Rapport nr. 1-95.

Gaarder, G. 1994. Litteratur om fugl i Oppland fylke. Fugler i Oppland nr 5-1994: 1-17.

Gaarder, G. 1994. Lofotens fastlandsforbindelse. Utredning av konsekvens på tema Flora. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:5.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1994. Opprusting av vannverk i Moldemarka – Konsekvensutredning for temaene Flora, Fauna og Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:1.

Gaarder, G. 1994. Neverfjell, Lillehammer og Øyer kommuner i Oppland. Forekomst av kontinuitetsmiljøer og anbefalte tiltak. Siste Sjanse notat. 6 s.

Sivertsen, S., Jordal, J.B. & Gaarder, G. 1994. Noen soppfunn i ugjødsla beite- og slåttemarker. Agarica 13: 1-38.

Haugan, R., Bratli, H. & Gaarder, G. 1994. Mjuktjafs (Evernia divaricta) og andre sjeldne og truede lav- og sopparter i Liaskogen og Skamåni i Aurdal, Oppland. Blyttia 52:107-117.

Bredesen, B., Røsok, Ø., Aanderaa, R., Gaarder, G., Økland, B. & Haugan, R. 1994. Vurdering av indikatorarter for kontinuitet, granskog i Øst-Norge. NOA-rapport 1994-1.

Gaarder, G. 1994. Våtmarker i kulturlandskapet. Norges Bondelag. Informasjonshefte.

Gaarder, G. 1993. Torsæterkampen. Naturtyper og -verdier. Upubl. notat, 10 s.

Gaarder, G. 1993. Naturinventering i Lærdal, Sogn og Fjordane. Flora- og faunaundersøkelser på strekningen Lærdalsøyri-Tynjo. Miljøfaglig Utredning notat 1993-1. 16 s. + vedlegg.

Gaarder, G. 1993. Floraundersøkelser langs Bævra mellom Bæverfjord og Brattset, Surnadal i Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning notat 1993-2. 23 s.

Gaarder, G. 1993. Botaniske undersøkelser i Vestre Toten, Oppland 1993. Miljøfaglig Utredning rapport 1993:2.

Jordal, J. B. & Gaarder, G. 1993. Truet soppflora i gamle grasmarker. Hummelposten 4/93:6-8.

Gaarder, G. & Larsen, B.H. 1993. Våtmarksområder av betydning for vannfuglfaunaen på Hadeland. Fugler i Oppland 1993-2: 1-19.

Gaarder, G. 1993. Natur i Tingvoll. Naturverdier i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal, med spesiell vekt på biologisk mangfold. Tingvoll kommune, rapport. 65 s. 

Jordal, J.B. & Gaarder, G. 1993. Soppfloraen i en del naturbeitemarker og naturenger i Møre og Romsdal og Trøndelag. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, mva. 1993-9.

Aas, O. & Gaarder, G. 1993. Pelskjuke, Inonotus hispidus, i Noreg. Blyttia 51: 171-173.

Bredesen, B., Gaarder, G. & Haugan, R. 1993. Siste sjanse. Om indikatorarter for skoglig kontinuitet i barskog- Øst-Norge. NOA-rapport 1993-1.

Gaarder, G. 1992. Befaring av foreslåtte barskogsområder. Upubl. notat. 19 s.

Gaarder, G. 1992. Veg til Tjeldbergodden. Temarapport Flora, Fauna og Naturvern. Økomod rapport 1992:6.

Gaarder, G. 1992. Blåklokkevikua – snart en saga blott? Artsrike slåtteenger på Østre Toten. TOTN årbok 1992: 114-123.

Gaarder, G. & Østbye, T. 1992. Kongeørna i Oppland. Fugler i Oppland 1992-2.

Gauslaa, Y., Anonby, J., Gaarder, G. & Tønsberg, T. 1992. Huldrestry, Usnea longissima, en sjelden urskogslav på Vestlandet. Blyttia 50: 105-114.

Gaarder, G 1991. Jønjiljo, Notodden kommune. Siste Sjanse-notat.

Gaarder, G. 1991. Engsamfunn på Gile, Østre Toten. Naturverdier, historikk, skjøtselplan. Planutkast. Notat. 9 s.

Gaarder, G. 1991. Naturregistreringer i Sogn og Fjordane 1991, med hovedvekt på lav og sopp. Notat, 45 s.

Gaarder, G. 1991. Inventering av eikeskog i Oselv-vassdraget og Norddalsfjorden, Flora og Gloppen kommunar. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, mva. Rapport nr. 6-1991.

Gaarder, G., Larsen, B.H. & Østbye, T. 1991. Flora- og faunaregistreringer på Totenåsen. Fylkesmannen i Oppland, rapport, mva. 1991-1.

Gaarder, G., Larsen, B. H. & Østbye, T. 1990. Totenvika - et nasjonalt verneverdig fugleområde. Teksthefte til utstilling med 6 plansjer. 6 s. 

Gaarder, G. 1990. Naturregistreringer i Sogn og Fjordane 1988 og 1989, med hovedvekt på ornitologi. Notat, 52 s. 

Gaarder, G. 1990. Ornitologiske undersøkelser ved Skei i Gausdal i 1990. Fugler i Oppland 1990-5: 1-7.

Gaarder, G. & Grønlien, P. M. 1989. Ringmerking 1988. Hujon 15: 178-191.

Gaarder, G. 1989. Fuglefaunaen i Skreiberga. Upubl. notat 3 s.

Larsen, B. H. og Gaarder, G. 1989. Storlomtrekk langs vestsida av Mjøsa våren 1986. Hujon 15: 13-16.

Gaarder, G. 1989. Totenvika, Østre Toten. Samlerapport for perioden 1985-88. Upubl. rapport, 32 s.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 1989. Overvintrende vannfugler i Mjøsa 1988-89. Hujon 15: 269-271.

Gaarder G. 1989. Knoppsvanas bestandsforhold i Oppland. Fugler i Oppland 1990-1: 1-25.

Gaarder, G. & Grønlien, P. M. 1988. Ringmerking 1987. Hujon 14: 150-161.

Gaarder, G. 1988. Bruk av Atlas - noen betraktninger. Hujon 14: 69-75.

Gaarder, G., Nilsen, T. & Sandve, G. 1988. Syd-Tyrkia (6.5 - 20.5.1988). Rapport, 51 s.

Gaarder, G. & Aas, Ø. 1988. Rødvann skogreservat. Naturfaglig beskrivelse og verneverdivurderinger av et foreslått verneområde. Upubl. hovedoppgave, Inst. Naturforv. NLH, Ås. 90 s. + vedlegg.

Gaarder, G., Fonstad, T. & Opheim, J. 1987. Atlasprosjektet i Oppland pr. 1.1.1987. Hujon 13 (ekstranummer): 1-105.

Gaarder, G. 1987. Fuglefaunaen i Loras nedbørfelt, Lesja og Skjåk kommuner. Upubl. rapport 18 s.

Gaarder, G., Høitomt, G. & Opheim, J. 1986. Prosjekt hortulan. Fylkesmannen i Oppland, rapport, mva. Rapport 1986-4. 49 s. + vedlegg.

Vardenær, M., Aall, C. L., Gaarder, G. & Aas, Ø. 1986. En samlet-plan-vurdering av Breheimen-Stryn. Inst. naturforv. NLH, Ås. Rapport, 117 s. + vedlegg.

Gaarder, G. 1986. Kornkråkas status i Oppland. Hujon 12: 112-115.

Gaarder, G. 1986. Årsrapport Sundvika 1984. Fugler i Oppland 1985. Rapport, 29 s.

Gaarder, G. 1984. Ornitologiske registreringer i Rauddalen, Skjåk kommune, 1984. Tillegg til tidligere registreringer. Rapport. 4 s.

Gaarder, G. 1984. Prosjekt Billingen. Ornitologiske registreringer i nedslagsfeltet til elvene Tora og Føysa i Skjåk og Lesja kommuner, Oppland fylke. Fugler i Oppland 1984-11: 1-20. 

Gaarder, G. 1983. Status for Østre Totens fuglearter (unntatt Sundvika). Notat, 9 s.

Gaarder, G. 1983. Hortulanen på Østre Toten. Hujon 9: 61-65. 

Gaarder, G. 1982. Ornitologiske observasjoner ved Lenaelvas utløp, Sundvika. Ornitologisk rapport, NOF avd. Oppland, 39 s.

Gaarder, G. 1982. Glomenhøgda. Hujon 8: 184-187.

Geir Gaarder, seniorrådgiver hos Miljøfaglig Utredning

Geir Gaarder har over 30 års arbeidserfaring som rådgiver innenfor fagfeltet naturmangfold, inkludert spesialkartlegginger av lav, moser, sopp, karplanter, kransalger, insekter og fugl. Registreringene har vært gjennomført i forbindelse med konsekvensutredninger, forsknings- og utredningsprosjekt, verneplanarbeider, kommunale og fylkesvise kartleggingsarbeider m.v. I tillegg har han deltatt i en rekke prosesser med metodeutvikling og sammenfattende utredninger av naturmangfold, både for inndeling av natur, mangelanalyser, verdsetting av natur, rødlisting av arter, kommuneplaner, vurdering av påvirkninger, avbøtende og kompenserende tiltak.

Geir har over 4000 unike arter registrert i Artsobservasjoner, fordelt på nærmere 140.000 funn (per 2024). 

Han har levert inn en stor mengde belegg av artsfunn til Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Pr. februar 2024 er det 24.926 belegg, fordelt slik på artsgrupper:

Lav: 7683
Sopp: 9829
Moser: 2374
Karplanter: 5040