Kirstin Maria Flynn Steinsvåg

Daglig leder

Master of Conservation Biology MConBio fra University of New South Wales, Sydney, 2008

Ansatt i Miljøfaglig Utredning fra 2010 – daglig leder fra januar 2024

Kontorsted: Bergen

 

Arbeidsoppgaver:

  • Ledelsesfunksjoner, inkl. økonomi- og personalansvar

  • Kartlegging og verdisetting av naturmangfold

  • Kartlegging av rødlistearter av karplanter, lav og sopp

  • Konsekvensutredning på fagtema naturmangfold

  • Utarbeiding av skjøtselsplaner

Publikasjoner

Steinsvåg, K.M.F. & Gaarder, G. 2023. Moko i Vaksdal kommune. Utredning av naturmangfold i forbindelse med planer om småkraftverk. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-74, 39 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0459-4.

Steinsvåg, K. M. F. 2023. Skjøtselsplan for naturbeitemark og kystlynghei på Utsletteneset, Bømlo kommune, Vestland. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-70, 38 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0454-9.

Steinsvåg, K. M. F. 2023. Nydyrking i Hattebergsdalen LVO. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-64, 36 s. ISBN 978-82-345-0445-7.

Steinsvåg, K. M. F. 2023. Skjøtselsplan for naturbeitemarka og kystlyngheia ved Nedra Tverrborgvika, Bømlo kommune, Vestland. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-45, 37 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0424-2.

Steinsvåg, K. M. F. 2023. Nye Veavågen skole i Karmøy kommune. Kartlegging av arter og naturtyper. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N35,18 s. ISBN 978-82-345-0479-2.

Steinsvåg, K. M. F. 2023. Fantoftvegen 6, Bergen kommune. Konsekvenser av utbygging for naturmangfoldet. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N80, 23 s. ISBN 978-82-345-0450-1.

Steinsvåg, K. M. F. 2023. Brandasund naturbeitemark. Skjøtselsråd. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N16, 10 s. ISBN 978-82-345-0417-4.

Steinsvåg, K. M. F., Fjeldstad, H., Hessen, K., Nyjordet, S. M. G. & Svingen, K. 2022. Kartlegging av hul eik i Oslo og Viken. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-73, 23 s. ISBN 978-82-345-0356-6.

Steinsvåg, K. M. F. 2022. Grunnavågen. Kartlegging og verdivurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N45, 13 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0320-7.

Gaarder, G., Abaz, A. H., Hanssen, U. Jordal, J. B. Nyjordet, S. M. G., Steinsvåg, K. M. F., & Tellnes, S. 2022. Kulturlandskap i Vestland. Kartlegging av utvalde lokalitetar i 2021. Miljøfaglig Miljøfaglig Utredning rapport 2022-39. ISBN 978-82-345-0284-2.

Nyjordet, S. M. G., Fjeldstad, H., Abaz, A. H., Hanssen, U., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2022. NiN Basiskartlegging av verneområder i Rogaland fylke 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-11, 41 s. ISBN 978-82-345-0249-1.

Fjeldstad, H., Flynn Steinsvåg, K. M. & Hanssen, U. 2021. Naturtypekartlegging etter NiN i Førland/Sletthei, Grudevatn og Orrevatnet verneområde i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-15, ISBN 978-82-345-0135-7.

Steinsvåg, K. M. F., Nyjordet, S. M. G. & Vatne, S. 2021. Bondhusdalen landskapsvernområde i Kvinnherad. Skjøtselsplan for haustingsskog. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-43, ISBN 978-82-345-0205-7. 24 s.

Steinsvåg, K. M. F., Fandrem, M., Tellnes, S., Nyjordet, S. M. G. & Abaz, A. H. 2021. Reguleringsplan for Opelandsmarka, Voss herad. Undersøkelse av naturmangfold og karbonlagring. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-33, 27 s. ISBN 978-82-345-0177-7.

Steinsvåg, K. M. F. 2021. Skjøtselsplan for Store-Sangolt, Øygarden kommune, Vestland fylke. Oppfølging av tradisjonell naturbeitemark som trua naturtype. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N33, 20 s. ISBN 978-82-345-0186-9.

Steinsvåg, K. M. F., Wangen, K., Tellnes, S., Abaz, A. H., Nyjordet, S. M. G., Jordal, J. B. & Gaarder, G. 2021. Kulturlandskap i Vestland. Kartlegging av utvalde lokalitetar i Vestland 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-31, 23 s. ISBN 978-82-345-0161-6.

Steinsvåg, K. M. F. 2021. Skjøtselsplan for Øksnesmarka kystlynghei, Austrheim kommune, Vestland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N31, 40 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0183-8.

Steinsvåg, K. M. F. 2021. Utvidelse av E16 ved Indre Kvormo, Voss herad. Kartlegging av artsmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N30, 19 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0179-1.

Abaz, A. H., Nyjordet, S. M. G., Tellnes, S. & Steinsvåg, K. M. F. 2021. Naturmangfald i Eidfjord kommune. Datagrunnlag til kommunedelplan for naturmangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-28, 41 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0155-5.

Tellnes, S., Steinsvåg, K.M.F. & Abaz, A. H. 2021. Gul buktkrinslav Hypotrachyna sinuosa i Norge -Kartlegging, status og økologi Miljøfaglig Utredning rapport 2021-27, ISBN 978-82-345-0152-4.

Steinsvåg, K. M. F. 2021. Reguleringsplan for Søråsbrotet 9, Bergen kommune. Konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N25, 18 s. ISBN 978-82-345-0174-6.

Steinsvåg, K.M.F., Tellnes, S. & Abaz, A. H. 2021. Strutlav Gomphillus calycioides. Reinventering av kjende førekomstar i Vestland. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-24, 34 s. ISBN 978-82-345-0144-9.

Fjeldstad, H., Flynn Steinsvåg, K. M. & Hanssen, U. 2021. Naturtypekartlegging etter NiN i Førland/Sletthei, Grudevatn og Orrevatnet verneområde i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-15, ISBN 978-82-345-0135-7.

Steinsvåg, K. M. F. 2021. Skjøtselsplan for Golta kystlynghei, Øygarden kommune, Vestland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N12, 36 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0160-9.

Steinsvåg, K.M.F. & Tellnes, S. 2021. Glansteppemose Porella obtusata. Kartlegging i Kinn og Askvoll kommunar. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-6, 27 s. ISBN 978-82-345-0127-2.

Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2020. Undersøking av utvalde lokalitetar i kulturlandskapet i Vestland 2020. Kartlegging av naturverdiar. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N35, ISBN 978-82-345-0113-5.

Steinsvåg, K. M. F. & Meisingset, E. 2020. Reguleringsplan for Lønvarden, Askøy kommune. Utredning av konsekvenser for hjort. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N25, 20 s. ISBN 978-82-345-0086-2.

Steinsvåg, K. M. F. 2020. Grødem steinbrudd i Strand kommune. Utredning av tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-19, ISBN 978-82-345-0054-1.

Steinsvåg, K. M. F., Blanck, C. J. H., Eilertsen, L., Hanssen, U. & Lorentzen, M. N. 2020. Basiskartlegging i Hordaland fylke 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2.0. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-5, 74 s. ISBN 978-82-345-0034-3.

Steinsvåg, K. M. F. 2019. Kartlegging av epifyttar på seks eiktre, Nesttun, Bergen kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N55, 10 s. ISBN 978-82-8138-991-5.

Wangen, K., Steinsvåg, K. M. F. & Gaarder, G. 2019. ClimTour - utvalgte økosystemtjenester og klimaendringer. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-29, 29 s. ISBN 978-82-8138-998-4.

Steinsvåg, K. M. F. 2019. Undersøkelser av mulige boligtomter i Bulandet. Konsekvenser på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-22, 27 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-983-0.

Steinsvåg, K. M. F. & Gaarder, G. 2019. Faggrunnlag til handlingsplan for fattig boreonemoral regnskog. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-15, 47 s. ISBN 978-82-8138-967-0.

Steinsvåg, K. M. F. & Larsen, B. H. 2019. Vigdalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for heilskaplege kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-6, ISBN 978-82-8138-958-8.

Hanssen, U., Fjeldstad, H., & Steinsvåg, K. M. F. 2019. Naturtypekartlegging etter NiN2.1 i Jærstrendene landskapsvernområde i Rogaland i 2018. Erfaringer og forvaltningsmessig viktige resultater. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-3. 52 s. ISBN 978-82-8138-955-7

Gaarder, G., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2018. Konsekvensutredning ny 420 kV kraftledning Blåfalli/Sauda Håvik/Gismarvik. Beskrivelser av verdifulle naturtyper. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N38, 11 s. + vedlegg.

Gaarder, G., Alvereng, P. & Steinsvåg, K. M. F. 2018. Planting av skog på nye arealer som klimatiltak. Erfaringer etter en feltkontroll sommeren 2018. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N28, 14 s.

Steinsvåg, K. M. F., Elven, H. & Gaarder, G. 2018. Fv. 303 Seimsdalstunnelen i Årdal kommune. Kartlegging av naturtypar og artar. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N26, 29 s. + Vedlegg. ISBN 978-82-8138-937-3.

Tellnes, S. & Steinsvåg, K.M.F. 2018. Basiskartlegging i Hordaland fylke 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1 Miljøfaglig Utredning rapport 2018-25, ISBN 978-82-8138-945-8.

Gaarder, G., Alvereng, P. & Steinsvåg, K. M. F. 2018. Pilotfasen for 'Planting av skog på nye arealer som klimatiltak'. Feltundersøkelser i Nordland, Rogaland og Trøndelag. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-24, 33 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-936-6.

Steinsvåg, K. M. F. & Alvereng, P. 2018. Beitemarkssopp i UKL Skallan-Rå og Skárvággi/Skardalen. Kartlegging av verdifulle naturtyper i 2017. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-17, ISBN 978-82-8138-924-3.

Steinsvåg, K. M. F. 2018. Kystlynghei på Hatten, Sture og Hopøy i Øygarden kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N14, 10 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-928-1.

Steinsvåg, K. M. F., Blindheim, T., Gaarder, G., Høitomt, T., Ihlen, P. G. & Langhelle, M. L. 2018. Naturfaglige registreringer i kystfuruskog. Sammenstilling av kartleggingsresultater 2012 2017. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-10, 111 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-916-8.

Steinsvåg, K.M.F., & Tellnes, S. 2017. E39 Lyngdal-Sandnes. Undersøkelse av naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2017-N37, 48.s. ISBN 978-82-8138-900-7.

Gaarder, G., Hanssen, U., Ihlen, P. G., Jordal, J. B., Steinsvåg, K. M. F. & Wangen, K. 2017. Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Uttesting av metodikk. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-22, 108 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-895-6.

Gaarder, G., Appelgren, L., Hanssen, U., Høitomt, T., Jordal, J. B., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2017. Kartlegging av kystfuruskog i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane i 2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-17, ISBN 978-82-8138-884-0.

Steinsvåg, K. M. F. & Gaarder, G. 2017. Lønningsneset i Bømmelhamn, Bømlo kommune. Kartlegging av naturtyper og arter. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N17, 18 s. ISBN 978-82-8138-889-5.

Gaarder, G., Alvereng, P., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Larsen, B. H., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2017. Kvalitetssikring av naturtyper i skog i Nord-Trøndelag 2015-2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-16, 47 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-883-3.

Gaarder, G., Larsen, B. H., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2017. Naturbeitemarker i Leksvik kommune. Naturverdier og nye lokaliteter funnet i 2016. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N15. 30 s.

Steinsvåg, K. M. F. 2017. Børilden, Beinsholmen og Storestonga. Kartlegging av kystlynghei på utvalde øyar i Austrheim kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N9, 16 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-882-6.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Langmo, S. H. L., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2017. Utvikling av metodikk for naturfaglige registreringer i skog - deloppdrag Vestlandet. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-3. ISBN 978-82-8138-866-6.

Steinsvåg, K. M. F. 2017. Eik i Lindås kommune. Kartlegging av gammal eik i utvalde område. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N2, 25 s. ISBN 978-82-8138-863-5.

Steinsvåg, K. M. F. 2016. E39 Lyngdal - Sandnes. Undersøkelse av beitemarksopp. Miljøfaglig Utredning notat 2016-31N, 29 s. ISBN 978-82-8138-839-0.

Flynn, K. M. 2016. Naturmangfold i Hordnesskogen i Fana, Bergen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-20, ISBN 978-82-8138-828-4.

Larsen, B.H., Flynn, K.M., Gaarder, G. & Tellnes, S.B. 2016. Regionhavn Orkanger - konsekvenser for fugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-18, ISBN 978-82-8138-825-3.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2016. Naturmangfald i Askøy kommune. Kartlegging av naturtypar i 2014 og 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-8, 39 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-811-6.

Larsen, B. H., Anonby, J., Flynn, K. M. & Sandvik, A. 2016. Kartlegging og overvåking av kystblåstjerne på Værlandet og Bulandet i Askvoll kommune i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-7, ISBN 978-82-8138-810-9.

Hanssen, U., Fjeldstad, H. & Flynn K. M. 2015. Naturtyper i 18 verneområder i Hordaland. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2015. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-34. 978-82-8138-796-6

Melby, M. W., Alvereng, P. & Flynn, K. M. 2015. Bergverksdrift i Kodalfeltet, Larvik og Andebu kommuner, Vestfold fylke. Faggrunnlag til konsekvensutredning på tema reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-11, ISBN 978-82-8138-761-4.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2015. Skjøtselsplan for Øyra ved Sande sentrum, Gaular kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N5. 18 s.

Melby, M. W. & Flynn, K. M. 2014. Bergverksdrift i Kodalfeltet, Larvik og Andebu kommuner, Vestfold fylke. Faggrunnlag til konsekvensutredning på tema landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-40, ISBN 978-82-8138-747-8.

Melby, M. W. & Flynn, K. M. 2014. Bergverksdrift i Kodalfeltet, Larvik og Andebu kommuner, Vestfold fylke. Faggrunnlag til konsekvensutredning på tema friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-39, ISBN 978-82-8138-746-1.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2014. Bergverksdrift i Kodalfeltet, Larvik og Andebu kommuner, Vestfold fylke. Faggrunnlag til konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-35, 88 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-737-9.

Flynn, K. M., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2014. Biologisk mangfald i Sogndal kommune. Supplerande naturtypekartlegging i 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-32, ISBN 978-82-8138-727-0.

Flynn, K. M., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2014. Miljødirektoratets veileder for naturtypekartlegging. Notat om bruken av verdiparametere i faktaarkene og samsvar med NiN. Miljøfaglig Utredning notat 2014-30, 13 s. ISBN 978-82-8138-733-1.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2014. Naturmangfald i Radøy kommune. Kartlegging av naturtypar i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-27, 40 s + vedlegg. ISBN 978-82-8138-720-1.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2014. Øyra ved Sande sentrum, Gaular kommune. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N25, ISBN 978-82-8138-726-3.

Flynn, K. M. 2014. Reguleringsplan for Conrad Mohrs veg i Bergen kommune. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2014-22, 21 s. ISBN 978-82-8138-724-9.

Hanssen, U., Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hofton, T. H. 2014. Edelløvskogkartlegging i Sogn og Fjordane og Buskerud i 2013. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014:15. 60 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-702-7.

Flynn, K. M., Blom, H. H., Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2014. Kartlegging av fattig, boreonemoral regnskog og anna kystskog i 2013. Miljøfaglig Utredning, rapport 2014:14. 47 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-701-0

Flynn, K. M. 2014. Områdeplan for Straumsosen på Bildøy, Fjell kommune. Vurdering av naturmangfald. Miljøfaglig Utredning notat 2014-11, 16 s. ISBN 978-82-8138-709-6.

Flynn, K. M. 2014. Bekken mellom Åsebøvatnet og Lonevatnet i Askøy kommune. Naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2014-6, ISBN 978-82-8138-700-3.

Flynn, K. M. 2013. Senkning av grunnvannstand på Storebotn industriområde, Askøy kommune. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2013-49, ISBN 978-82-8138-682-2.

Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2013. Basiskartlegging av verneområder i Sogn og Fjordane Miljøfaglig Utredning rapport 2013-44, ISBN 978-82-8138-685-3.

Gaarder, G., Blom, H. H., Flynn, K. M. & Moe, B. 2013. Kystfuruskog i Noreg. Eigna som utvalde naturtypar etter naturmangfaldlova? Miljøfaglig Utredning Rapport 2013:41: 1-98 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-681-5

Flynn, K. M. 2013. Avløpspumpestasjon i Vassdalen på Askøy. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2013-40, ISBN 978-82-8138-672-3.

Flynn, K. M. 2013. Vurdering av naturmangfold ved Ulsmåg på Midttun i Bergen. Underlag til reguleringsplan for Baca Plastindustrier. Miljøfaglig Utredning notat 2013-37, 13 s. ISBN 978-82-8138-670-9.

Flynn, K. M. 2013. Reguleringsplan for Sandslikroken 140 i Bergen kommune. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2013-36, 14 s. ISBN 978-82-8138-669-3.

Flynn, K. M. 2013. Askevannet vannbehandlingsanlegg, Askøy kommune. Vurdering av naturmangfold langs trase for vannledning. Miljøfaglig Utredning notat 2013-28, 15 s. ISBN 978-82-8138-661-7.

Flynn, K. M., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2013. Biologisk mangfald i Balestrand kommune. Supplerande naturtypekartlegging i 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-25, 28 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-655-6.

Flynn, K. M., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2013. Biologisk mangfald i Leikanger kommune. Supplerande naturtypekartlegging i 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-24, 27 s + vedlegg. ISBN 978-82-8138-654-9.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2013. Biologisk mangfald i Lindås kommune. Supplerande naturtypekartlegging i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-17, ISBN 978-82-8138-647-1.

Flynn, K. M. 2013. Utvalde eiketre i Lindås og Radøy kommunar. Biologisk vurdering 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-12, ISBN 978-82-8138-642-6.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2013. Biologisk mangfald i Bømlo kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2013-2, ISBN 978-82-8138-630-3.

Fjeldstad, H., Flynn, K.M., Gaarder, G., Hanssen, U. & Larsen, B. H. 2013. Kartlegging etter DN-håndbok 13 under NiN-kartlegging i verneområder i Vestfold, Nordland og Oppland i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-1, ISBN 978-82-8138-629-7.

Flynn, K. M. 2012. Naturfaglige undersøkelser av beitemark på Tangenes, Solund kommune. Miljøfaglig Utredning notat 62, ISBN 978-82-8138-628-0.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M., Hanssen, U. & Larsen, B. H. 2012. Naturtypekartlegging i Os kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-46: 1-50 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-621-1.

Hanssen, U., Fjeldstad, H., Flynn, K. M., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2012. Naturtypekartlegging i Tolga kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-44, ISBN 978-82-8138-619-8.

Fjeldstad, H. & Flynn, K. M. 2012. Basiskartlegging av verneområder i Vestfold. Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2012-41.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2012. Kjøleg boreonemoral regnskog i Bømlo og Tysnes Miljøfaglig Utredning rapport 2012-41, 122 s. ISBN 978-82-8138-616-7.

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2012. Supplerende naturtypekartlegging i Averøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-24. 33 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-590-0.

Gaarder, G., Flynn, K. M., Hanssen, U. 2012. Supplerende naturtypekartlegging i Kristiansund kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012:23: 1-25 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-589-4.

Gaarder. G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2012. Naturtypekartlegging i Tydal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-8. 40 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-571-9.

Gaarder. G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2012. Naturtypekartlegging i Malvik kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-7. 42 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-570-2.

Gaarder, G., Flynn, K. M., Hanssen, U. & Larsen, B. H. 2012. Kvalitetssikring og supplerende naturtypekartlegging i Alstahaug kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012:4: 1-30 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-566-6.

Gaarder. G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2012. Biologisk mangfold i Rana kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-3. 66 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-565-8.

Flynn, K. M., Gaarder, G., Hanssen, U. & Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Skei utvalgte kulturlandskap i Leka kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2012-1, ISBN 978-82-8138-563-4.

Hanssen, U. & Flynn, K. 2011. Kvalitetssikring av slåttemark I Nord-Trøndelag I 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-75, ISBN 978-82-8138-561-0.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Naturtyper i 16 verneområder i Møre og Romsdal fylke. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2010 og 2011. Miljøfaglig Utredning, rapport 2011:73. 89 s. + vedlegg. ISBN978-82-8138-559-7

Flynn, K. M., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2011. Rødlistearter i Bergen kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2011-71, ISBN 978-82-8138-550-4 .

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Naturtyper i 10 verneområder i Nordland fylke. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2011. Miljøfaglig Utredning, rapport 2011:66. 64 s. + vedlegg. ISBN978-82-8138-543-6

Hanssen, U., Flynn, K. M., Gaarder, G. & Fjeldstad H. 2011. Foreløpige resultater fra naturtypekartlegging i Høyanger, Balestrand, Leikanger og Sogndal kommuner 2011. Miljøfaglig Utredning notat 2011:65. 55 s.

Flynn, K. M., Gaarder, G., Hanssen, U., Holien, H. & Holtan, D. 2011. Kartlegging av narreglye Stuarolemma omphalarioides i 2010 og 2011 - Sluttrapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-64, ISBN 978-82-8138-541-2.

Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Byhalla naturreservat i Steinkjer. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-63, ISBN 978-82-8138-540-5 .

Flynn, K. M., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2013. Skjøtselsplan for Berglia naturreservat i Grong. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-62. 26 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-539-9.

Flynn, K. M., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2013. Skjøtselsplan for Sanddøldalen naturreservat i Grong og Lierne. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-61. 25 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-538-2.

Flynn, K. M., Fjeldstad, H. & Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplan for Grytbogen-Kubåsen naturreservat i Nærøy og Høylandet. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-60, ISBN 978-82-8138-537-5 .

Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Liaberga naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-59, ISBN 978-82-8138-536-8 .

Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Sjettenberglia naturreservat i Leksvik Miljøfaglig Utredning rapport 2011-58, ISBN 978-82-8138-535-1 .

Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Sandsøra naturreservat i Levanger. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-50, ISBN 978-82-8138-517-7 .

Flynn, K., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplaner for narreglyelokaliteter i Alstahaug kommune i Nordland Miljøfaglig Utredning rapport 2011-46, ISBN 978-82-8138-509-2 .

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplaner for narreglyelokaliteter i Brønnøy kommune i Nordland. Miljøfaglig Utredning, rapport 2011:45. 32 s. ISBN 978-82-8138-508-5

Flynn, K., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2011. Supplerende naturtypekartlegging i Høylandet kommune 2010. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-41, ISBN 978-82-8138-502-3 .

Flynn, K. & Gaarder, G. 2011. Supplerende naturtypekartlegging i Deanu gielda/Tana kommune 2010. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-40, ISBN 978-82-8138-501-6 .

Flynn, K. & Gaarder, G. 2011. Kartlegging av naturtyper og vilt rundt Liland, Espeland og Birkeland i Bergen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-39, ISBN 978-82-8138-500-9 .

Flynn, K. 2011. Skjøtselsplan for Våttviksletta slåttemark, Leka kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-38, ISBN 978-82-8138-525-2 .

Gaarder. G., Flynn, K. M. & Golten, I. 2011. Biologisk mangfold i Porsanger kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-36.

Flynn, K. 2011. Skjøtselsplan for Åkvika: Innergarden slåttemark, Halsa kommune i Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-36, ISBN 978-82-8138-523-8 .

Flynn, K. 2011. Skjøtselsplan for Kvernes museum slåttemark, Averøy kommune i Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-35, ISBN 978-82-8138-522-1 .

Gaarder, G., Flynn, K. M., Hanssen, U. & Holtan, D. 2011. Kartlegging av edellauvskog i Møre og Romsdal i 2010. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011:32. ISBN 978-82-8138-489-7

Flynn, K. 2011. Skjøtselsplan for Vestgård slåttemark, Gjemnes kommune i Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning notat 2011-32, ISBN 978-82-8138-519-1 .

Fjeldstad, H., Bøthun, S.W., Flynn K.M., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2011. Supplerende naturtypekartlegging i Lærdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-30. ISBN 978-82-8138-487-3.

Gaarder. G., Flynn, K. M., Hanssen, U. & Mikalsen, J. 2011. Biologisk mangfold i Rennebu kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-25. 56 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-481-1.

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Supplerende naturtypekartlegging i Surnadal kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011:22: 1-19 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-477-4.

Flynn, K. 2011. Naturfaglige undersøkelser av nytt veikryss sør for Ådlandsvatnet, Stord kommune Miljøfaglig Utredning notat 2011-22, ISBN 978-82-8138-515-3 .

Larsen, B.H., Alvereng, P., Flynn, K.M., Gaarder, G. & Wergeland Krog, O.M. 2011. Restaurering av våtmark i Norge - potensielle lokaliteter og aktuelle tiltak. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-21, ISBN 978-82-8138-476-7.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Samsvar og ulikheter mellom DN-håndbok 13 og NiN. Foreløpige vurderinger. Miljøfaglig Utredning notat 2011:21. 17 s.

Flynn, K., Gaarder, G., U. Hanssen, Holien, H. & Holtan, D. 2011. Kartlegging av narreglye Staurolemma omphalarioides i 2010 Miljøfaglig Utredning rapport 2011-20, ISBN 978-82-8138-475-0 .

Flynn, K. 2011. Naturfaglige undersøkelser av veiutbedring i Instefjord, Gulen kommune Miljøfaglig Utredning notat 2011-06.10.2011 10:55:30, ISBN 978-82-8138-513-9 .

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Biologisk mangfald i Austevoll kommune. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtypar. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-19: 1-23 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-474-3.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Basiskartlegging av verneområder i Nordland. Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2011:19.

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Biologisk mangfald i Kvinnherad kommune. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtypar. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-18: 1-20 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-473-6.

Flynn, K., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2011. Naturfaglege registreringar i samband med frivillig vern av eit område ved Skarvatun i Kvinnherad. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-17, ISBN 978-82-8138-472-9 .

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Granåsen dolomittfelt i Vefsn. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-12: 1-50 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-467-5

Flynn, K. & Gaarder, G. 2011. Naturfaglige undersøkelser av vei til Tangenes og Leirvika, Solund kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011-10, ISBN 978-82-8138-493-4 .

Flynn K. M., Gaarder G., Hanssen U. 2011. Metodeutvikling for overvåking av edellauvskogsreservat. Utprøving i tre reservat i Midt-Norge i 2010. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-8: 1-52 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-463-7

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Kartlegging av biologiske verdiar i nokre kulturlandskap i Gulen kommune i 2010. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-06. ISBN: 978-82-8138-461-3.

Gaarder, G. & Flynn, K. M. 2011. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Supplement for to områder i Nordreisa og Storfjord i Troms. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011:03. ISBN 978-82-8138-458-3

Fjeldstad, H & Flynn, K.M. 2010. Fagrapport som underlag for skjøtselsplaner for seks plantefredningsområder og 2 natur-reservater i Vestfold fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-47, ISBN 978-82-8138-441-5.

Flynn, K. M. 2010. Skjøtselsplan for Tingvoll-lia vest slåttemark. Miljøfaglig Utredning notat 2010-27, ISBN 978-82-8138-587-0.

Flynn, K. M. 2010. Skjøtselsplan for Tingvoll-lia øst slåttemark. Miljøfaglig Utredning notat 2010-26, ISBN 978-82-8138-586-3.

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Larsen, B. M. 2010. Vindparker i Selbu kommune. Foreløpig vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved mulige alternativ. Miljøfaglig Utredning notat 2010:21. 19 s. + vedlegg.

Gaarder, G. & Flynn, K. M. 2010. Naturfaglige undersøkelser av skog i Oksfjorddalen i Nordreisa kommune og Stordalen i Storfjord kommune. Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2010:12. 16 s.

Flynn, K. M., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2010. Kartlegging av biologisk mangfald rundt Skarvatun i Kvinnherad kommune. Foreløpige resultat. Miljøfaglig Utredning notat 2010:08.

 

Kirstin Maria Flynn Steinsvåg, daglig leder hos Miljøfaglig Utredning

Kirstin har betydelige kunnskaper innen fagfeltene naturmangfold, naturtypekartlegging og naturforvaltning. Hun har spesialkompetanse på regnskogslav i Norge og for øvrig god artskunnskap innenfor artsgruppene karplanter, lav og sopp (særlig beitemarkssopp). Kirstin har gjennomført en rekke oppdrag med kartlegging av naturtyper, utvalgte naturmiljø og enkeltarter og har gjennomført flere  konsekvensutredninger. Hun har lang erfaring med bruk av Natur i Norge (NiN) som kartleggingssystem gjennom kartlegging i verneområder siden 2011 og utvalgskartlegging siden 2016.

Kirstin har nærmere 900 unike arter registrert i Artsobservasjoner, fordelt på over 11.000 funn (pr. 2024).